ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРЄМСТВА ЩОДО ДЕБІТОРСЬКОЇ І КРЕДТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Лариса Петрівна Якимова, Олександра Вадимівна Карєлова

Анотація


Якимова Л.П., Карєлова О.В. ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРЄМСТВА ЩОДО ДЕБІТОРСЬКОЇ І КРЕДТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Мета. Обґрунтування методичних підходів до формування обліково-аналітичної інформації щодо дебіторської і кредиторської заборгованості в контексті забезпечення ділової комунікації комунального підприємства.

Методика дослідження. У процесі дослідження використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи пізнання, зокрема: методи теоретичного узагальнення і порівняльного аналізу – для аналізу наукових праць та практичного досвіду поліпшення комунікацій в бухгалтерському обліку; системний підхід, методи аналізу та синтезу – для обґрунтування методичних підходів і пропозицій щодо формування обліково-аналітичної інформації; методи економетричного моделювання – для побудови моделі чистого прибутку комунальних підприємств.

Результати дослідження. Встановлено взаємозв’язок проблем обліку дебіторської та кредиторської заборгованостей і принципів ділових комунікацій. Запропоновано зміни у фінансовій звітності комунальних підприємств, які узгоджуються з принципами ефективності комунікацій і поліпшують інформування внутрішніх і зовнішніх користувачів щодо дебіторської і кредиторської заборгованості та їхнього впливу на фінансову стійкість підприємства.

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано методичні підходи з реструктуризації приміток до фінансової звітності у частині дебіторської і кредиторської заборгованості, що, на відміну від існуючих, забезпечує поліпшення комунікації у фінансовій звітності комунальних підприємств.

Практична значущість результатів дослідження. Теоретико-методичні положення дослідження доведено до рівня конкретних пропозицій з формування обліково-аналітичної інформації щодо дебіторської і кредиторської заборгованості комунального підприємства.

Ключові слова: фінансова звітність; дебіторська заборгованість; кредиторська заборгованість; комунікація; комунальне підприємство; модель.

 

Якимова Л.П., Карелова А.В. ФОРМРОВАНЕ УЧЕТНО-АНАЛТЧЕСКОЙ НФОРМАЦ КОММУНАЛЬНОГО ПРЕДПРЯТЯ ПО ДЕБТОРСКОЙ КРЕДТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНЯ ДЕЛОВОЙ КОММУНКАЦ

Цель. Обоснование методических подходов к формированию учетно-аналитической информации относительно дебиторской и кредиторской задолженности в контексте обеспечения деловой коммуникации коммунального предприятия.

Методика исследования. В процессе исследования использовались общенаучные и специальные методы познания, в частности: методы теоретического обобщения и сравнительного анализа – для анализа научных работ и практического опыта улучшения коммуникаций в бухгалтерском учете; системный подход, методы анализа и синтеза – для обоснования методических подходов и предложений по формированию учетно-аналитической информации; методы эконометрического моделирования – для построения модели чистой прибыли коммунальных предприятий.

Результаты исследования. Установлена взаимосвязь проблем учета дебиторской и кредиторской задолженностей и принципов деловых коммуникаций. Предложены изменения в финансовой отчетности коммунальных предприятий, которые согласуются с принципами эффективности коммуникаций и улучшают информирование внутренних и внешних пользователей по дебиторской и кредиторской задолженности и их влияния на финансовую устойчивость предприятия.

Научная новизна результатов исследования. Обоснованы методические подходы по реструктуризации примечаний к финансовой отчетности в части дебиторской и кредиторской задолженности, что, в отличие от существующих, обеспечивает улучшение коммуникации в финансовой отчетности коммунальных предприятий.

Практическая значимость результатов исследования. Теоретико-методические положения исследования доведены до уровня конкретных предложений по формированию учетно-аналитической информации о дебиторской и кредиторской задолженности коммунального предприятия.

Ключевые слова: финансовая отчетность; дебиторская задолженность; кредиторская задолженность; коммуникация; коммунальное предприятие; модель.

 

Yakymova L.P., Karielova O.V. FORMATION OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL INFORMATION OF THE MUNICIPAL COMPANY ON ACCOUNTS RECEIVABLE AND PAYABLE IN THE CONTEXT OF ENSURING BUSINESS COMMUNICATION

Purpose. The aim of this article is to substantiate of methodical approaches to formation of accounting and analytical information concerning accounts receivable and payable in the context of ensuring business communication of the municipal company.

Methodology of research. General scientific and special methods of cognition are used in the research process, in particular: methods of theoretical generalization and comparative analysis – for the analysis of scientific works and practical experience of improvement of communications in accounting; system approach, methods of analysis and synthesis – for substantiation of methodical approaches and suggestions for the formation of accounting and analytical information; methods of econometric modeling – for the construction of a model of net profit of municipal companies.

Findings. The relationship between the problems of accounting for accounts receivable and payable and the principles of business communications are established. Changes in the financial statements of municipal companies, which are consistent with the principles of effective communication and improve the information of internal and external users on accounts receivable and payable and their impact on the financial stability of the company, are proposed.

Originality. Methodical approaches to restructuring of notes to financial statements in terms of accounts receivable and payable are substantiated, which, in contrast to the existing ones, provides improved communication in financial statements of municipal companies.

Practical value. Theoretical and methodical provisions of the research are brought to the level of specific proposals for the formation of accounting and analytical information on accounts receivable and payable of the municipal company.

Key words: financial statements; accounts receivable; accounts payable; communications; municipal company; model.

 


Ключові слова


Ключові слова: фінансова звітність; дебіторська заборгованість; кредиторська заборгованість; комунікація; комунальне підприємство; модель.

Повний текст:

PDF

Посилання


Better Communication in Financial Reporting. Disclosure Initiative–Case Studies. IFRS Foundation, 2017. 46 p.

Lewis J. The Challenges in Communicating New Ideas in Accounting. Small Business – Chron.com. 2019. URL: https://smallbusiness.chron.com/challenges-communicating-new-ideas-accounting-18005.html (дата звернення: 23.07.2019).

Zaid O.A., Abraham A., Abraham A. Communication skills in accounting education: Perceptions of academics, employers and graduate accountants. Accounting Education. 1994. Issue 3. Volume 3. P. 205-221. DOI: 10.1080/09639289400000020.

Shanker S. Importance of Effective Communication in Accounting, Small Business – Chron.com. 2019. URL: http://smallbusiness.chron.com/importance-effective-communication-accounting-3169.html (дата звернення: 23.07.2019).

Stowers R. H., White G. T. Connecting Accounting and Communication: A Survey of Public Accounting Firms. Business Communication Quarterly. 1999. No. 62(2). P. 23-40. DOI: https://doi.org/10.1177/108056999906200204.

Пушкар М. С. Креативний облік (створення інформації для менеджерів): монографія. Тернопіль: Карт-бланш, 2006. 334 с.

Муравський В. В. Комунікаційні бар’єри в організації обліку і контролю. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2015. Вип. 1(45). Т. 2. С. 402-405.

Кручак Л., Муравський В. Автоматизація обліку дебіторської заборгованості на основі інтегрованої бази даних контрагентів. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2017. Вип. 1. С. 109-118.

Zadorozhny Z., Muravskyi V.V., Shevchuk O.A., Sudyn Y.A. Management accounting of the settlements with contractors in innovative environment of business communications. Marketing and Management of Innovations. 2018. № 2. P. 103-112.

Матузенко Е.В., Шиленко С.?., Федорова Я.О. Деловые коммуникации как фактор повышения результативности бизнеса. Фундаментальные исследования. 2016. № 9 (ч. 3). С. 622-627.

Якимова Л. П., Мацкуляк К. І. Аналітичне забезпечення управління розрахунками з контрагентами в контексті забезпечення платоспроможності підприємства. Проблеми економіки. 2018. № 2(36). C. 396-402.

Yakymova L., Kuz, V. The use of discriminant analysis in the assessment of the municipal company’s financial health. Economics and Sociology. 2019. № 12(2). P. 64-78. DOI: 10.14254/2071-789X.2019/12-2/4.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2019.5-6.20

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024