ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КУКУРУДЗИ НА ЗЕРНО ТА РІПАКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Лілія Володимирівна Гойсюк, Світлана Олександрівна Гойсюк

Анотація


Гойсюк Л.В., Гойсюк С.О. ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КУКУРУДЗИ НА ЗЕРНО ТА РІПАКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Мета. Обґрунтування методичного підходу до розрахунку інтегрального індексу конкурентоспроможності продукції та оцінювання рівня конкурентоспроможності кукурудзи на зерно, насіння ріпаку озимого та кользи сільськогосподарських підприємств України.

Методика дослідження. У процесі дослідження використовувались такі методи: аналізу і синтезу - для вивчення показників вирощування та реалізації кукурудзи на зерно, ріпаку озимого та кользи в сільськогосподарських підприємствах України; абстрактно-логічний - для формулювання висновків і узагальнень; картографічний - для аналізу індексу конкурентоспроможності кукурудзи на зерно, ріпаку озимого та кользи.

Результати дослідження. Визначено набір показників для розрахунку інтегрального індексу конкурентоспроможності досліджуваних культур: урожайність продукції, ціна реалізації 1 ц продукції, повна собівартість продукції, обсяги реалізації продукції, частка ринку, прибуток із розрахунку на 1 ц реалізації продукції, прибуток на 1 га посівної площі, рівень товарності, рівень рентабельності виробництва. Здійснено оцінювання конкурентоспроможності кукурудзи на зерно, ріпаку озимого та кользи вирощених сільськогосподарськими підприємствами в розрізі регіонів України. Розроблено шкалу оцінки конкурентоспроможності кукурудзи на зерно, ріпаку озимого та кользи.

Наукова новизна результатів дослідження. Запропоновано методику оцінювання рівня конкурентоспроможності кукурудзи на зерно, ріпаку озимого та кользи, на основі якої можна сформувати ефективні шляхи його підвищення.

Практична значущість результатів дослідження. Запропонований методичний підхід до оцінювання конкурентоспроможності кукурудзи на зерно, ріпаку озимого та кользи сільськогосподарських підприємств дозволяє аналізувати та обґрунтовувати отримані результати з великих масивів даних, враховувати вплив показників стимуляторів і дестимуляторів обраних ознак на кінцевий результат, об’єднувати й використовувати критерії та показники різного ступеня вагомості.

Ключові слова: кукурудза на зерно, ріпак, кольза, оцінка конкурентоспроможності продукції, інтегральний індекс конкурентоспроможності, сільськогосподарські підприємства.

 

Hoisiuk L.V., Hoisiuk S.O. EVALUATION OF THE COMPETITIVENESS OF CORN FOR GRAIN AND RAPESEED OF AGRICULTURAL ENTERPRISES OF UKRAINE

Purpose. The aim of the article is substantiation of the methodical approach to the calculation of the integrated index of product competitiveness and assessment of the level of competitiveness of corn for grain, winter rape seeds and colza of agricultural enterprises of Ukraine.

Methodology of research. The following methods are used in the research process: analysis and synthesis - to study the indicators of cultivation and sale of corn for grain, winter rape and colza in agricultural enterprises of Ukraine; abstract and logical - for formulation of conclusions and generalizations; cartographic - to analyse the competitiveness index of maize for grain, winter rape and colza.

Findings. A set of indicators for calculating the integrated index of competitiveness of the studied crops: yield, sales price of 1 quintal of production, total cost of production, sales, market share, profit per 1 quintal of sales, profit per 1 ha of sown area, marketability level, level profitability of production. The competitiveness of corn for grain, winter rape and colza grown by agricultural enterprises in the context of the regions of Ukraine was assessed. A scale for assessing the competitiveness of corn for grain, winter rape and colza was developed.

Originality. A method for assessing the level of competitiveness of corn for grain, winter rape and colza, on the basis of which it is possible to form effective ways to increase it, is proposed.

Practical value. The proposed methodological approach to assessing the competitiveness of corn for grain, winter rape and colza of agricultural enterprises allows to analyse and substantiate the results from large data sets, take into account the impact of stimulants and destimulators of selected traits on the final result, combine and use criteria and indicators .

Key words: corn for grain, rapeseed, colza, assessment of product competitiveness, integrated competitiveness index, agricultural enterprises.


Ключові слова


Ключові слова: кукурудза на зерно, ріпак, кольза, оцінка конкурентоспроможності продукції, інтегральний індекс конкурентоспроможності, сільськогосподарські підприємства.

Повний текст:

PDF

Посилання


Амбросов В. Я. Питання конкурентоспроможності агроформувань. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. 2009. Вип. 85. С. 3-9.

Гайдук В. А. Конкурентоздатність в умовах сучасного ринку. Економіка та держава. 2007. № 2. С. 16-17.

Деякі питання удосконалення системи моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики : Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1029. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1029-2017-%D0%BF#n35 (дата звернення: 01.02.2021).

Кваша С. М., Голомша Н. Є. Конкурентоспроможність вітчизняної сільськогосподарської продукції на світовому ринку. Економіка АПК. 2006. № 5. С. 99-104.

Ковальова О. М. Оцінка потенціалу розвитку зернового підкомплексу економіки України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Випуск 7. С. 155-159. URL: http://global-national.in.ua/archive/7-2015/34.pdf (дата звернення: 01.02.2021).

Легеза Д. Г. Методика оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції на рівні підприємства. Культура народов Причерноморья. 2011. № 196. Т. 2. С. 41-44. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/54774/11-Legeza.pdf?sequence=1 (дата звернення: 15.01.2021).

Легеза Д. Г. Методика оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції на рівні регіону. Формування ринкової економіки. 2011. Ч. 1. С. 248-256. URL: http://readera.org/article/ metodyeka-otsinkye-konkurentospromozhnosti10111913.html (дата звернення: 15.01.2021).

Лисенко Н. Методи оцінки конкурентоспроможності продукції м’ясопереробних підприємств. Актуальні проблеми економіки. 2007. № 1(77). С. 61-68.

Малік М. Й., Нужна О. А. Конкурентоспроможність аграрних підприємств: методологія і механізми : монографія. Київ : ННЦ ІАЕ, 2007. 270 с.

Портер М. Конкуренция : уч. пос. Москва : Вильямс, 2001. 425 с.

Сільське, лісове та рибне господарство / Державна служба статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ7_u.htm (дата звернення: 26.01.2021).

Crops. URL: http://www.fao.org (дата звернення: 01.02.2021).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.1-2.12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024