АГРОПРОДОВОЛЬЧИЙ РИНОК В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: СВІТОВИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ ТА ІНФРАСТРУКТУРНО-ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Микола Анатолійович Горлачук

Анотація


Горлачук М.А. АГРОПРОДОВОЛЬЧИЙ РИНОК В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: СВІТОВИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ ТА ІНФРАСТРУКТУРНО-ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Мета. Оцінка тенденцій та викликів сучасного розвитку агропродовольчого ринку в умовах глобалізації, обґрунтування власних розробок і пропозицій стосовно розв’язання актуальних науково-практичних проблем агропродовольчого ринку України, враховуючи світовий досвід його регулювання та інфраструктурно-інституційного забезпечення.

Методика дослідження. Теоретико-методологічну базу дослідження становлять наукові положення, що знайшли відображення у працях українських і зарубіжних вчених за відповідною проблематикою наукових розвідок. При вирішенні поставлених у роботі завдань використано: абстрактно-логічний метод ‒ з метою систематизації основних етапів розвитку європейського агропродовольчого ринку в умовах глобалізаційних процесів, діагностики сучасного стану вітчизняного ринку агропродовольчої продукції та формулювання висновків; аналізу і синтезу – для виявлення взаємозв’язків в процесі проведення типологізації ринкової організації у сфері регулювання окремих ринків агропродовольства; монографічний і компаративний методи – при визначенні порівняльних відмінностей інституційного розвитку глобальних агропродовольчих ринків; графічний – при відображенні зміни структури аграрного бюджету Європейського Союзу.

Результати дослідження. Визначено й обґрунтовано основні етапи розвитку і регулювання європейського агропродовольчого ринку в умовах глобалізації, висвітлено інфраструктурно-інституційні зміни його еволюції, починаючи від цінової підтримки окремих ринків продовольчої продукції та закінчуючи впровадженням системи прямих виплат сільськогосподарським товаровиробникам. Здійснено глобальну оцінку тенденцій розвитку сільськогосподарського виробництва і агропродовольчого ринку з позицій забезпечення продовольчої безпеки, проблеми подолання голоду у світі, нерівномірного розподілу доходів населення. Визначено стратегічні орієнтири майбутнього розвитку агропродовольчого ринку ЄС та України на основі дотримання принципів виробництва якісного та екологобезпечного виробництва продукції, сталого і збалансованого розвитку усіх елементів соціально-економічної системи агропродовольчого ринку. Розкрито загрози сировинного варіанту розвитку вітчизняного агропродовольчого ринку, обґрунтовано чинники його ефективного розвитку в рамках соціально-орієнтованої ринкової економіки.

Наукова новизна результатів дослідження. Здійснено систематизацію головних етапів інфраструктурно-інституційного розвитку європейського агропродовольчого ринку та його регулювання в умовах глобалізації, проведено діагностику тенденцій сучасного стану вітчизняного ринку агропродовольчої продукції на основі врахування відповідного світового досвіду, що, в доповнення до існуючих наукових розробок, дозволить узагальнити підходи у сфері формування і реалізації заходів ефективного розвитку агропродовольчого ринку України.

Практична значущість результатів дослідження. Науково обґрунтовано глобальні тенденції та виклики сучасного розвитку агропродовольчого ринку в умовах глобалізації. Логіка еволюційного поступу досліджуваного ринку реалізована у світовому досвіді регулювання та інфраструктурно-інституційного забезпечення розвитку агропродовольчого ринку, врахування котрих стане передумовою розробки ефективної аграрної політики та її реалізації на всіх рівнях управління вказаними ринковими процесами.


 

Горлачук Н.А. АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: МИРОВОЙ ОПЫТ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ИНФРАСТРУКТУРНО-ИНСТУЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Цель. Оценка тенденций и вызовов современного развития агропродовольственного рынка в условиях глобализации, обоснование собственных разработок и предложений по решению актуальных научно-практических проблем агропродовольственного рынка Украины, учитывая мировой опыт его регулирования и инфраструктурно-институционального обеспечения.

Методика исследования. Теоретико-методологическую базу исследования составляют научные положения, нашедшие отражение в трудах украинских и зарубежных ученых по соответствующей проблематике научных исследований. При решении поставленных в работе задач использованы: абстрактно-логический метод ‒ с целью систематизации основных этапов развития европейского агропродовольственного рынка в условиях глобализационных процессов, диагностики современного состояния отечественного рынка агропродовольственной продукции и формулирование выводов; анализа и синтеза – для выявления взаимосвязей в процессе проведения типологизации рыночной организации в сфере регулирования отдельных рынков агропродовольства; монографический и компаративный методы – при определении сравнительных отличий институционального развития глобальных агропродовольственных рынков; графический – при отображении изменения структуры аграрного бюджета Европейского Союза.

Результаты исследования. Определены и обоснованы основные этапы развития и регулирования европейского агропродовольственного рынка в условиях глобализации, освещены инфраструктурно-институциональные изменения его эволюции, начиная от ценовой поддержки отдельных рынков продовольственной продукции и заканчивая внедрением системы прямых выплат сельскохозяйственным товаропроизводителям. Осуществлена глобальная оценка тенденций развития сельскохозяйственного производства и агропродовольственного рынка с позиций обеспечения продовольственной безопасности, проблемы преодоления голода в мире, неравномерного распределения доходов. Определены стратегические ориентиры будущего развития агропродовольственного рынка ЕС и Украины на основе соблюдения принципов производства качественной и экологически безопасной продукции, устойчивого и сбалансированного развития всех элементов социально-экономической системы агропродовольственного рынка. Раскрыты угрозы сырьевого варианта развития отечественного агропродовольственного рынка, обосновано факторы его эффективного развития в рамках социально-ориентированной рыночной экономики.

Научная новизна результатов исследования. Осуществлена систематизация основных этапов инфраструктурно-институционального развития европейского агропродовольственного рынка и его регулирования в условиях глобализации, проведена диагностика тенденций современного состояния отечественного рынка агропродовольственной продукции путем учитывания соответствующего мирового опыта, что, в дополнение к существующим научным разработкам, позволит обобщить подходы в сфере формирования и реализации мероприятий эффективного развития агропродовольственного рынка Украины.

Практическая значимость результатов исследования. Научно обоснованы глобальные тенденции и вызовы современного развития агропродовольственного рынка в условиях глобализации. Логика эволюционного развития исследуемого рынка реализована в мировом опыте регулирования и инфраструктурно-институционального обеспечения развития агропродовольственного рынка, принятие во внимание которых станет предпосылкой разработки эффективной аграрной политики и ее реализации на всех уровнях управления указанными рыночными процессами.

Ключевые слова: агропродовольственный рынок; аграрный рынок; глобализация; общая аграрная политика; рыночная организация; инфраструктурно-институциональное развитие; продовольственная безопасность; голод; регулирование рынка.

 

Horlachuk M.A. AGRO-FOOD MARKET IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION: WORLD EXPERIENCE OF REGULATION AND INFRASTRUCTURE-INSTITUTIONAL DEVELOPMENT

Purpose. The aim of the article is assessment of trends and challenges of the current development of the agro-food market in the context of globalization, substantiation of its own developments and proposals regarding the solution of actual scientific and practical problems of the agro-food market of Ukraine, taking into account the world experience of its regulation and infrastructure and institutional support.

Methodology of research. Theoretical and methodological basis of the research are scientific provisions, which are reflected in the works of Ukrainian and foreign scientists on the relevant issues of scientific exploration. The following tasks are used in solving the tasks: abstract and logical method – in order to systematize the main stages of development of the European agro-food market in the conditions of globalization processes, to diagnose the current state of the domestic market of agro-food products and to formulate conclusions; analysis and synthesis – to identify relationships in the process of typing market organization in the regulation of individual markets for agro-food; monographic and comparative methods – in determining the comparative differences of the institutional development of global agro-food markets; graphic – when reflecting changes in the structure of the agricultural budget of the European Union.

Findings. The basic stages of development and regulation of the European agro-food market in the conditions of globalization are identified and substantiated, infrastructure-institutional changes of its evolution are covered, starting with the price support of certain food markets and ending with the introduction of the system of direct payments to agricultural producers. A global assessment of the trends in the development of agricultural production is carried out and the agro-food market from the standpoint of food security, the problem of overcoming hunger in the world, the uneven distribution of income.

Strategic guidelines for the future development of the EU and Ukraine's agri-food market have been determined on the basis of adherence to the principles of production of quality and environmentally friendly production of products, sustainable and balanced development of all elements of the social and economic system of the agro-food market. Threats of raw material variant of development of the domestic agro-food market are revealed, the factors of its effective development within the framework of socially oriented market economy are substantiated.

Originality. The main stages of the infrastructure and institutional development of the European agro-food market have been systematized and regulated in the context of globalization. Diagnostics of the trends of the current state of the domestic market of agro-food products has been carried out on the basis of relevant world experience, which, in addition to existing scientific developments, will allow generalizing approaches in the sphere of formation and implementation of measures for the effective development of the agro-food market of Ukraine.

Practical value. The global trends and challenges of the modern development of the agro-food market in the conditions of globalization are scientifically substantiated. The logic of the evolutionary progress of the studied market is implemented in the global experience of regulation and infrastructure-institutional support for the development of the agro-food market, which will be a prerequisite for the development of effective agrarian policy and its implementation at all levels of management of these market processes.

Key words: agro-food market; agricultural market; globalization; common agricultural policy; market organization; infrastructure and institutional development; food security; hunger; market regulation.


Ключові слова


Ключові слова: агропродовольчий ринок; аграрний ринок; глобалізація; спільна аграрна політика; ринкова організація; інфраструктурно-інституційний розвиток; продовольча безпека; голод; регулювання ринку.

Повний текст:

PDF

Посилання


Аграрний сектор України на шляху до євроінтеграції : монографія / М. Бетлій, О. Бородіна, С. Бородін та ін.; за ред. О. М. Бородіної. Ужгород : ІВА, 2006. 496 с.

Агропродовольчий розвиток України в контексті забезпечення продовольчої безпеки: монографія / О. В. Шубравська, Л. В. Молдаван, Б. Й. Пасхавер та ін.; за ред. д-ра екон. наук О.В. Шубравської. Київ : НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України», 2014. 456 с.

Виклики і шляхи агропродовольчого розвитку / Б. Й. Пасхавер, О.В. Шубравська, Л. В. Молдаван та ін.; за ред. акад. УААН Б.Й. Пасхавера. Київ : НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2009. 432 с.

Горлачук М. Розвиток і фінансування ринку свинини в європейському союзі. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. 2002. № 12. С. 214-220.

Горлачук М. А. Функціонування і регулювання аграрного ринку Європейського Союзу: від цінової підтримки до модуляції. Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка: збірн. наук. праць. 2013. Вип. 2(39). Ч. 1. С. 65-68.

Ільницький К. Які зернові термінали побудували в 2018 році та плани на 2019-й. 21 листопада 2018. Порты Украины: веб-сайт. URL: https://ports.com.ua/uk/articles/kakie-zernovye-terminaly-postroili-v-2018-godu-i-plany-na-2019-y (дата звернення: 15.08.2019).

Кьостнер У. Основи аналізу аграрного ринку / наук. ред. пер. О. Нів’євський. Київ : Видавництво АДЕФ-Україна, 2012. 486 с.

Маркс К., Энгельс Ф. Избранные произведения. В 3-х т. Т. 1. Москва : Политиздат, 1983. 635 с.

Осташко Т. О., Волощенко Л. Ю., Лєнівова Г. В. Внутрішній агропродовольчий ринок України в умовах СОТ : монографія / відп. ред. д-р екон. наук, проф. В. О. Точилін. Київ : НАН України; Ін-т екон. та прогнозув., 2010. 208 с.

Слащук А. М., Лижник Я. С. Аграрний ринок як об’єкт вивчення суспільно-географічних наук. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2011. № 9. С. 67-69.

Супіханов Б. К. Розвиток ринків аграрної продукції : монографія. Київ : ННЦ ІАЕ, 2009. 538 с.

Супрун О. М. Економічне регулювання аграрного виробництва : монографія. Київ : ННЦ ІАЕ, 2011. 350 с.

Сталий розвиток та безпека агропродовольчої сфери України в умовах глобалізаційних викликів : монографія / О. І. Павлов, М. А. Хвесик, В. В. Юрчишин та ін.; за ред. О. І. Павлова. Одеса : Астропринт, 2012. 760 с.

Формування глобального і регіонального ринків сільськогосподарської сировини та продовольства : монографія / Ю. О. Лупенко, М. І. Пугачов, Б. В. Духницький та ін.; за ред. Ю. О. Лупенка, М. І. Пугачова. Київ : ННЦ ІАЕ, 2015. 320 с.

Шиян Д.В. Циклічність у формуванні сталого розвитку сільського господарства : монографія. Харків : ХНАУ, 2011. 308 с.

50 Jahre GAP − Österreichs Agrarmärkte: Erfolg durch Wandel. URL: http://www.lebensmini/sterium.at/land/eu-international/50JahreGAP.html (дата звернення: 15.08.2019).

Agrarprodukte und Agrarmärkte in der Europäischen Union unter besonderer Berücksichtigung von Ökoprodukten, Tierschutzaspekten und Produkten aus der Region. URL: http://orgprints.org/1652/1/agrarprodukte.pdf (дата звернення: 16.08.2019).

Burger H.-G., Rupalla R., Teutenberg H. Welternährung: welche Verantwortung hat Europa? / Hrsg.: DLG e.V. [Red./Lektorat: Hans-Georg Burger] Frankfurt, M., Band 106, 2012. 187 p.

Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP). URL: http://www.docstoc.com/docs/120924703/Die-Gemeinsame-Agrarpolitik-%28GAP%29 (дата звернення: 16.08.2019).

Die Gemeinsame Agrarpolitik der EU. URL: http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Themen/Europa/EUPolitikfelder/landwirtschaft/_node.html (дата звернення: 15.08.2019).

Einkommenskombinationen. URL: http://www.aid.de/landwirtschaft/einkommenskombinationen.php (дата звернення: 16.08.2019).

Entwicklung des ländlichen Raums 2007-2013. URL: http://ec.europa.eu./agriculture/ rurdev/index_de.html (дата звернення: 15.08.2019).

EU-Haushalt läßt Agrarsubventionen fast ungeschoren. URL: http://www.meine-landwirtschaft.de/aktuell.html (дата звернення: 15.08.2019).

Koexistenz einer Landwirtschaft mit und ohne Gentechnik. URL: http://www.keine-gentechnik.de/bibliothek/anbau/studien/fal_schweiz_koexistenz_forschung_050501.pdf (дата звернення: 16.08.2019).

Welthunger-Index 2011. Herausforderung Hunger: Wie steigende und stark schwankende Nahrungsmittelpreise den Hunger verschärfen. URL: https://www.globalhungerindex.org/pdf/de/2011.pdf (дата звернення: 15.08.2019).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2019.5-6.6

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2023