ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: ДЕТЕРМІНАЦІЇ ПОВЕДІНКОВИХ ЧИННИКІВ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

Юрій Едвардович Губені

Анотація


Губені Ю.Е. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: ДЕТЕРМІНАЦІЇ ПОВЕДІНКОВИХ ЧИННИКІВ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

Мета. Дослідити вплив людської мотивації та поведінкових чинників (оцінки, очікування, мотиви прийняття рішень тощо) у земельних відносинах на економічну безпеку сільськогосподарських підприємств.

Методика дослідження. Стаття підготовлена на основі емпіричних даних, сформованих при виконанні чотирьох прикладних дослідницьких проектів впродовж 2016-18 рр. (базовий проект – 1996 р.). Проекти виконувались у сільських населених пунктах Львівщини. Проекти мали незалежний характер, узгоджену методику та наближену структуру. В основі проектів – соціологічні опитування. Проекти передбачали виконання наближених за методикою заходів та етапів. Використано метод соціологічного опитування, зокрема особистого анкетування, порівняння, ретроспективного аналізу та редукції даних. 

Результати дослідження. Встановлено, що структурні та звичаєві зміни на селі суттєво змінюють мотиви, раціональні очікування та спонукальні чинники прийняття рішень власниками земельних угідь щодо їх господарського використання. Виявлено, що ринкові відносини спонукають їх до поглиблення прагматизму й раціоналізму. Визначено, що зміна мотивації поведінки власників земельних наділів суттєво впливає на економічну безпеку сільськогосподарських підприємств. Обґрунтовано необхідність наростання суспільної комунікації між орендаторами і орендодавцями, між підприємствами й іншими сільськогосподарськими виробниками і сільськими громадами. Доведено, що економічні обставини спонукатимуть до посилення співпраці й координації землевласників орендодавців. Визначено, що сільськогосподарські підприємства також мають посилити корпоративну соціальну відповідальність.

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано роль та значення поведінкової складової земельних відносин та її вплив на економічну безпеку сільськогосподарських підприємств. Визначено, що значна група характеристик земельних відносин (стабільність землекористування, умови оренди та розрахунків за нею, господарський імідж) напряму залежать від оцінок та економічних очікувань сільських жителів. Встановлено особливу роль нематеріальних чинників (довір’я, традиція, відчуття порядності, стабільність тощо) у орендних відносинах

Практична значущість результатів дослідження. Результати дослідження мають практичне значення для формування земельної політики сільськогосподарських підприємств, спрямованої на посилення економічної безпеки й стабільності.

Ключові слова: економічна безпека; сільськогосподарські підприємства; земельні відносини; поведінкові фактори; сільські жителі; оренда землі.

 

Губени Ю.Э. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ: ДЕТЕРМИНАЦИЯ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Цель. Исследовать влияние человеческой мотивации и поведенческих факторов (оценки, ожидания, мотивы принятия решений и т.д.) в земельных отношениях на экономическую безопасность сельскохозяйственных предприятий.

Методика исследования. Статья подготовлена на основе эмпирических данных, сформированных в результате выполнении четырех прикладных исследовательских проектов в течение 2016-18 гг. (базовый проект – 1996 г.). Проекты выполнялись в сельских населенных пунктах Львовской области (Украина). Проекты имени независимый характер, согласованную методику и приближенную структуру. В основе проектов – проведенные социологические опросы. Проекты предусматривали выполнение приближенных по методике мероприятий и этапов. Использован метод социологического опроса, в частности личного анкетирования, сравнение, ретроспективного анализа и редукции данных.

Результаты исследования. Установлено, что структурные и обычные изменения на селе существенно трансформируют мотивы, рациональные ожидания и мотивационные факторы принятия решений собственниками земельных угодий. Установлено, что рыночные отношения побуждают их к усилению прагматизма и рационализма. Определено, что изменение мотивации поведения владельцев земельных наделов существенно влияет на экономическую безопасность сельскохозяйственных предприятий. Нами обоснована необходимость нарастания общественной коммуникации между арендаторами и арендодателями, между предприятиями и другими сельскохозяйственными производителями и сельскими общинами. Доказано, что экономические обстоятельства побуждают к усилению сотрудничества и координации землевладельцев арендодателей. Обосновано, что сельскохозяйственные предприятия должны усилить корпоративную социальную ответственность.

Научная новизна результатов исследования. Обоснована роль и значение поведенческой составляющей земельных отношений и ее влияние на экономическую безопасность сельскохозяйственных предприятий. Определено, что значительная группа характеристик земельных отношений (стабильность землепользования, условия аренды и расчетов по ней, хозяйственный имидж) напрямую зависят от оценок и экономических ожиданий сельских жителей. Установлено особую роль нематериальных факторов (доверие, традиция, ощущение порядочности, стабильность и т.д.) в арендных отношениях

Практическая значимость результатов исследования. Результаты исследования имеют практическое значение для формирования земельной политики сельскохозяйственных предприятий, направленной на усиление экономической безопасности и стабильности.

Ключевые слова: экономическая безопасность; сельскохозяйственные предприятия; земельные отношения; поведенческие факторы; сельские жители; аренда земли.

 

Hubeni Yu.E. ECONOMIC SECURITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES: DETERMINATION OF BEHAVIORAL FACTORS OF LAND RELATIONS

Purpose. To investigate the influence of human motivation and behavioral factors (estimation, expectations, motives for making decisions, etc.) in land relations on the economic security of agricultural enterprises.

Methodology of research. The article is prepared on the basis of empiric data, formed while making 4 applied research projects during 2016 - 2018 (basic project – 1996). The projects were made in Lviv villages (Ukraine). They were independent, had agreed methods and approximate structure. Sociological polls are the basis of the projects. The projects were aimed at performing activities similar methodologically. The method of sociological survey, including personal questionnaires, comparisons, retrospective analysis and data reduction, was used.

Findings. It was found that structural and habitual transformations in the village. Considerably change the motives, rational expectations and induced factors of decision-making concerning farming by land-owners. Market relations urged them to extending pragmatism and rationalism. Motivation change of land-owners’ behavior influences considerably economic security of agricultural enterprises. We substantiated the necessity of intensifying public communication of tenant farmers and landholders, enterprises and other agricultural producers and rural communities. Economic circumstances will urge to intensify cooperation and coordination of land-owners and landholders. Agricultural enterprises also have to increase cooperative social responsibility.

Originality. The role and importance of behavioral component of land relations and its influence on economic security of agricultural enterprises are substantiated. It is determined, that a rather large group of characteristics of land relations (stability of land tenure, conditions of land lease and corresponding rental payment, farming image) directly depends on evaluation and economic expectation of rural population. The specific role of non-material factors (trust, traditions, decency, stability, etc.) in lease relations is determined.

Practical value. The results of the research are of practical importance for forming land policy of agricultural enterprises, aimed at increasing economic security and stability.

Key words: economic security; agricultural enterprises; land relations; behavioral factors; rural population; land lease 

 

 

 

 

 


Ключові слова


Ключові слова: економічна безпека; сільськогосподарські підприємства; земельні відносини; поведінкові фактори; сільські жителі; оренда землі.

Повний текст:

PDF

Посилання


Губені Ю. Е. Підприємництво: навч. посіб. Львів: Укр. технології, 2012. 568 с.

Напрямки та засоби розвитку сільських територій в контексті зміщення соціально-економічної безпеки України: монографія /за ред. Т. Васильціва, В. Бойка. Львів: Ліга-Прес, 2016. 262 с.

Мочерний С. В., Довбенко М. В. Історія економічних вчень / за ред. С. В. Мочерного. 2-ге вид., доп. Львів: «Новий Світ – 2000», 2005. 488 с.

Костирко І., Громяк Т. Моделювання сільського розвитку. Аграрна економіка. 2013. № 1-2. С. 3-10.

Ткачук В. І., Прокопчук О. А., Яремова М. І. Економічна безпека та стійкість сільськогосподарських підприємств: монографія. Житомир: Волинь, 2013. 274 с.

Голович Н. М. Економічна безпека функціонування сільськогосподарських підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 / НУБіП. Київ, 2015. 21 с.

Третяк А. М., Другак В. М. Земельна політика та земельні відносини: соціально-економічні і духовні аспекти розвитку. Київ: ННЦ «ІАЕ», 2007. 186 с.

Організаційно-економічні та правові проблеми розвитку сільського господарства та сільських територій: зб. наук. доп. та ст. / за ред.: С. Матковського. Львів: Укр. технології, 2012. 467 с.

Назаренко О. В. Орендні земельні відносини та механізм їх удосконалення в ринкових умовах : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / Харківський національний аграрний ун-т ім. В.В.Докучаєва. Харків, 2006. 20 с.

Ходаківська О. В., Бурлака Н. І. Земельні відносини у сільському господарстві: регіональний вимір: монографія. Київ: ННЦ «ІАЕ», 2012. 239 с.

Губені Ю. Е., Коверко Ю. А. Розвиток особистих селянських господарств на рубежі інституційних змін: монографія. Львів: НВФ «Укр. технології», 2016. 186 с.

Економічна реформа – очима села: результати та аналіз соціологічного опитування. Львів: ЛДАУ, 1997. 51 с.

Економічна реформа – очима села: 20 років потому: результати та аналіз повторного соціологічного опитування / Ю. Е. Губені, О. А. Біттер та ін.; за ред. проф. Губені Ю. Львів: Укр. технології, 2017. 93 с.

Земельні очікування селян: Результати та аналіз соціологічного моніторингу земельних відносин / Ю. Е. Губені, В. Р. Крупа, П. О. Оліщук та інші; за ред. проф. Ю. Губені. Львів: Растр-7, 2018. 72 с.

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності ЛНАУ: https://www.facebook.com/ekrefpost/; https://www.facebook.com/ruralland.wiev/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024