УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВ З ПОЗИЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ЛОГІСТИКИ

Володимир Володимирович Костецький, Андрій Миколайович Бутов

Анотація


Костецький В.В., Бутов А.М. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВ З ПОЗИЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ЛОГІСТИКИ

Мета. Обґрунтування особливостей сучасної парадигми управління фінансами підприємств на засадах поєднання фундаментальних положень і моделей фінансового менеджменту та логістики, що сприятиме самоорганізації оптимізаційних та безпекових процесів в управлінні фінансовими потоками суб’єктів господарювання.

Методика дослідження. У процесі дослідження використано набір загальнонаукових і спеціальних методів економічних досліджень, зокрема: абстрактно-логічний метод при формулюванні висновків результатів дослідження; метод аналогії і порівняння – при дослідженні практики фінансового менеджменту та логістики щодо управління фінансовими потоками; метод теоретичного узагальнення застосовувався при здійсненні критичного аналізу результатів досліджень вітчизняних і зарубіжних учених стосовно питань, пов’язаних із управлінням фінансовими потоками в контексті логістичної концепції підприємства.

Результати дослідження. Обґрунтовано, що для вирішення існуючих проблем щодо створення дієвого механізму управління фінансовими потоками, необхідно враховувати особливості реалізації та вдосконалення управління фінансовими потоками підприємств. Запропоновано розробити методичні підходи до управління фінансовими потоками, які мають базуватися на нелінійному динамічному моделюванні та недетермінованих моделях прогнозування. Визнано доцільним розробити нову цільову фінансову модель підприємства, націлену на синхронізацію та збалансованість фінансових та супутніх їм потоків, що в цілому забезпечить гармонізацію інтересів не тільки підприємства, але і всіх зацікавлених осіб. Виявлено, що фінансовий підхід до управління фінансовими потоками набуває нових специфічних рис, обумовлених використанням логістичного підходу, і трансформується у логістично-орієнтований.

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано вплив логістизації на процеси управління фінансами підприємств і визначено методологічні та методичні аспекти успішної реалізації управління фінансовими потоками в логістичних системах підприємств.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати поглиблюють практичні засади інституціонального забезпечення розвитку фінансової логістики на підприємстві та сприяють активізації пошуку нових можливостей ефективного управління фінансовими потоками в межах сформованих логістичних ланцюгів, а також забезпечить більшу гнучкість та адаптивність підприємств до занадто мінливого зовнішнього середовища.

Ключові слова: фінансовий менеджмент; фінансові потоки; логістика; фінансова логістика; управління фінансовими потоками.

 

Костецкий В.В., Бутов А.М. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ С ПОЗИЦИИ ФИНАНСОВОЙ ЛОГІСТИКИ

Цель. Обоснование особенностей современной парадигмы управления финансами предприятий на основах сочетания фундаментальных положений и моделей финансового менеджмента и логистики, будет способствовать самоорганизации оптимизационных и безопасности процессов в управлении финансовыми потоками субъектов хозяйствования.

Методика исследования. В процессе исследования использованы набор общенаучных и специальных методов экономических исследований, в частности: абстрактно-логический метод при формулировании выводов результатов исследования; метод аналогии и сравнения – при исследовании практики финансового менеджмента и логистики по управлению финансовыми потоками; метод теоретического обобщения применялся при осуществлении критического анализа результатов исследований отечественных и зарубежных ученых по вопросам, связанным с управлением финансовыми потоками в контексте логистической концепции предприятия.

Результаты исследования. Обосновано, что для решения существующих проблем по созданию действенного механизма управления финансовыми потоками, необходимо учитывать особенности реализации и совершенствования управления финансовыми потоками предприятий. Предложено разработать методические подходы к управлению финансовыми потоками, которые должны базироваться на нелинейном динамическом моделировании и недетерминированных моделях прогнозирования. Признано целесообразным разработать новую целевую финансовую модель предприятия, нацеленную на синхронизацию и сбалансированность финансовых и сопутствующих им потоков, в целом обеспечит гармонизацию интересов не только предприятия, но и всех заинтересованных лиц. Выявлено, что финансовый подход к управлению финансовыми потоками приобретает новые специфические черты, обусловленные использованием логистического подхода, и трансформируется в логистически-ориентированный.

Научная новизна результатов исследования. Обосновано влияние логистизации на процессы управления финансами предприятий и определены методологические и методические аспекты успешной реализации управления финансовыми потоками в логистических системах предприятий.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты углубляют практические основы институционального обеспечения развития финансовой логистики на предприятии и способствуют активизации поиска новых возможностей эффективного управления финансовыми потоками в пределах сложившихся логистических цепей, а также обеспечит большую гибкость и адаптивность предприятий к слишком меняющейся внешней среды.

Ключевые слова: финансовый менеджмент; финансовые потоки; логистика; финансовая логистика; управление финансовыми потоками.

 

Kostetskyi V.V., Butov A.M. MANAGEMENT OF FINANCIAL FLOWS OF ENTERPRISES FROM THE STANDPOINT OF FINANCIAL LOGISTICS

Purpose. The aim of the article is to substantiate the peculiarities of the modern paradigm of financial management of enterprises on the basis of a combination of fundamental principles and models of financial management and logistics, which will promote self-organization of optimization and security processes in the management of financial flows of business entities.

Methodology of research. A set of general scientific and special methods of economic research are used in the process of research, in particular: the abstract and logical method – in formulating the conclusions of the research results; the method of analogy and comparison – when studying the practice of financial management and logistics management of financial flows; the method of theoretical generalization is used in carrying out a critical analysis of the results of research by domestic and foreign scientists in relation to issues related to the management of financial flows in the context of the logistic concept of the enterprise.

Findings. It is substantiated that it is necessary to take into account the peculiarities of implementation and improvement of management of financial flows of enterprises in order to solve the existing problems with creating an effective mechanism for managing financial flows. It is proposed to develop methodological approaches to the management of financial flows, which should be based on nonlinear dynamic modeling and non-deterministic forecasting mode.

It was considered expedient to develop a new target financial model of the enterprise aimed at synchronization and balance of financial and related flows, which in general would ensure harmonization of interests not only of enterprises but also of all interested persons. It is revealed that the financial approach to management of financial flows acquires new specific features due to the use of logistic approach and transforms into logistics and oriented.

Originality. The influence of logistics on the processes of financial management of enterprises is substantiated and methodological and methodical aspects for successful implementation of management of financial flows in logistic systems of enterprises are determined.

Practical value. The obtained results deepen the practical principles of institutional support for the development of financial logistics at the enterprise and facilitate the search for new opportunities for efficient management of financial flows within the existing logistics chains, and will provide greater flexibility and adaptability of enterprises to an overly changing environment.

Key words: financial management; financial flows; logistics; financial logistics; management of financial flows.

 


Ключові слова


Ключові слова: фінансовий менеджмент; фінансові потоки; логістика; фінансова логістика; управління фінансовими потоками.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бондаренко О. С. Розвиток парадигми управління фінансами підприємств в умовах логістизації економіки. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 12. С. 38-41.

Волинчук Ю. В Методичні підходи до аналізу фінансових потоків підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Випуск 3. С. 240-245.

Говорушко Т., Обушна Н., Собко Н. Особливості управління системою фінансової логістики підприємства в ринковому середовищі. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2013. № 2. С. 53–62.

Дікань Л. В., Малахов В. А. Теоретичні аспекти сутнісного розуміння фінансових потоків промислового підприємства. Економіка розвитку. 2011. № 4(60). С. 76-80.

Кизим А. А., Крайнов Р. А. Финансовые потоки как объект изучения финансовой логістики. Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2014. № 8 (51). С. 28-37.

Кириллова А. А. Финансовая логистика. Финансовая жизнь. 2010. № 2. С. 10-13.

Корнєєв В. В. Управління кредитними та інвестиційними потоками капіталу: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. д-ра екон. наук: 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит». Київ: НАН України. Ін-т екон. прогнозування, 2004. 35 с.

Коровин Е. Г. Проектирование и функционирование логистической системы управления финансовыми потоками коммерческого предприятия: автореф. дис. на соискание учен. ступ. канд. экон. наук: 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством: логистика». Саратов, 2011. 24 с.

Ларіна P. P. Логістика : навч. посібник. Донецьк: ВІК, 2005. 335 с.

Лещук В. П. Логістичний підхід до управління фінансовими потоками суб’єктів бізнесу в ринковому середовищі. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2014. № 4(66). С. 181-185.

Мельцас Е. Уточнение термина «финансовая логистика» для целей финансового анализа предприятия. Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. 2015. № 4. С. 338-340.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2020