СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ ОЦІНОЧНОЇ ЕКСПЕРТЗ

Олександр Михайлович Шрамко

Анотація


Шрамко О.М. СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ ОЦІНОЧНОЇ ЕКСПЕРТЗ

Мета. Визначення особливостей проведення судової оціночної експертизи та її класифікації на основі аналізу існуючих наукових поглядів і положень чинного законодавства України.

Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження слугували фундаментальні положення судової оціночної експертизи, а також наукові праці вітчизняних вчених, присвячені проблемам класифікації і проведення судової оціночної експертизи в Україні. Для досягнення поставленої мети використані сучасні методи дослідження: системний аналіз – при дослідженні теоретико-методологічних засад судової оціночної експертизи; абстрактно-логічний – для уточнення сутності основних понять, визначень і категорій судової оціночної експертизи. Також використовувалися такі методи дослідження, як монографічний, а також графічний метод подання інформації.

Результати дослідження. Визначено, що в сучасних умовах судова експертиза – це складна багатогранна діяльність, яка здійснюється в експертних установах відповідними висококваліфікованими фахівцями, котра виконує багатоаспектну діяльність має специфічні характеристики, які стосуються організаційної, пізнавальної, кримінально-процесуальної та інших її сторін. Встановлено, що судово-експертна діяльність виконує інформаційно-забезпечувальну функцію для формування умов щодо проведення кваліфікованої, об’єктивної судової експертизи з використанням наукових методів пізнання. Мета експертизи – дати відповіді на поставлені питання, які потребують спеціальних знань. Об’єктом експертизи є спірне питання, предметом – факти і дані, пов’язані з досліджуваним питанням і котрі вимагають оцінки експерта. Визначено, що дослідження, проведене експертом, оформляється експертним висновком, який є доказом наявності або відсутності фактів і інших даних, що послужили предметом суперечки. Проведено аналіз законодавчої бази регламентування вітчизняної судової оціночної експертизи.

Наукова новизна результатів дослідження. Висвітлено характерні риси судової оціночної експертизи, які зумовлюють їх автентичність, зокрема: правове поняття експертизи; «експертиза» як позавідомча перевірка; «експертиза» як процесуальне дослідження і «незалежна експертиза» як поза процесуальне дослідження. Обґрунтовано і визначено класифікацію методів, що використовуються у судовій оціночній експертизі. Узагальнено і виділено різноманітні підходи щодо класифікації експертиз у вітчизняній практиці.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані пропозиції можуть бути використані для вдосконалення діючої системи розвитку судової оціночної експертизи, які визначають необхідність процесуально-правового й організаційного вирішення ряду проблемних ситуацій.

Ключові слова: оцінка; оціночна діяльність; експерт; експертиза; економічна експертиза; товарознавча експертиза; оцінка ринкової вартості; судова експертиза; судова оціночна експертиза.

 

Шрамко А.Н. СУЩНОСТЬ ОСОБЕННОСТ ПРОВЕДЕНЯ СУДЕБНОЙ ОЦЕНОЧНОЙ ЭКСПЕРТЗЫ

Цель. Определение особенностей проведения судебной оценочной экспертизы и ее классификации на основе анализа существующих научных взглядов и положений действующего законодательства Украины.

Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследования послужили фундаментальные положения судебной оценочной экспертизы, а также научные труды отечественных ученых, посвященные проблемам классификации и проведения судебной оценочной экспертизы в Украине. Для достижения поставленной цели использованы современные методы исследования: системный анализ – при исследовании теоретико-методологических основ судебной оценочной экспертизы; абстрактно-логический – для уточнения сущности основных понятий, определений и категорий судебной оценочной экспертизы. Также использовались такие методы исследования, как монографический и графический метод представления информации.

Результаты исследования. Определено, что в современных условиях судебная экспертиза – это сложная многогранная деятельность, осуществляемая в экспертных учреждениях соответствующими высококвалифицированными специалистами, которая выполняет многоаспектную деятельность, имеет специфические характеристики, касающиеся организационной, познавательной, уголовно-процессуальной и других ее сторон. Установлено, что судебно-экспертная деятельность выполняет информационно-обеспечительную функцию для формирования условий для проведения квалифицированной, объективной судебной экспертизы с использованием научных методов познания. Цель экспертизы – дать ответы на поставленные вопросы, требующие специальных знаний. Объектом экспертизы является спорный вопрос, предметом – факты и данные, связанные с изучаемыми вопросами и которые требуют оценки эксперта. Определено, что исследование, проведенное экспертом, оформляется экспертным заключением, которое является доказательством наличия или отсутствия фактов и других данных, послуживших предметом спора. Проведен анализ законодательной базы регламентирования отечественной судебной оценочной экспертизы.

Научная новизна результатов исследования. Освещены характерные черты судебной оценочной экспертизы, которые обуславливают их подлинность, в частности: понятие экспертизы; «экспертиза» как вневедомственная проверка; «экспертиза» как процессуальное исследование и «независимая экспертиза» как вне процессуальное исследование. Обоснованна и определена классификация методов, используемых в судебной оценочной экспертизе. Сделан обзор и выделены различные подходы к классификации экспертиз в отечественной практике.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты могут быть использованы для совершенствования действующей системы развития судебной оценочной экспертизы, которые определяют необходимость процессуально-правового и организационного решения ряда проблемных ситуаций.

Ключевые слова: оценка; оценочная деятельность; эксперт; экспертиза; экономическая экспертиза; оценка рыночной стоимости; судебная экспертиза; судебная оценочная экспертиза.

 

Shramko O.M. THE ESSENCE AND PECULIARITIES OF CONDUCTING FORENSIC EVALUATION EXPERTISE

Purpose. The aim of the article is determination of peculiarities of forensic evaluation expertise and its classification on the basis of the analysis of existing scientific views and provisions of the current legislation of Ukraine.

Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the study are the fundamental provisions of forensic evaluation expertise, as well as scientific works of domestic scientists, devoted to the problems of classification and conduct of forensic evaluation expertise in Ukraine. Modern research methods are used to achieve this goal: systematic analysis – in the study of theoretical and methodological foundations of forensic evaluation expertise; abstract and logical – to clarify the essence of the basic concepts, definitions and categories of forensic evaluation expertise. We also used such research methods as a monographic and graphical method of presenting information.

Findings. It is determined that in modern conditions forensic expertise is a complex multifaceted activity, which is carried out in expert institutions by relevant highly qualified specialists, which performs multidimensional activity having specific characteristics related to organizational, cognitive, criminal procedural and other parties. It has been established that forensic activities perform an information-providing function to form the conditions for conducting a qualified, objective forensic expertise using scientific methods of cognition. The purpose of the examination is to provide answers to the questions that require special knowledge. The subject matter of the examination is the disputed subject, the subject matter – facts and data related to the question under investigation and which require the expert's judgment. It is determined that the expert's study is formalized by expert opinion, which is evidence of the presence or absence of facts and other data that have been the subject of dispute. The analysis of the legislative framework for the regulation of the national judicial evaluation expertise has been carried out.

Originality. The characteristic features of forensic evaluation expertise that determine their authenticity are highlighted in the article, in particular: the legal concept of examination; “expertise” as an extracurricular check; “expertise” as a procedural inquiry and “independent expertise” as a non-procedural study. The classification and methods used in forensic evaluation are substantiated and determined. Various approaches to the classification of expertise in domestic practice have been generalized and highlighted.

Practical value. The obtained proposals can be used to improve the current system of forensic evaluation development, which determine the need for organizational, procedural and legal solutions to a number of problematic situations.

Key words: evaluation; appraisal activity; expert; expertise; economic expertise; commodity expertise; market value estimation; forensics expertise; forensic expert appraisal.


Ключові слова


Ключові слова: оцінка; оціночна діяльність; експерт; експертиза; економічна експертиза; товарознавча експертиза; оцінка ринкової вартості; судова експертиза; судова оціночна експертиза.

Повний текст:

PDF

Посилання


Аніщенко О. В., Хомутенко О. В. Класифікація судових економічних експертиз на сучасному етапі розвитку судової експертизи. Tеорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2019. Випуск 18. С. 476-483.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ : Ірпінь ; ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.

Джафарова М. В. Окремі види експертиз в адміністративному судочинстві України. Право і безпека. 2013. № 1. С. 57 – 61.

Загальні засади оцінки майна і майнових прав : Національний стандарт № 1, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. № 1440. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-%D0%BF (дата звернення: 18.06.2019).

Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень. Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 563/5 від 22.02.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98 (дата звернення: 18.06.2019).

Пиріг І. В. Предмет і система судової експертології. Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх. справ. 2010. № 6. С. 223-231.

Полупанов О. М. Предмет і завдання судової експертизи. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. 2014. № 12. С. 72–75.

Про судову експертизу : Закон України від 25.02.1994 № 4038­XII. Відом. Верхов. Ради України. 1994. № 28. Ст. 233 (із змінами, унесеними згідно із законами України станом на 01.01.2019).

Сегай М. Я. Судова експертологія – наука про судово-експертну діяльність. Вісник Академії правових наук України. 2003. № 2(33)–3(34). С. 740-762.

Сопільник Р. Л. Експертне забезпечення правосуддя у контексті сучасних євроінтеграційних процесів в Україні. Криміналістичний вісник. 2015. № 1(23). С. 39-44.

Хомутенко О. В., Кудряшова С. В. Про предмет і об’єкт судової економічної експертизи. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2010. Вип. 10. С. 553–561.

Шахман Н. В. Проблема проведення експертизи у справах про адміністративні правопорушення. Держава і право. 2010. № 47. С. 238–243.

Щербаковський М. Г. Гносеологічні та правові підстави класифікації об’єктів судової експертизи. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Харків : Право, 2010. Вип. 10. С. 177-185.

Щербаковський М. Г. Проведення та використання судових експертиз у кримінальному провадженні : монографія. Харків : В деле, 2015. С. 57-76.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2019.5-6.25

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024