РОЗВТОК БАНКІВСЬКХ ЕКОССТЕМ: РЗК І ПЕРСПЕКТВ

Жанна Миколаївна Довгань

Анотація


Довгань Ж.М. РОЗВТОК БАНКІВСЬКХ ЕКОССТЕМ: РЗК І ПЕРСПЕКТВ

Мета. Визначення особливостей розвитку фінансових (банківських) екосистем, а передусім оцінки загроз та можливостей їх створення у вітчизняній практиці в умовах стрімкого розвитку фінансових технологій.

Методика дослідження. Теоретичною основою дослідження є наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених за досліджуваною проблемою. При написанні статті використано наступні методи: аналізу і синтезу – при дослідженні зарубіжного та вітчизняного досвіду створення екосистем в банках; розрахунково-аналітичний – при аналізі інвестицій в фін-технології; абстрактно-логічний – при обґрунтуванні теоретичних узагальнень і висновків.

Результати дослідження. Досліджено проблематику діяльності банків у вигляді екосистем, оскільки на сьогодні перед банками постає вибір: працювати за традиційною схемою чи вибирати новий спосіб функціонування в якості екосистеми, ефективність якої залежить від правильності вибору інноваційної бізнес-моделі та платформи. Розмежовано поняття «портал», «платформа» і «екосистема» та охарактеризовано основні компоненти, на яких має базуватись екосистема в банку, що дасть можливість банку бути конкурентоспроможним серед інших фінансових і нефінансових організацій. Визначено ризики та можливості функціонування банківських екосистем, а також нові ключові завдання і навики в сфері організації екосистеми.

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано, що ключовою конкурентною перевагою банків є розвиток цифрових екосистем і правильне позиціонування себе в них, при цьому банки мають зосередитися на трьох своїх сильних сторонах: використання ноу-хау для представлення навіть складних фінансових продуктів і процесів; пропозиції нових послуг в сфері безпечного зберігання грошей (особистих і поведінкових даних); використанні значного досвіду в сфері регулювання.

Практична значущість результатів дослідження. Результати дослідження можуть бути враховані банківськими установами, оскільки нова екосистема ставить кінцевого споживача на перше місце, що призводить до необхідності перебудовувати їхні внутрішні процеси та послуги, щоб бути більш клієнтоорієнтованими в цифровій екосистемі.

Ключові слова: банк; екосистема; фінансові технології; фінансовий супермаркет; фінтех-компанії; екосистема банку; бізнес-модель; портал; платформа.

 

Довгань Ж.М. РАЗВТЕ БАНКОВСКХ ЭКОССТЕМ: РСК ПЕРСПЕКТВЫ

Цель. Определение особенностей развития финансовых (банковских) экосистем, а прежде всего оценивание угроз и возможностей их создания в отечественной практике, в условиях стремительного развития финансовых технологий.

Методика исследования. Теоретической основой исследования являются научные труды зарубежных и отечественных ученых по исследуемой проблеме. При написании статьи использованы следующие методы: анализа и синтеза – при исследовании зарубежного и отечественного опыта создания экосистем в банках; расчетно-аналитический – при анализе инвестиций в фин-технологии; абстрактно-логический – при обосновании теоретических обобщений и выводов.

Результаты исследования. сследована проблематика деятельности банков в виде экосистем, поскольку на сегодня перед банками стоит выбор: работать по традиционной схеме или выбирать новый способ функционирования в качестве экосистемы, эффективность которой зависит от правильности выбора инновационной бизнес-модели и платформы. Разграничены понятия «портал», «платформа» и «экосистема» и охарактеризованы основные компоненты, на которых должна базироваться экосистема в банке, что позволит банку быть конкурентоспособным среди других финансовых и нефинансовых организаций. Определены риски и возможности функционирования банковских экосистем, а также новых задач и навыки в сфере организации экосистемы.

Научная новизна результатов исследования. Обосновано, что ключевым конкурентным преимуществом банков является развитие цифровых экосистем и правильное позиционирование себя в них, при этом банки должны сосредоточиться на трех своих сильных сторонах: использование ноу-хау для представления даже сложных финансовых продуктов и процессов; предложение новых услуг в сфере безопасного хранения денег (личных и поведенческих данных); использование значительного опыта в сфере регулирования.

Практическая значимость результатов исследования. Результаты исследования могут быть учтены банковскими учреждениями, поскольку новая экосистема ставит конечного потребителя на первое место, что приводит к необходимости перестраивать их внутренние процессы и услуги, чтобы быть более клиентоориентированными в цифровой экосистеме.

Ключевые слова: банк; экосистема; финансовые технологии; финансовый супермаркет; Финтех-компании; экосистема банка; бизнес-модель; портал; платформа.

 

Dovhan Zh.M. DEVELOPMENT OF BANKING ECOSYSTEMS: RISKS AND PROSPECTS

Purpose. The aim of the article is determination of peculiarities of development of financial (banking) ecosystems, and first of all, assessment of threats and opportunities of their creation in domestic practice in the conditions of rapid development of financial technologies.

Methodology of research. The theoretical basis of the research is the scientific works of foreign and domestic scientists on the problem under study. The following methods are used in the writing of the article: analysis and synthesis – in the study of foreign and domestic experience of creating ecosystems in banks; settlement and analytical – in the analysis of investments in financial technology; abstract and logical – in substantiation of theoretical generalizations and conclusions.

Findings. The problems of banks' activities in the form of ecosystems are investigated, because today the banks are faced with the choice to work according to the traditional scheme or to choose a new way of functioning as an ecosystem, the effectiveness of which depends on the correct choice of innovative business model and platform. The concepts of “portal”, “platform” and “ecosystem” have been delineated and the main components on which the bank's ecosystem should be based are characterized, which will enable the bank to be competitive among other financial and non-financial organizations. The risks and opportunities of banking ecosystems functioning, as well as new key tasks and skills in the field of ecosystem organization, are identified.

Originality. It is substantiated that the key competitive advantage of banks is the development of digital ecosystems and the proper positioning of themselves in them, with banks focusing on their three strengths: the use of know-how to present even complex financial products and processes; offers new services in the field of safe storage of money (personal and behavioural data); use of considerable experience in the field of regulation.

Practical value. The results of the study can be taken into account by banking institutions, as the new ecosystem puts the end consumer at the first place, which necessitates a redevelopment of their internal processes and services to be more customer-centric in the digital ecosystem.

Key words: bank; ecosystem; financial technologies; financial supermarket; FinTech (Financial technology) of the company; bank ecosystem; business model; portal; platform.

 


Ключові слова


Ключові слова: банк; екосистема; фінансові технології; фінансовий супермаркет; фінтех-компанії; екосистема банку; бізнес-модель; портал; платформа.

Повний текст:

PDF

Посилання


Dickerson James, Masood Samad, Skan Julian. The Future of Fintech and Banking: Digitally disrupted or reimagined? 12 r. URL: http://www.fintechinnovationlablondon.co.uk/media/730274/ Accenture-The-Future-of-Fintech-and-Banking-digitallydisrupted-or-reima-.pdf (дата звернення 15.07.2019).

Carney M. Enabling the FinTech transformation: Revolution, Restoration, or Reformation? Speech at the Lord Mayor’s Banquet for Bankers and Merchants of the City of London at the Mansion House, London. 16 June 2016.

D. Kobler, S. Bucherer, J. Schlotmann. Banking business models of the future 2016. URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tw/Documents/financial-services/tw-banking-business-models-of-the-future-2016.pdf (дата звернення 15.07.2019).

The Pulse of Fintech Q4 2016. URL: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2017/02/pulse-of-fintech-q4-2016.pdf (дата звернення 15.07.2019).

The Convention on Biological Diversity of 5 June 1992. URL: https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-en.pdf (дата звернення 15.07.2019).

Remaking the bank for an ecosystem world. URL: https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/remaking-the-bank-for-an-ecosystem-world (дата звернення 15.07.2019)

Майбутнє цифрового банкінгу: основні банківські тренди до 2030 року. URL: http://www.management.com.ua/tend/tend1148.html (дата звернення 15.07.2019)

Digitale Ökosysteme – Verschlafen deutsche Banken die Positionierung? URL: https://bankinghub.de/innovation-digital/digitale-oekosysteme (дата звернення 15.07.2019)

Van Alstyne, Marshall W.; Parker, Geoffrey G.; Choudary, Sangeet Paul: Pipelines, Platforms and the new Rules of Strategy, Harvard Business Review, 2016. URL: https://hbr.org/2016/04/pipelines-platforms-and-the-new-rules-of-strategy (дата звернення 15.07.2019).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2019.5-6.22

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024