ОСНОВНІ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТК НЕМАТЕРІАЛЬНХ АКТВІВ ПІДПРЄМСТВ

Валентина Валеріївна Ясишена

Анотація


Ясишена В.В. ОСНОВНІ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТК НЕМАТЕРІАЛЬНХ АКТВІВ ПІДПРЄМСТВ

Мета. Встановлення головних складових облікової політики нематеріальних активів (НМА) і її ключових завдань, які є основою для виокремлення і систематизації елементів облікової політики в частині НМА і розкриття їх характеристики.

Методика дослідження. Теоретичною базою дослідження є наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених з проблем дослідження формування облікової політики, обліку, аналізу і контролю нематеріальних активів, законодавчі та нормативні акти з цих питань. Для досягнення мети дослідження використано: загальнонаукові методи (абстрагування, порівняння, узагальнення, аналіз, синтез) – до пізнання основних елементів облікової політики НМА; критичний аналіз і системний підхід ‒ при розкритті характеристики основних елементів облікової політики НМА; абстрактно-логічний метод – для формулювання висновків дослідження.

Результати дослідження. Встановлено, що облікова політика підприємства повинна охоплювати альтернативні аспекти бухгалтерського (фінансового) обліку, варіанти управлінського обліку, особливості ведення податкових розрахунків, підходи до контролю і захисту НМА. Виокремлено ключові завдання, які є основою для визначення і систематизації елементів облікової політики в частині НМА. Розкрито елементи облікової політики в частині НМА.

Наукова новизна результатів дослідження. Отримало подальшого розвитку дослідження щодо формування облікової політики підприємства за відповідними її складовими (бухгалтерський (фінансовий) облік, управлінський облік, ведення податкових розрахунків, контроль і захист НМА). Виокремлено і розкрито основні елементи облікової політики НМА.

Практична значущість результатів дослідження. Реалізація запропонованих в дослідженні складових облікової політики підприємства з виокремленням основних її елементів в частині НМА сприятиме покращенню ефективності управління НМА, що якісно вплине на визначення вартості підприємства.

Ключові слова: облікова політика; нематеріальні активи (НМА); основні елементи облікової політики НМА; фінансовий облік; управлінський облік; контроль.

 

Ясишена В.В. ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМРОВАНЯ УЧЕТНОЙ ПОЛТК НЕМАТЕРАЛЬНЫХ АКТВОВ ПРЕДПРЯТЙ

Цель. Установление главных составляющих учетной политики нематериальных активов (НМА) и ее ключевых задач, которые являются основой для выделения и систематизации элементов учетной политики в части НМА и раскрытия их характеристики.

Методика исследования. Теоретической базой исследования являются научные труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам исследования формирования учетной политики, учета, анализа и контроля нематериальных активов, законодательные и нормативные акты по этим вопросам. Для достижения цели исследования использованы: общенаучные методы (абстрагирование, сравнение, обобщение, анализ, синтез) – к познанию основных элементов учетной политики НМА; критический анализ и системный подход – при раскрытии характеристики основных элементов учетной политики НМА; абстрактно-логический метод – для формулирования выводов исследования.

Результаты исследования. Установлено, что учетная политика предприятия должна охватывать альтернативные аспекты бухгалтерского (финансового) учета, варианты управленческого учета, особенности ведения налоговых расчетов, подходы к контролю и защите НМА. Выделены ключевые задачи, которые являются основой для определения и систематизации элементов учетной политики в части НМА. Раскрыто элементы учетной политики в части НМА.

Научная новизна результатов исследования. Получило дальнейшее развитие исследование по формированию учетной политики предприятия по её соответствующим составляющим (бухгалтерский (финансовый) учет, управленческий учет, ведение налоговых расчетов, контроль и защита НМА). Выделены и раскрыты основные элементы учетной политики НМА.

Практическая значимость результатов исследования. Реализация предложенных в исследовании составляющих учетной политики предприятия с выделением основных ее элементов в части НМА будет способствовать улучшению эффективности управления НМА, качественно повлияет на определение стоимости предприятия.

Ключевые слова: учетная политика; нематериальные активы (НМА); основные элементы учетной политики НМА; финансовый учет; управленческий учет; контроль.

 

Yasyshena V.V. THE MAIN ASPECTS OF ACCOUNTING POLICIES OF INTANGIBLE ASSETS OF ENTERPRISES

Purpose. The aim of the article is the identification of the main components of intangible assets (IAS) accounting policy and its key tasks, which are the basis for the identification and systematization of accounting elements of the IAS and disclosure of their characteristics.

Methodology of research. The theoretical basis of the research is the scientific works of domestic and foreign scientists on the problems of research of accounting policy formation, accounting, analysis and control of intangible assets, legislative and normative acts on these issues. General scientific methods (abstraction, comparison, generalization, analysis, synthesis) are used to achieve the goal of the study ‒ to know the basic elements of accounting policies IAS; critical analysis and systematic approach ‒ in disclosing the characteristics of the main elements of accounting policies of the IAS; abstract and logical method - to formulate the conclusions of the study.

Findings. It is established that the accounting policy of the enterprise should cover alternative aspects of accounting (financial) accounting, variants of management accounting, features of tax calculations, approaches to control and protection of IAS. The key tasks, which are the basis for defining and systematizing the elements of accounting policies in the IAS, are highlighted. The elements of accounting policy in the part of IAS are disclosed.

Originality. The research on the formation of accounting policy of the enterprise according to its relevant components (accounting (financial) accounting, management accounting, tax calculations, control and protection of intangible assets) has received further development. The main elements of the accounting policies of intangible assets are identified and disclosed.

Practical value. The implementation of the proposed components of accounting policies of the enterprise with the identification of its main elements in the part of intangible assets will help improve the efficiency of management of intangible assets, which will qualitatively affect the determination of the value of the enterprise.

Key words: accounting policy; intangible assets (IAS); basic elements of accounting policies of IAS; financial accounting; management accounting; control.

 


Ключові слова


Ключові слова: облікова політика; нематеріальні активи (НМА); основні елементи облікової політики НМА; фінансовий облік; управлінський облік; контроль.

Повний текст:

PDF

Посилання


Барановська Т. В. Призначення облікової політики підприємства. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Серія: бухгалтерський облік, контроль і аналіз : міжнародний збірник наукових праць. 2005. Випуск 1. С. 36-48.

Диба В. М. Облік та аналіз нематеріальних активів в умовах інституційних змін: теорія і методологія : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.09 ; Київський національний економічний університет. Київ, 2017. 443 с.

Житний П. Є. Організаційно-методологічні аспекти облікової політики фінансово-промислових систем : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.09 ; ДНВЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Київ, 2009. 508 с.

Загальні вимоги до фінансової звітності: Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1, затв. Наказом МФУ від 07.02.2013 № 73. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 (дата звернення: 25.06.2019).

Клевець В. М. Облікова політика підприємства: фінансовий, управлінський та податковий аспекти. Аграрна економіка. 2013. Т. 6. № 3-4. С. 1-5. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ae_2013_6_3-4_9 (дата звернення: 25.06.2019).

Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні : монографія / З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І Я. Омецінська та ін. Тернопіль : ТНЕУ, 2015. 320 с.

Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства: затв. Наказом МФУ від 27.06.2013 № 635. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0635201-13?lang=ru (дата звернення: 25.06.2019).

Організація бухгалтерського обліку: підручник / за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. Житомир: ПП «Рута», 2002. 592 с.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення: 25.06.2019).

Пушкар М. С., Щирба М. Т. Теорія і практика формування облікової політики : монографія. Тернопіль : Карт-бланш, 2010. 260 с.

Соколов Я. В., Пятов М. Л. Бухгалтерский учет для руководителя. Москва : ПБОЮЛ Гриженко Е.М., 2001. 320 с.

Сопко В. Бухгалтерський облік : навч. посібник. 3-тє вид., перероб. і доп. Київ : КНЕУ, 2000. 578 с.

Ясишена В. В. Принципи облікової політики нематеріальних активів. Інноваційна економіка. 2019. № 3-4 (79). С. 156-162.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2019.5-6.21

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024