ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ

Алла Олегівна Чорновол, Юлія Василівна Неміш, Ольга Борисівна Білявська

Анотація


Чорновол А.О., Неміш Ю.В., Білявська О.Б. ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ

Мета. Вивчення правових та організаційних засад управління публічними фінансами.

Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети використано наступний інструментарій методів наукового дослідження: діалектичний – для визначення вихідних умов та змісту публічних фінансів; аналітичний – при опрацюванні літературних та Internet-джерел; причинно-наслідковий – для визначення інституційного забезпечення публічних фінансів; абстрактно-логічний – для узагальнення викладеного матеріалу і формування висновків.

Результати дослідження. Досліджено питання сутності, структури та особливостей функціонування публічних фінансів в Україні; конкретизовано інституційні одиниці, що забезпечують їх формування та контроль за їх використанням. Розглянуто особливості змісту публічних фінансів України, визначено особливості їх складових задля досягнення не лише економічних, а й соціальних цілей державою. Під інституційним забезпеченням публічних фінансів розуміємо цілеспрямовану ієрархічну систему правових інститутів, які формують, використовують, перерозподіляють і контролюють грошові кошти суспільного сектора. Отже, виходячи з цього, серед складових інституційного забезпечення виокремлено: державу; виконавчу, законодавчу і судову влади; ВРУ, КМУ, центральні органи виконавчої влади, вищі судові органи, Національний банк, Рахункова палата; місцеві ради, місцеві органи виконавчої влади, бюджетні установи, суб’єкти господарювання державної та комунальної власності; дорадчо-консультативні органи при Президентові України, КМУ; наукові, громадські та професійні установи (організації) у сфері публічних фінансів. Обґрунтовано актуальність дослідження питань щодо підвищення ефективності роботи державних органів на основі рекомендацій міжнародних організацій та формування відповідного нормативно-правового забезпечення. Так, наприклад, відзначено, що має бути розроблений план заходів на відповідні роки, який включає напрями за кожною сферою Стратегії реформування системи управління державними (на нашу думку, саме публічними) фінансами та конкретизує державні органи, відповідальні за певну сферу публічних фінансів. Визначено органи державного фінансового контролю відповідно до чинного законодавства, зокрема в розрізі: зовнішнього контролю (органи законодавчої влади - комітети ВРУ та Рахункова палата; органи виконавчої влади та центральний банк - КМУ (через спеціалізовані державні органи) та НБУ) та внутрішнього контролю (який здійснюють керівники державних органів) і внутрішнього аудиту (здійснюється головними розпорядниками бюджетних коштів). Проаналізовано вимоги діючого законодавства щодо забезпечення відкритості їх витрачання та можливостей вільного доступу до цієї інформації з метою посилення суспільного контролю за використанням публічних коштів. Сформульовано склад та основні проблеми інституційного забезпечення публічних фінансів та надано практичні рекомендації щодо його оцінювання, які дозволять підвищити ефективність управління публічними фінансами.

Наукова новизна результатів дослідження. Виокремлено змістове наповнення інституційного забезпечення публічних фінансів та подано рекомендації щодо його оцінювання за встановленими критеріями.

Практична значущість результатів дослідження. Основні положення цього дослідження у формі пропозицій оцінювання можуть бути використані під час моніторингу впливу політики реформування державних органів на розвиток сфери публічних фінансів.

Ключові слова: публічні фінанси; управління; інституційне забезпечення; державні органи; державний фінансовий контроль.

 

Chornovol А.О., Nemish Yu.V., Biliavska O.B. INSTITUTIONAL SUPPORT OF PUBLIC FINANCES

Purpose. The purpose of the article is to study the legal and organizational principles of public finance management.

Methodology of research. To achieve this goal, the following tools of research methods were used: dialectical - to determine the initial conditions and content of public finance; analytical - when processing literary and Internet sources; causal - to determine the institutional support of public finances; abstract-logical - to generalize the presented material and draw conclusions.

Findings. The issues of the essence, structure and peculiarities of the functioning of public finances in Ukraine are studied; the institutional units that ensure their formation and control over their use are specified. The peculiarities of the content of public finances of Ukraine are considered, the peculiarities of their components are determined in order to achieve not only economic, but also social goals by the state. Under the institutional support of public finances, we understand a purposeful hierarchical system of legal institutions that form, use, redistribute and control the funds of the public sector. Thus, based on this, among the components of institutional support are: state; executive, legislative and judicial powers; VRU, CMU, central executive bodies, higher judicial bodies, National Bank, Accounting Chamber; local councils, local executive bodies, budgetary institutions, subjects of state and communal property; advisory bodies under the President of Ukraine, the Cabinet of Ministers of Ukraine; scientific, public and professional institutions (organizations) in the field of public finance. The relevance of the study of issues related to improving the efficiency of state bodies on the basis of recommendations of international organizations and the formation of appropriate regulatory and legal support is substantiated. For example, it was noted that an action plan for the respective years should be developed, which includes directions for each area of the Strategy for Reforming the Public Finance Management System (in our opinion, public) and specifies the state bodies responsible for a particular area of public finance. The bodies of state financial control are determined in accordance with the current legislation, in particular: external control carried out by the legislative bodies - the committees of the Verkhovna Rada and the Accounting Chamber; executive authorities and the central bank - the Cabinet of Ministers (through specialized state bodies) and the NBU; and internal (performed by heads of state bodies) and internal audit (performed by the main managers of budget funds). The requirements of the current legislation to ensure openness of their spending and opportunities for free access to this information in order to strengthen public control over the use of public funds are analyzed. The composition and main problems of institutional support of public finances are formulated and practical recommendations for its evaluation are provided, which will allow to increase the efficiency of public finance management.

Originality. The scientific novelty lies in the separation of the content of the institutional support of public finances and recommendations for its evaluation according to the established criteria.

Practical value. The main provisions of this study in the form of evaluation proposals can be used to monitor the impact of public reform policy on the development of public finances.

Key words: public finance; management; institutional support; public authorities; public financial control.

Ключові слова


публічні фінанси; управління; інституційне забезпечення; державні органи; державний фінансовий контроль.

Повний текст:

PDF

Посилання


Абакуменко О. В., Височина А. В. Змістовні та організаційно-функціональні особливості публічних фінансів в Україні. Вісник СумДУ. Серія «Економіка». 2017. № 2. С. 13-19.

Куценко Т. Ф. Публічні фінанси в Україні: зміст та структура з урахуванням сучасних тенденцій розвитку. Економiка та держава. 2016. № 6. С. 62-66.

Бліщук К. Нові підходи в управлінні публічними фінансами. Ефективність державного управління. 2017. Вип. 1(50). Ч. 2. C. 208-214.

Швайко М. Л. Розвиток публічних фінансів України у сучасних умовах. Ефективна економіка. 2019. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7441 (дата звернення: 08.08.2021) DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.87

Опарін В. М., Федосов В. М., Юхименко П. І. Публічні фінанси: ґенеза, теоретичні колізії та практична концептуалізація. Фінанси України. 2017. № 2. С. 110-128.

Кравчук Л. С. Аналіз стану публічних фінансів в Україні. Інфраструктура ринку. 2017. Вип. 5. С. 173-177.

Бардаш С. В., Баранюк Ю. Р. Поняття і склад публічних фінансів як об’єкта державного фінансового аудита. Науковий вісник Ужгородського національного університету Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. Вип. 6. Ч. 1. С. 34-37.

Дяченко С. А. Публічні, державні та місцеві фінанси: співвідношення понять. Держава та регіони. Серія Державне управління. 2018. № 4(64). С. 59-63.

Хмельков А. В. Инвариантность иерархии институциональной инфраструктуры стабильности публичных финансов  как закономерный результат реализации функций финансов. Економiка та держава. 2015. № 8/2. С. 25-28.

Дерлиця А. Ю. Інституційне середовище суспільних фінансів. Інноваційна економіка. 2020. № 7-8[85]. С. 133-138. DOI: 10.37332/2309-1533.2020.7-8.18

Коваленко Ю. М. Вплив інституційного середовища на забезпечення стійкості публічних фінансів. Детермінанти розвитку публічного управління та адміністрування в Україні : кол. мон. /за заг. ред Орлової Н. С. Київ : ВД «Освіта України», 2020. С. 24-41.

Конституція України : Закон від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 05.08.2021).

Про відкритість використання публічних коштів : Закон України від 11 лютого 2015 р. № 183-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183-19#Text (дата звернення: 05.08.2021).

Бюджетний кодекс України : Закон України від 08.07.2010 р. № 2456-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text (дата звернення: 05.08.2021).

Податковий кодекс України : Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 05.08.2021).

Митний кодекс України : Закон України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text (дата звернення: 05.08.2021).

Деякі питання ведення обліку податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету : Постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 106. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2011-%D0%BF#Text (дата звернення: 05.08.2021).

Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/280/97-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 03.08.2021).

Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 09.04.1999 р. № 586-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14#Text (дата звернення: 03.08.2021).

Про стимулювання розвитку регіонів : Закон України від 08.09.2005 р. № 2850-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2850-15 (дата звернення: 03.08.2021).

Стратегія реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки : затв. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. № 142-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-%D1%80#Text (дата звернення: 03.08.2021).

Проект Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2021-2025 роки / Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk/legal_acts_drafts_2021-485 (дата звернення: 03.08.2021).

Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні : Закон України від 26.01.1993 р. № 2939-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text (дата звернення: 01.08.2021).

Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text (дата звернення: 01.08.2021).

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : Закон України від 06.12.2019 р. № 361-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text (дата звернення: 01.08.2021).

План заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 20172020 роки : затв. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 415-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/415-2017-%D1%80#Text (дата звернення: 01.08.2021).

Національна доповідь «Цілі Сталого Розвитку: Україна». URL: https://mepr.gov.ua/files/docs/ Національна%20доповідь%20ЦСР%20України_липень%202017%20ukr.pdf (дата звернення: 01.08.2021).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.5-6.1

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2021