ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МУЗЕЙНОЇ ГАЛУЗІ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ: ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН

Юлія Богданівна Феленчак, Орися Андріївна Хендріксон

Анотація


Феленчак Ю.Б., Хендріксон О.А. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МУЗЕЙНОЇ ГАЛУЗІ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ: ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН

Мета. Дослідження історичних передумов та особливостей розвитку мережі музейних закладів Львівської області з урахуванням сучасних суспільних запитів.

Методика дослідження. Методи аналізу наукової літератури використано для дослідження історичних аспектів формування мережі музейних закладів, окреслення передумов трансформаційних змін у діяльності музейних закладів Львівської області; методи обробки статистичної інформації та картографічні методи ‒ для аналізу динаміки показників розвитку мережі музейних закладів досліджуваного регіону та візуалізації результатів дослідження, зокрема створення картосхеми територіального розміщення музейних закладів області.

Результати дослідження. Розглянуто історичні передумови та особливості формування мережі музейних закладів Львівської області. Проаналізовано основні підходи до визначення терміну «музей», які використовуються в сучасній науці. Розглянуто причини трансформаційних змін у діяльності музейних закладів, пов’язані із розширенням їхніх функцій, що зумовлено вимогами сучасного суспільства. Досліджено основні показники діяльності музейних закладів Львівської області впродовж визначеного періоду. Розглянуто профільний склад музеїв області, особливості діяльності відомчих музеїв. Розроблено картосхему, що візуально відображає поширення музейних закладів у межах області у розрізі адміністративних регіонів. Окреслено основні проблеми та напрямки вдосконалення роботи музейних закладів області.

Наукова новизна результатів дослідження. Набули подальшого розвитку дослідження національної мережі музейних закладів з урахуванням специфіки сучасних суспільних вимог. Наголошено на визначальній ролі музейних закладів у формуванні національного культурного середовища.

Практична значущість результатів дослідження. Результати дослідження можуть бути використані у діяльності туристичних підприємств України та її регіонів, органів державної влади та місцевого самоврядування. Теоретико-методологічні узагальнення можуть бути основою для подальших досліджень у цьому напрямку.

Ключові слова: музей; музейний заклад; відомчий музей; громадський музей; профільний склад музеїв; музейні експозиції; музейні кадри.

 

Феленчак Ю.Б., Хендриксон О.А. OСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МУЗЕЙНОЙ ОТРАСЛИ ЛЬВОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ПРЕДПОСЫЛКИ СТАНОВЛЕНИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

Цель. Исследование исторических предпосылок и особенностей развития современной сети музейных заведений Львовской области с учетом современных общественных запросов.

Методика исследования. Методы анализа научной литературы использованы для исследования исторических аспектов формирования сети музейных учреждений, определения предпосылок трансформационных изменений в деятельности музейных заведений Львовской области; методы обработки статистической информации и картографические методы ‒ для анализа динамики показателей развития сети музейных заведений исследуемого региона и визуализации результатов исследования, в частности создание картосхемы территориального размещения музейных учреждений области.

Результаты исследования. Рассмотрены исторические предпосылки и особенности формирования сети музейных заведений Львовской области. Проанализированы основные подходы к определению термина «музей», которые используются в современной науке. Рассмотрены причины трансформационных изменений в деятельности музейных учреждений, связанные с расширением их функций, что обусловлено требованиями современного общества. Исследованы основные показатели деятельности музейных заведений Львовской области в течение определенного периода. Рассмотрены профильный состав музеев области, особенности деятельности ведомственных музеев. Разработана картосхема, которая визуально отражает распространение музейных учреждений в пределах области в разрезе административных регионов. Определены основные проблемы и направления совершенствования работы музейных учреждений области.

Научная новизна результатов исследования. Получили дальнейшее развитие исследования национальной сети музейных учреждений с учетом специфики современных общественных требований. Отмечена определяющая роль музейных учреждений в формировании национальной культурной среды.

Практическая значимость результатов исследования. Результаты исследования могут быть использованы в деятельности туристических предприятий Украины и ее регионов, органов государственной власти и местного самоуправления. Теоретические обобщения могут быть основой для дальнейших исследований в этом направлении.

Ключевые слова: музей; музейное заведение; ведомственный музей; общественный музей; профильный состав музеев; музейные экспозиции; музейные кадры.

 

Felenchak Yu.B., Khendrikson О.А. PECULIARITIES OF MUSEUM INDUSTRY DEVELOPMENT IN THE LVIV REGION: BACKGROUND FORMATION AND MODERN STATUS

Purpose. The main purpose of the article is to explore the historical background and features of the development of modern museum institutions in the Lviv region in the light of contemporary public inquiries.

Methodology of research. Methods of scientific literature analysis were used to study the historical aspects of the formation of a network of museum institutions, to outline the preconditions for transformational changes in the activity of museum institutions in the Lviv region. Methods of statistical information processing and cartographic methods were applied to analyze the dynamics of indicators of the network of museum institutions in the studied region and to visualize the results of the research, in particular the creation of a map of the territorial location of museum institutions in the region.

Findings. The article considers the historical prerequisites and peculiarities of forming a network of museums in Lviv region. The basic approaches to the definition of the term "museum", which are used in modern science, are analyzed. The reasons for the transformational changes in the activity of museum institutions, related to the expansion of their functions, which are conditioned by the requirements of modern society, are considered. The main indicators of the activity of museum institutions of Lviv region during a certain period are investigated. The profile structure of museums of the region, features of activity of departmental museums are considered. A map was developed that visually reflects the spread of museums within the oblast in the context of administrative regions. The main problems and directions of improvement of work of museum institutions of the region are outlined.

Originality. The research of the national network of museum institutions, taking into account the specifics of contemporary social requirements, was further developed. The decisive role of museum institutions in shaping the national cultural environment was emphasized.

Practical value. The results of the survey can be used in the activities of tourism enterprises of Ukraine and its regions, state authorities and local self-government. Theoretical and methodological generalizations may form the basis for further research in this area.

Key words: museum; museum institution; departmental museum; public museum; profile structure of museums; museum expositions; museum staff.

 


Ключові слова


Ключові слова: музей; музейний заклад; відомчий музей; громадський музей; профільний склад музеїв; музейні експозиції; музейні кадри.

Повний текст:

PDF

Посилання


Менш Ван П. Музейная дефиниция. Вопросы музеологии. 2014. № 1(9). С. 282-291.

Хадсон К. Влиятельные музеи. Новосибирск, 2002. 195 с.

Закс А. Б. Динамика социальных функций музеев СССР. Музееведение. Музеи Мира. Москва, 1991. С. 51-62.

Юренева Т. Ю. Музей в мировой культуре. Москва, 2003. 532 с.

Омельченко Ю. А. Перша підсистема музейництва (теоретичні засади, витоки, формування). Культурологічні студії: зб. наук. праць. 2005. Вип. 2. С. 288-311.

Cameron D. Viewpoint: The Museum as a Communications System and Implications for Museum Education. Curator. 1968. Vol. 11. P. 33-40.

Майстровская М. Т. Музей в динамике. Музей и демократия. 1997. Выпуск 1.0. С. 46-54.

Мастеница Е. Н., Шляхтина Л. Н. Музеология и ее методы в системе социально- гуманитарных наук. Музей и демократия. Москва, 1997. С. 78-84.

Шляхтина Л. Н. Основы музейного дела: теория и практика. Санкт-Петербург, 2009. 184 с.

Равикович Д. А. Социальные функции и типология музеев. Музееведение. Вопросы теории и методики. Москва, 1987. C. 25-40.

Никишин Н. А. “Язык музея” как универсальная моделирующая система музейной деятельности. Проблемы культурной коммуникации в музейной деятельности. Москва, 1989. С. 14-28.

Петрунина Л. Я. Границы и возможности музейной социологии. Музей и современная социокультурная ситуация. Москва, 1989. Вып. 2. С. 10-15.

Бабарицька В., Короткова А., Малиновська О. Екскурсознавство і музеєзнавство : навч. посіб. Київ : Альтерпрес, 2012. 444 с.

Банах В. М. Музейні інновації та інтерактивність у теорії та практиці музейної справи. URL: http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2017/oct/6320/170519verstka.pdf (дата звернення: 15.07.2019).

Вербицька П. В. Музейна комунікація в умовах викликів глобалізації. Historical and Cultural Studies. 2016. Vol. 3. No. 1. Р. 21-24.

Терський С. В. Реформування музеїв Галичини на початку другої світової війни. Військово-науковий вісник. 2013. Вип. 19. С. 144-155.

Маньковська Р. Музеологія як наукова галузь: сучасний дискурс та проблема теоретичного інтегрування. URL: http://history.org.ua/JournALL/kraj/kraj_2009_3/19.pdf (дата звернення: 15.07.2019).

Федорченко В. К., Костюкова О. М., Дьорова Т. А., Олексійко М. М. Історія екскурсійної діяльності в Україні : навч. посіб. Київ : Кондор, 2004. 166 с.

Панас Н. Б. Музеї ХХІ століття в умовах глобалізації: нові смисли, виклики та тенденції. Historical and Cultural Studies. 2016. Vol. 3. No. 1. Р. 93-96.

Бойко О. Диференціація дозвіллєвої поведінки в глобальному світі. Філософія. Культура. Життя : міжвузівський зб. наук. праць. Дніпропетровськ, 2010. Вип. 34. С. 14-21.

Аудиторський звіт за результатами державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм за КПКВК 110202, КПКВК 2414070 «Музеї і виставки» та за КПКВК 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв та виставок» за період з 01.01.2015 по 31.12.2018. URL: http://dkrs.kmu.gov.ua/kru/doccatalog/document?id=14882 (дата звернення: 14.07.2019).

Про музеї та музейну справу : Закон України від 29 червня 1995 р. № 249/95‒ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/249/95 (дата звернення: 14.07.2019).

Кодекс професiйної етики IКОМ. Пам’ятки України: iсторiя та культура. 1998. № 1. С. 154-159.

Історія розвитку екскурсійної справи. URL: https://studfiles.net/preview/5082499/page:2 (дата звернення: 16.07.2019).

За роки незалежності кількість музеїв в Україні зросла вдвічі. URL: http://ua.igotoworld.com/ ua/news/428_kolichestvo-muzeev-v-ukraine-vyroslo-vdvoe.htm (дата звернення: 31.06.2019).

Крутоус А. Науково-методична дiяльнiсть ЛIМ. Ми – з Львiвського iсторичного… 1893-2003: До 110-рiччя створення ЛIМ : спецвипуск. 2004. С. 70.

Головне управління статистики у Львівській області. URL: http://lv.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 15.07.2019).

Офіційний сайт ЛОДА. URL: https://loda.gov.ua/news?id=39106 (дата звернення: 14.07.2019).

Феленчак Ю. Б., Ярмолюк О. А. Аналіз функціонування та проблем розвитку музейної мережі Львівської області. Перспективи економічного зростання та інноваційного розвитку країн : збірник тез наукових робіт учасників Міжнар. наук.-практ. конф. Одеса, 2014. Ч. 2. С. 15-18.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2019.5-6.16

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024