НАПРЯМИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Наталія Леонідівна Хомюк

Анотація


 Хомюк Н.Л. НАПРЯМИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Мета. Визначення напрямів диверсифікації розвитку сільських територій в умовах децентралізації з метою підвищення якості життя сільського населення, забезпечення конкурентоспроможності сільських територій та досягнення екологічної безпеки.

Методика дослідження. У процесі дослідження застосовувалися загальноприйняті в економічній науці методи вивчення, зокрема: монографічний та системно-структурний ‒ при визначенні напрямів диверсифікації розвитку сільських територій в умовах децентралізації.

Результати дослідження. З метою забезпечення соціо-еколого-економічного розвитку сільських територій визначено такі напрями диверсифікації розвитку сільських територій в умовах децентралізації: диверсифікація сільськогосподарського виробництва; диверсифікація несільськогосподарської діяльності; диверсифікація джерел фінансування; диверсифікація форм власності та господарювання. Запропоновано диверсифікацію розвитку сільських територій у сфері сільськогосподарського виробництва здійснювати за рахунок розширення асортименту продукції, збільшення обсягів органічного та нішевого виробництв. Визначено, що вибір видів несільськогосподарської діяльності для кожної сільської території індивідуальний і залежить від природних ресурсів та її місця розташування. Запропоновано такі напрямами диверсифікації несільськогосподарської діяльності на сільських територіях, як: промисловість, сільський зелений туризм, сфера послуг, народні художні промисли, виробництво специфічної районованої продукції. Обґрунтовано, що диверсифікація джерел фінансування розвитку сільських територій передбачає розвиток сільських територій за рахунок коштів Державного та місцевих бюджетів, коштів юридичних та фізичних осіб, грантів. Вважаємо, що диверсифікація форм власності та господарювання на сільських територіях передбачає стимулювання розвитку різних форм власності, стимулювання розвитку різних форм господарювання, створення кооперативів та кластерів.

Наукова новизна результатів дослідження. Удосконалено науково-практичні рекомендації щодо формування напрямів диверсифікації розвитку сільських територій в умовах децентралізації, які визначено залежно від об’єкта диверсифікації (сільськогосподарського виробництва, несільськогосподарської діяльності, джерел фінансування, форм власності та господарювання).

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження є підґрунтям для вирішення практичних проблем щодо розвитку сільських територій в умовах децентралізації в Україні.

Ключові слова: диверсифікація розвитку сільських територій; сільськогосподарське виробництво; несільськогосподарська діяльність; джерела фінансування; форма власності та господарювання; органічне виробництво; кластер.

 

Хомюк Н.Л. НАПРАВЛЕНИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В УСЛОВИЯХ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ

Цель. Определение направлений диверсификации развития сельских территорий в условиях децентрализации с целью повышения качества жизни сельского населения, обеспечения конкурентоспособности сельских территорий и достижения экологической безопасности.

Методика исследования. В процессе исследования применялись общепринятые в экономической науке методы изучения, в частности: монографический и системно-структурный ‒ при определении направлений диверсификации развития сельских территорий в условиях децентрализации.

Результаты исследования. С целью обеспечения социо-эколого-экономического развития сельских территорий определены следующие направления диверсификации развития сельских территорий в условиях децентрализации: диверсификация сельскохозяйственного производства; диверсификация несельскохозяйственной деятельности; диверсификация источников финансирования; диверсификация форм собственности и хозяйствования. Предложено диверсификацию развития сельских территорий в сфере сельскохозяйственного производства осуществлять за счет расширения ассортимента продукции, увеличения объемов органического и нишевого производств. Определено, что выбор видов несельскохозяйственной деятельности для каждой сельской территории индивидуален и зависит от природных ресурсов и ее местоположения. Предложены следующие направления диверсификации несельскохозяйственной деятельности на сельских территориях, как: промышленность, сельский зеленый туризм, сфера услуг, народные художественные промыслы, производство специфической районированной продукции. Обосновано, что диверсификация источников финансирования развития сельских территорий предусматривает развитие сельских территорий за счет средств государственного и местных бюджетов, средств юридических и физических лиц, грантов. Считаем, что диверсификация форм собственности и хозяйствования на сельских территориях предусматривает стимулирование развития различных форм собственности, стимулирование развития различных форм хозяйствования, создание кооперативов и кластеров.

Научная новизна результатов исследования. Усовершенствованы научно-практические рекомендации по формированию направлений диверсификации развития сельских территорий в условиях децентрализации, которые определены в зависимости от объекта диверсификации (сельскохозяйственного производства, несельскохозяйственной деятельности, источников финансирования, форм собственности и хозяйствования).

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования являются основой для решения практических проблем по развитию сельских территорий в условиях децентрализации в Украине.

Ключевые слова: диверсификация развития сельских территорий; сельскохозяйственное производство; несельскохозяйственная деятельность; источники финансирования; форма собственности и хозяйствования; органическое производство; кластер.

 

Khomiuk N.L. DIRECTIONS OF DIVERSIFICATION OF RURAL DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF DECENTRALIZATION

Purpose. The aim of the article is determining the areas of diversification of rural development in decentralization in order to improve the quality of life of rural population and ensure the competitiveness of rural areas and achieve environmental security.

Methodology of research. Common methods of study are applied in economic science in the course of the study, in particular: monographic, system and structural - in determining the directions of diversification of rural development in the conditions of decentralization.

Findings. The following areas of diversification of rural development under decentralization conditions have been identified in order to ensure the social and ecological and economic development of rural territories: diversification of agricultural production; diversification of non-agricultural activities; diversification of funding sources; diversification of forms of ownership and management. It is suggested to diversify the development of rural territories in the field of agricultural production by expanding the range of products, increasing the volume of organic and niche production.

It is determined that the choice of non-agricultural activities for each rural area is different and depends on natural resources and its location. The directions of diversification of non-agricultural activity in rural areas are proposed, such as: industry, rural green tourism, services and folk arts, production of specific regional products, legal entities and individuals, grants. We believe that the diversification of ownership and management in rural areas involves stimulating the development of different forms of ownership, promotion of various forms, creation of cooperatives and clusters.

Originality. The scientific and practical recommendations on the formation of directions of diversification of rural development under decentralization conditions, which are determined depending on the object of diversification (agricultural production, non-agricultural activity, sources of financing, forms of ownership and management), have been improved.

Practical value. The obtained results of the study are the basis for solving practical problems of rural development in the context of decentralization in Ukraine.

Key words: diversification of rural development; agricultural production; non-agricultural activities; sources of financing; ownership and economic management; organic production; cluster.

 


Ключові слова


Ключові слова: диверсифікація розвитку сільських територій; сільськогосподарське виробництво; несільськогосподарська діяльність; джерела фінансування; форма власності та господарювання; органічне виробництво; кластер.

Повний текст:

PDF

Посилання


Хомюк Н. Л. Диверсифікація розвитку сільських територій як економічна категорія. Організаційно-економічні засади інформаційного забезпечення економіки: колективна монографія. Рівне : НУВГП, 2018. С. 232-242.

Гилка М. Д. Розвиток сільських територій України в контексті євроінтеграційних процесів. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 4. С. 124-129.

Христенко Г. М. Органічне агровиробництво в Україні: проблеми і перспективи розвитку. Економічний форум. 2018. № 1. С. 123-129.

Хомюк Н. Л., Скрипчук П. М. Класифікація системи платежів за користування землями сільськогосподарського призначення. Інформаційне забезпечення розвитку органічного сільського господарства: монографія / ред. П. М. Скрипчук. Рівне : НУВГП, 2018. С. 121-133.

Перспективні напрями бізнесу: як аграрії опановують нові ніші для виробництва. URL: https://tsn.ua/groshi/rozvedennya-ravlikiv-ta-viroschuvannya-ekzotichnih-fruktiv-yak-ukrayinski-fermeri-rozvivayut-silskiy-biznes-1234578.html (дата звернення: 21.06.2019).

Ilnitsky A., Chikurova A. Diversification as a tool of anti-crisis strategy of development of rural territories in Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies. 2015. Vol. 1. No. 2. Р. 51-55.

Про сільський та сільський зелений туризм: Проект Закону від 23.10.2003 № 4299. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=4299&skl=5 (дата звернення: 22.06.2019).

Художні промисли в сучасній Україні як складова української культури. URL: https://osvita.ua/vnz/reports/culture/11248/ (дата звернення: 15.06.2019).

Khomiuk N. Development of rural territories in conditions of decentralization. Proceedings of the Third International Conference of European Academy of Science (Bonn, 20-30 December 2018). Germany, 2019. P. 21-22.

Приліпко С. М. Роль міжнародних проектів технічної допомоги у розвитку обслуговуючої кооперації сільських територій. Кооперативні читання 2017 рік: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Житомир, 2 верес. 2017 р.). Житомир : ЖНАЕУ, 2017. С. 107-113.

Ковшова О. Що робити на селі, або про створення кооперативу. Радник старости. 2018. № 3. URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/rs/2018/september/issue-3/article-38936.html (дата звернення: 25.06.2019).

Хомюк Н. Л. Місце та роль кластеризації у формуванні земельних відносин. Кластеризація – вагомий фактор підвищення конкурентоспроможності економіки України: матеріали IX Пленуму Спілки економістів України та Міжнародної науково-практичної конференції / ред. В. В. Оскольський ; упоряд. М. Ф. Ярош. Київ : [б. в.], 2014. C. 271-279.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. та допов.) / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. Київ ; Ірпінь: ВТФ Перун, 2005. 1728 с.

Портер М. Конкуренція / пер. с англ. Москва : Издательский дом «Вильямс», 2005. 608 с.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2019.5-6.15

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024