МЕТОДИКА АНАЛІЗУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ

Валентина Валеріївна Ясишена, Вікторія Миколайович Пилявець

Анотація


Ясишена В.В., Пилявець В.М. МЕТОДИКА АНАЛІЗУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ

Мета. Виокремлення, систематизація і удосконалення методичних підходів, які необхідно враховувати під час проведення аналізу нематеріальних активів підприємств.

Методика дослідження. Теоретичною базою дослідження є наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених з проблем дослідження аналізу нематеріальних активів. Методологічною основою дослідження є загальнонаукові методи (абстрагування, порівняння, узагальнення, групування, систематизації, аналізу, синтезу), які використано при проведенні аналізу нематеріальних активів; графічний метод – для наочного зображення показників нематеріальних активів, що розраховані на основі фінансової звітності підприємств; абстрактно-логічний метод – для формулювання висновків дослідження.

Результати дослідження. Виокремлено послідовні етапи методики аналізу нематеріальних активів через визначення таких показників: динаміки вартості; питомої ваги нематеріальних активів в майні підприємства; придатності; руху; ефективності використання; загальної тенденції ефективності використання. Розкрито одержані результати методики аналізу нематеріальних активів на основі апробації за даними фінансової звітності підприємств харчової промисловості у Вінницькій області. Обґрунтовано і запропоновано врахування основних вимог при визначенні ефективності використання нематеріальних активів, а саме: показники обсягу нематеріальних активів в фінансовій звітності є об’єктивними; при достатній величині питомої ваги нематеріальних активів в майні підприємства протягом періоду їх рівень зростає; показники придатності, компенсації, приросту, рентабельності і оборотності і їх динаміка є позитивними; для встановлення загальної тенденції ефективності використання нематеріальних активів підтримується співвідношення темпу зростання вартості нематеріальних активів на нижчому рівні, ніж темпів зростання виручки від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг та прибутку.

Наукова новизна результатів дослідження. Встановлено і обґрунтовано вимоги, які повинні враховуватись при проведення аналізу ефективності використання нематеріальних активів, що, на відміну від існуючого підходу. дозволяє врахувати низку факторів, які впливають на об’єктивне визначення ефективності використання нематеріальних активів і об’єктивно підійти до проведення аналізу.

Практична значущість результатів дослідження. Реалізація запропонованих в публікації рекомендацій щодо вдосконалення методики аналізу нематеріальних активів сприятиме підвищенню ефективності їх використання і управління ними. Результати дослідження знайшли практичне застосування на підприємствах харчової промисловості України.

Ключові слова: нематеріальні активи, аналіз, облік, фінансова звітність, динаміка, ефективність, харчова промисловість.

 

Yasyshena V.V., Pyliavets V.M. METHODS OF ANALYSIS OF INTANGIBLE ASSETS OF ENTERPRISES

Purpose. The aim of the article is the isolation, systematization and improvement of methodological approaches that must be taken into account when analysing the intangible assets of enterprises.

Methodology of research. The theoretical basis of the study is the scientific works of domestic and foreign scientists on the problems of research in the analysis of intangible assets. The methodological basis of the study are general scientific methods (abstraction, comparison, generalization, grouping, systematization, analysis, synthesis), which are used in the analysis of intangible assets; graphical method – for a visual representation of intangible assets, calculated on the basis of financial statements of enterprises; abstract and logical method – to formulate research conclusions.

Findings. The successive stages of the methodology of analysis of intangible assets are identified through the definition of the following indicators: value dynamics; the share of intangible assets in the property of the enterprise; suitability; movement; efficiency of use; general trends in efficiency. The obtained results of the method of analysis of intangible assets on the basis of approbation according to the financial statements of food industry enterprises in Vinnytsia region are revealed.

It is substantiated and proposed to take into account the main requirements in determining the effectiveness of the use of intangible assets, namely: indicators of the volume of intangible assets in the financial statements are objective; with a sufficient share of intangible assets in the property of the enterprise during the period, their level increases; indicators of suitability, compensation, growth, profitability and turnover and their dynamics are positive. The general trend of efficiency of use of intangible assets, the ratio of the growth rate of intangible assets is maintained to establish at a lower level than the growth rate of revenue from sales of goods, products, works, services and profit.

Originality. The requirements that must be taken into account when conducting an analysis of the effectiveness of the use of intangible assets, which, in contrast to the existing approach, are established and substantiated allows you to take into account a number of factors that affect the objective determination of the effectiveness of the use of intangible assets and to approach the analysis objectively.

Practical value. The implementation of the recommendations proposed in the publication to improve the methodology of analysis of intangible assets will help increase the efficiency of their use and management. The results of the study have found practical application in the food industry of Ukraine.

Key words: intangible assets, analysis, accounting, financial reporting, dynamics, efficiency, food industry.


Ключові слова


Ключові слова: нематеріальні активи, аналіз, облік, фінансова звітність, динаміка, ефективність, харчова промисловість.

Повний текст:

PDF

Посилання


Економічний аналіз : навч. посібник / Болюх М. А., Бурчевський В. З., Горбаток М. І. та ін. ; за ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. Вид. 2-ге, перероб. і доп. Київ : КНЕУ, 2003. 556 с.

Ковалев В. В. Финансовый анализ: методы и процедуры. Москва : Финансы и статистика, 2002. 560 с.

Лазаришина І. Д. Економічний аналіз в Україні: історія, методологія, практика : моногр. Рівне : НУВГП, 2005. 369 с.

Мних Є. До питання визначення методологічних рівнів економічного аналізу. Економічний аналіз. 2010. Вип. 6. С. 360-362.

Пожидаева Т. А. Анализ финансовой отчетности. Москва : КНОРУС, 2007. 320 с.

Фадеева А. А., Сорокина Е. М. Нематериальные активы: признание, оценка, учет и анализ. Иркутск : БГУЭП, 2011. 209 с.

Харчова та переробна промисловість Вінниччини. URL: http://www.vin.gov.ua/dep-apr/16374-kharchova-ta-pererobna-promyslovist-vinnychchyny-2 (дата звернення: 02.02.2021).

Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С. Методика финансового анализа. Москва : ИНФРА-М, 1995. 176 с.

Шкарабан С. І., Лазаришина І. Д. Концептуальні засади історії розвитку економічного аналізу. Економічний аналіз. 2011. Вип. 1. С. 9-18.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.1-2.21

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024