СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СВИНАРСТВА В УКРАЇНІ

Юлія Василівна Самойлик, Віталій Валерійович Лаврук, Марат Ільдусович Ібатуллін

Анотація


Самойлик Ю.В., Лаврук В.В., Ібатуллін М.І. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СВИНАРСТВА В УКРАЇНІ

Мета. Розробка науково обґрунтованих пропозицій державної підтримки виробництва продукції свинарства в Україні, що забезпечить задоволення потреб внутрішнього ринку та нарощення експорту.

Методика дослідження. Під час проведення дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи економічних досліджень, зокрема: системний підхід - при вивченні зв’язків між явищами і процесами в системі забезпечення ефективного розвитку свинарства; групування – для з’ясування впливу різних факторів на рівень ефективності виробництва продукції свинарства та її якість; порівняльний - для зіставлення економічних процесів при виробництві свинини у різні часові періоди з метою виявлення причинно-наслідкового зв’язку; діалектичний та абстрактно-логічний - при здійсненні теоретичних узагальнень, формуванні висновків. Розрахунково-конструктивний метод використано при визначенні стратегічних пріоритетів розвитку свинарства у сільськогосподарських підприємствах, обґрунтуванні інструментів державної підтримки виробництва продукції свинарства.

Результати дослідження. Встановлено, що стратегічним пріоритетом виробництва продукції свинарства є запровадження екологобезпечних ресурсоощадних технологій утримання та годівлі свиней, інтенсивне використання маточного стада й нових біотехнічних прийомів у підвищенні життєздатності поголів’я поросят, реалізації програм енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності, біобезпеки ферми.

Наукова новизна результатів дослідження. Удосконалено методичні підходи до обґрунтування оцінки потенційних можливостей сільськогосподарських підприємств у підвищенні ефективності виробництва продукції свинарства та, відповідно, посилення їхньої позиції на ринку шляхом розрахунку інтегрального показника, який включає: частку підприємств на ринку в структурі реалізації, виробництва та поголів’я, індекси собівартості, дохідності, цін, спеціалізації, продуктивності свиней, на основі чого виділено такі групи: лідери, підприємства з сильною конкурентною позицією, зі слабкою конкурентною позицією, аутсайдери.

Практична значущість результатів дослідження. Результати групування підприємств на основі розрахунку інтегрального показника можуть виступати підґрунтям прийняття управлінських рішень щодо підвищення ефективності діяльності підприємств в цілому. Так, сільськогосподарські підприємства з виробництва продукції свинарства із слабкою конкурентною позицією можуть підвищити ефективність виробництва й посилити свою позицію за умови проведення відповідної технологічної модернізації виробничого процесу, залучення інвестицій у створення власних переробних потужностей та фірмової торгівлі, розвитку органічного свинарства, а також інтегрування з м’ясопереробними підприємствами, закладами торгівлі. Досягнення ефективного ведення свинарства в сільськогосподарських підприємствах–аутсайдерах можливе за умови технічного переозброєння процесу виробництва на інноваційній основі, зниження рівня собівартості за рахунок внутрішніх резервів, виходу з бізнесу; злиття із більш потужним конкурентом.

Ключові слова: свинарство, державна підтримка, інтегральна оцінка, сільськогосподарське підприємство, конкурентоспроможність.

 

Samoilyk Yu.V., Lavruk V.V., Ibatullin M.I. STRATEGIC DIRECTIONS OF PIG BREEDING DEVELOPMENT IN UKRAINE

Purpose. The aim of the article is the development of scientifically substantiated proposals for state support of pig production in Ukraine, which will meet the needs of the domestic market and increase exports.

Methodology of research. During the research, general scientific and special methods of economic research were used, in particular: system approach - in studying the connections between phenomena and processes in the system of ensuring the effective development of pig breeding; grouping - to determine the impact of various factors on the level of efficiency of pig production and its quality; comparative - to compare economic processes in pork production in different time periods in order to identify the cause-and-effect relationship; dialectical, abstract and logical - in the implementation of theoretical generalizations, the formation of conclusions. The calculation and constructive method was used in determining the strategic priorities for the development of pig production in agricultural enterprises, substantiation of instruments of state support for pig production.

Findings. It is established that the strategic priority of pig production is the introduction of environmentally friendly resource-saving technologies for keeping and feeding pigs, intensive use of the breeding herd and new biotechnological techniques to improve the viability of piglets, energy saving and energy efficiency programs, farm biosafety.

Originality. Methodological approaches to substantiation of assessment of potential opportunities of agricultural enterprises in improving the efficiency of pig production and, accordingly, strengthening their market position by calculating an integrated indicator, which includes: market share in the structure of sales, production and livestock, cost indices, profitability, prices, specialization, productivity of pigs, on the basis of which the following groups are distinguished: leaders, enterprises with a strong competitive position, with a weak competitive position, outsiders.

Practical value. The results of grouping enterprises on the basis of the calculation of the integrated indicator can be the basis for making management decisions to improve the efficiency of enterprises as a whole. Thus, agricultural enterprises producing pig products with a weak competitive position can increase production efficiency and strengthen their position, provided appropriate technological modernization of the production process, attracting investment in creating their own processing facilities and branded trade, development of organic pigs, as well as integration with meat processing enterprises, trade establishments.

Achieving effective pig farming in outsider agricultural enterprises is possible under the condition of technical re-equipment of the production process on an innovative basis, reduction of the cost level due to internal reserves, exit from business; merger with a more powerful competitor.

Key words: pig breeding, state support, integrated assessment, agricultural enterprise, competitiveness.


Ключові слова


Ключові слова: свинарство, державна підтримка, інтегральна оцінка, сільськогосподарське підприємство, конкурентоспроможність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Свиноус І. В., Підгорний А. В. Сучасний стан та проблеми виробництва продукції свинарства в сільськогосподарських підприємствах України. Інноваційна економіка. 2014. № 6. С. 77-81.

Кіщак І. Т. Тваринництво України у світовому галузевому розвитку. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2015. Вип. 3. С. 10-21.

Гнатишин Л. Б. Проблеми ефективного розвитку свинарства України. Держава та регіони: Економіка та підприємництво. 2019. Вип. 4(109). С. 80-84.

Еріксон Д. Американська технологія утримання свиней (від відлучення до забою). Прибуткове свинарство. 2015. № 3(27). С. 64-67.

Герасимов И., Барановський Д., Хохлов А. Дикие и домашние свинки. Харьков : Еспада, 2009. 240 с.

Лихач В. Я. Технологічні особливості вирощування поросят. Тваринництво України. 2015. № 6. С. 11-13.

Гнатишин Л. Б. Тенденції галузі свинарства в організаційній структурі аграрного виробництва. Інфраструктура ринку. 2019. Вип. 33. С. 160-165.

Онегіна В. М. Державна аграрна політика та підтримка тваринництва в Україні. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2018. Вип. 191. С. 77-91.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.1-2.3

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024