РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ЗМІСТ, МЕТОДИ, ІНСТРУМЕНТИ

Андрій Анатолійович Антохов, Сергій Васильович Котельбан

Анотація


Антохов А.А., Котельбан С.В. РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ЗМІСТ, МЕТОДИ, ІНСТРУМЕНТИ

Мета. Визначення головних методів, інструментів та змісту регулювання інноваційного розвитку економіки України в умовах глобалізації.

Методика дослідження. В процесі виконання дослідження використано такі методи, як: порівняння, узагальнення, морфологічний аналіз – для розкриття змісту державного регулювання інноваційного розвитку економіки і використання його методів та інструментів; графічний та табличний – для наочного представлення результатів дослідження, зокрема цілей і завдань механізму державного регулювання інноваційного розвитку економіки та методів державного регулювання інноваційного розвитку в глобалізаційних умовах; абстрактно-логічний – для формулювання висновків та пропозицій.

Результати дослідження. Визначено особливості інноваційного розвитку економіки, його цілі та завдання. Встановлено, що забезпечення інноваційного розвитку має здійснюватися через низку регулюючих методів, основним суб’єктом реалізації яких є держава. Обґрунтовано, що при формуванні основних методів регулювання необхідно враховувати не тільки національні і регіональні особливості, але й одночасно також глобалізаційні прогресивні тренди та умови, тому що однією з основних можливостей регулювання інноваційного розвитку через призму глобальних впливів є використання альтернативної та екологічної енергетики, відновлювальних процесів та партнерського співробітництва з ЄС. Визначено, що для використання цих методів необхідним є запозичення провідного досвіду в сфері управління інноваційно-інвестиційними проектами.

Наукова новизна результатів дослідження. Дістало подальшого розвитку дослідження змісту державного регулювання інноваційного розвитку економіки, зокрема цілей та завдань, використання методів й шляхів створення інноваційної інфраструктури.

Практична значущість результатів дослідження. Результати проведеного дослідження можуть бути використані для вдосконалення державного регулювання інноваційного розвитку економіки для забезпечення на цій основі прориву у глобальному конкурентному просторі.

Ключові слова: інновація; інноваційний розвиток економіки; інноваційна діяльність; державне регулювання інноваційного розвитку; інноваційна інфраструктура; методи, глобалізація.

 

 

 

Антохов А.А., Котельбан С.В. РЕГУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: СОДЕРЖАНИЕ, МЕТОДЫ, ИНСТРУМЕНТЫ

Цель. Определение главных методов, инструментов и содержания регулирования инновационного развития экономики Украины в условиях глобализации.

Методика исследования. В процессе выполнения исследования использованы такие методы, как: сравнение, обобщение, морфологический анализ – для раскрытия содержания государственного регулирования инновационного развития экономики и использования его методов и инструментов; графический и табличный – для наглядного представления результатов исследования, в частности целей и задач механизма государственного регулирования инновационного развития экономики и методов государственного регулирования инновационного развития в глобализационных условиях; абстрактно-логический – для формулировки выводов и предложений.

Результаты исследования. Определены особенности инновационного развития экономики, его цели и задачи. Установлено, что обеспечение инновационного развития осуществляется через ряд регулирующих методов, основным субъектом реализации которых является государство. Обосновано, что при формировании основных методов регулирования необходимо учитывать не только национальные и региональные особенности, но и одновременно также глобализационные прогрессивные тренды и условия, потому что одной из основных возможностей регулирования инновационного развития через призму глобальных воздействий является использование альтернативной и экологической энергетики, возобновляемых процессов и партнерского сотрудничества с ЕС. Определено, что для использования этих методов необходимо заимствования ведущего опыта в области управления инновационно-инвестиционными проектами.

Научная новизна результатов исследования. Получило дальнейшее развитие исследование содержания государственного регулирования инновационного развития экономики, в частности целей и задач, использование методов и путей создания инновационной инфраструктуры.

Практическая значимость результатов исследования. Результаты проведенного исследования могут быть использованы для совершенствования механизма государственного регулирования инновационного развития экономики и его методов, поскольку, ориентируясь на самые востребованные направления инновационного развития в мире, Украина способна сузить целевой сегмент выработки инноваций и обеспечить таким образом прорыв в глобальном конкурентном пространстве.

Ключевые слова: инновация, инновационное развитие экономики, инновационная деятельность, государственное регулирование инновационного развития, инновационная инфраструктура, методы, глобализация.

 

Antochov A.A., Kotelban S.V. THE REGULATION OF INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION: CONTENT, METHODS, TOOLS

Purpose. The aim of the article is the determination of the main methods, tools and content of regulation of innovative development of the Ukrainian economy in the conditions of globalization.

Methodology of research. Such methods are used in the process of research implementation as: comparison, generalization, morphological analysis – to reveal the content of state regulation of innovative development of the economy and the use of its methods and tools; graphic and tabular – for visual presentation of research results, in particular goals and objectives of the mechanism of state regulation of innovative development of the economy and methods of state regulation of innovation development in a globalized environment; abstract and logical – to formulate conclusions and suggestions.

Findings. The peculiarities of innovation development of economy, its goals and objectives are determined. It is established that the provision of innovation development should be through a number of regulatory methods, the main subject of the implementation of which is the state. It is substantiated that in forming the basic methods of regulation, it is necessary to take into account not only national and regional peculiarities, but also globalized progressive trends and conditions, as one of the main possibilities of regulating innovation development through the prism of global influences is the use of alternative and environmental energy, recovery processes and partnership with the EU. It is determined that the use of these methods requires the borrowing of leading experience in the field of innovation and investment projects management.

Originality. The further development of the study of the content of state regulation of innovative development of the economy, in particular goals and objectives, the use of methods and ways of creation of innovation infrastructure, has been further developed.

Practical value. The results of the research can be used to improve the state regulation of innovation development of the economy to provide a breakthrough in this global competitive space on this basis.

Key words: innovation, innovative development of economy, innovative activity, state regulation of innovative development, innovative infrastructure, methods, globalization.

 


Ключові слова


Ключові слова: інновація; інноваційний розвиток економіки; інноваційна діяльність; державне регулювання інноваційного розвитку; інноваційна інфраструктура; методи, глобалізація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про схвалення Концепції розвитку національної інноваційної системи: Закон України від 17.06.2009 року № 680-р / Законодавство України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/680-2009-%D1%80/card2#Card (дата звернення: 20.01.2019).

Григоренко Є. О. Розвиток інноваційної інфраструктури як елемента антикризового управління машинобудівними підприємствами. Економіка і регіон. 2014. № 5(48). С. 85-89.

Гринько Т. В. Формування інноваційної інфраструктури України як основа активізації інноваційної діяльності підприємств. Вісник національного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. 2008. № 628. С. 438-442.

Корсак К. Від традиційних моделей організації економіки – до інноваційної. Персонал (Журнал інтелектуальної еліти). 2010. № 2. С. 12-17.

Краус Н. М. Інноваційна економіка: дефініція поняття та інституціональний базис розвитку. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер.: Економіка. 2015. Вип. 2(1). С. 36-42.

Драчук Ю. З., Трушкіна Н. В. Пропозиції щодо підвищення ефективності розвитку інноваційного підприємництва в Україні. Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки. 2015. № 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2015_3_8 (дата звернення: 20.01.2019).

Федулова Ю. В. Перспективи інноваційного розвитку України: технологічні уклади. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2016. № 1. С. 123-126.

Іванов О. В., Сумак Н. А. Регіональна складова державної інноваційної політики в Україні. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2009-4/doc/3/18.pdf (дата звернення: 20.01.2019).

Гладинець Н. Ю. Концептуальні засади формування механізму регулювання інноваційної діяльності в регіоні. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. 2011. Спецвип. 33. Ч. 1. С. 74-79.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024