РЕЗУЛЬТАТ-ОРІЄНТОВАНЕ ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА ПРАКТИКА УКРАЇНИ

Наталія Вікторівна Федірко

Анотація


Федірко Н.В. РЕЗУЛЬТАТ-ОРІЄНТОВАНЕ ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА ПРАКТИКА УКРАЇНИ

Мета. Оцінка результативності фінансування системи вищої освіти в Україні та країнах ЄС за умов глобальних викликів та національних реформ, а також обґрунтування заходів щодо запровадження результат-орієнтованого підходу у середньостроковій перспективі.

Методика дослідження. Для виконання дослідження були використані наступні методи: історико-логічний ‒ при дослідженні сучасних викликів для сфери освіти у глобальному середовищі; статистичний та узагальнення ‒ при оцінці вітчизняної практики фінансування вищої освіти; порівняння ‒ при аналізі фінансового та демографічного тиску на заклади вищої освіти в Україні та ЄС; узагальнення – для обґрунтування ефектів від впровадження результат-орієнтованого підходу при розподілі державного фінансування у системі вищої освіти та пріоритетів його реформування для України.

Результати дослідження. Визначено, що задля інвестування у навички та компетенції, необхідні для досягнення економічності, ефективності, результативності та якості, сфера вищої освіти потребує стійкого та адекватного державного фінансування. Обґрунтовано, що сучасними викликами для сфери освіти у глобальному середовищі є: політичні та регуляторні зміни, глобалізаційні тенденції, очікування стейкхолдерів, діджиталізація, характер та структура ринку праці. Доведено доцільність використання в Україні результат-орієнтованого підходу порівняно з іншими механізмами розподілу державного фінансування у вищій освіті, визначено його ключові індикатори, що використовуються в країнах ЄС, та потенційні ефекти від запровадження.

Наукова новизна результатів дослідження. Доведено результативність державного фінансування в Україні у порівнянні з країнами ЄС, що дозволяє визначити рекомендації для вітчизняних закладів вищої освіти щодо адаптації до довгострокового фінансового та демографічного тиску. Обґрунтовано ключові засади державної політики щодо розподілу та використання державних фінансових коштів в системі вищої освіти, впровадження яких сприяє досягненню ефектів економічності та результативності.

Практична значущість результатів дослідження. Запропоновані для впровадження рекомендації можуть бути використані при реформуванні системи фінансування вищої освіти в Україні та сприятимуть підвищенню результативності діяльності навчальних закладів.

Ключові слова: система фінансування вищої освіти; державне фінансування вищої освіти; ефективність вищої освіти; фінансування вищої освіти на засадах ефективності.

 

Федирко Н.В. РЕЗУЛЬТАТ-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ И ПРАКТИКА УКРАИНЫ

Цель. Оценка результативности финансирования системы высшего образования в Украине и странах ЕС в условиях глобальных вызовов и национальных реформ, а также обоснование мероприятий по внедрению результат-ориентированного подхода в среднесрочной перспективе.

Методика исследования. Для выполнения исследования были использованы следующие методы: историко-логический ‒ при исследовании современных вызовов для сферы образования в глобальной среде; статистический и обобщения ‒ при оценке отечественной практики финансирования высшего образования; сравнения ‒ при анализе финансового и демографического давления на учебные заведения системы высшего образования в Украине и ЕС; обобщения ‒ для обоснования эффектов от внедрения результат-ориентированного подхода при распределении государственного финансирования в системе высшего образования и приоритетов его реформирования для Украины.

Результаты исследования. Определено, что для инвестирования в навыки и компетенции, необходимые для достижения экономичности, эффективности, результативности и качества, сфера высшего образования требует устойчивого и адекватного государственного финансирования. Обосновано, что современными вызовами для сферы образования в глобальной среде являются: политические и регуляторные изменения, глобализационные тенденции, ожидания стейкхолдеров, диджитализация, характер и структура рынка труда. Доказана целесообразность использования в Украине результат-ориентированного подхода по сравнению с другими механизмами распределения государственного финансирования в высшем образовании, определены его ключевые индикаторы, используемые в странах ЕС, и потенциальные эффекты от внедрения.

Научная новизна результатов исследования. Доказана результативность государственного финансирования в Украине по сравнению со странами ЕС, что позволяет определить рекомендации для отечественных учебных заведений системы высшего образования по адаптации к долгосрочному финансовому и демографическому давлению. Обоснованы ключевые принципы государственной политики в отношении распределения и использования государственных финансовых средств в системе высшего образования, внедрение которых способствует достижению эффектов экономичности и результативности.

Практическая значимость результатов исследования. Предложенные для внедрения рекомендации могут быть использованы при реформировании системы финансирования высшего образования в Украине и будут способствовать повышению результативности деятельности учебных заведений.

Ключевые слова: система финансирования высшего образования; государственное финансирование высшего образования; эффективность высшего образования; финансирование высшего образования на основе эффективности.

 

Fedirko N.V. PERFORMANCE-BASED PUBLIC FUNDING OF HIGHER EDUCATION: EUROPEAN EXPERIENCE AND PRACTICE OF UKRAINE

Purpose. The purpose of the article is to investigate the effectiveness of higher education funding in Ukraine and the EU member states in the face of global challenges and national reforms, as well as to substantiate measures to implement the performance-based approach in the medium term.

Methodology of research. The following methods are used to carry out the study: historical and logical – in the study of contemporary challenges for education in the global environment, statistical and generalization – in assessing the domestic practice of higher education financing, comparison – in the analysis of financial and demographic pressure on higher education institutions in Ukraine and EU, synthesis – to substantiate the effects of implementing the performance-based approach for the allocation of public funding to the higher education system and priorities for its reformation in Ukraine.

Findings. In order to investing in skills and capacity-building, needed to achieve cost-effectiveness, efficiency, and quality, higher education requires sustainable and adequate public funding. The article substantiates that the current challenges for education systems in the global environment are political and regulatory changes, globalization trends, stakeholder expectations, digitization, nature and structure of the labour market. The feasibility of using a performance-based approach in Ukraine in comparison to other mechanisms of public funding allocation in higher education has been proved, the key performance indicators used in the EU member states have been uncovered also potential effects of implementation have been identified.

Originality. The effectiveness of public funding in Ukraine in comparison with EU member states has been determined. This allowed substantiating a set of recommendations for domestic higher education institutions concerning their adaptation to the long-term financial and demographic pressures. The key principles of the public policy, oriented at achieving the effects of economy and efficiency in the sphere of allocation and use of public funds in the higher education system, have been substantiated.

Practical value. The proposed recommendations put forward for implementation can be used in reforming the system of higher education funding in Ukraine and will help to improve the performance of educational institutions.

Key words: system of higher education funding; public funding of higher education; higher education effectiveness; performance-based funding in higher education.


Ключові слова


Ключові слова: система фінансування вищої освіти; державне фінансування вищої освіти; ефективність вищої освіти; фінансування вищої освіти на засадах ефективності.

Повний текст:

PDF

Посилання


Claeys-Kulik A.-L., Estermann Thomas. Define thematic report: Performance-based funding of Universities in Europe. Brussels : European University Association, 2015. 58 p. URL: https://eua.eu/downloads/publications/define%20thematic%20report%20performance-based%20funding%20of%20universities%20in%20europe.pdf (дата звернення: 04.08.2019).

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions of 20 September 2011: Supporting growth and jobs – an agenda for the modernisation of Europe's higher education systems. Brussels: European Commission, 2011. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0567 (дата звернення: 04.08.2019).

Council conclusions on the modernisation of higher education of the 3128th Education, Youth, Culture and Sport Council meeting, 28-29 November 2011. Retrieved on 17 June 2015. Brussels: Council of the European Union, 2015. URL: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/ cms_data/docs/pressdata/en/educ/126375.pdf (дата звернення: 04.08.2019).

Efficiency, Leadership and Governance: Closing the gap between strategy and execution A USTREAM Report. Brussels : European University Association, 2018. 26 p. URL: https://eua.eu/downloads/ publications/final%20ustream%20report%202018.pdf ((дата звернення: 04.08.2019).

Estermann T., Kupriyanova V. Efficiency, Effectiveness and Value for Money at Universities. A USTREAM Report. Brussels : European University Association, 2019, 43 p. URL: https://eua.eu/downloads/publications/efficiency%20effectiveness%20and%20value%20for%20money.pdf (дата звернення: 04.08.2019).

Pruvot E.B., Claeys-Kulik A.-L., Estermann T. Designing strategies for efficient funding of universities in Europe. Brussels : European University Association, 2015. 105 p. URL: https://eua.eu/downloads/publications/designing%20strategies%20for%20efficient%20funding%20of%20universities%20in%20europe%20define.pdf (дата звернення: 04.08.2019).

Pruvot E.B. Public Funding Observatory Report 2018 / Enora Bennetot Pruvot, Thomas Estermann, Valentina Lisi. Brussels : European University Association, 2019. 48 p. URL: https://eua.eu/downloads/publications/eua%20pfo%202018%20report_14%20march%202019_final.pdf (дата звернення: 04.08.2019).

Варналій З. С., Красільник О. В., Хмелевська Л. П. Фінансування державних вищих навчальних закладів України : монографія. Київ : Знання України, 2017. 231 с.

Вища освіта в Україні у 2018 році. Статистична інформація / Державна служба статистики України : веб-сайт. 2018. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/03/zb_vo.zip (дата звернення: 04.08.2019).

Вища освіта в Україні: порядок денний для реформ / за заг. ред. Є. Б. Ніколаєва. Київ: Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні, 2017. 61 с. URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2018/07/Vishha-osvita-v-Ukrai--ni_-poryadok-dennii---dlya-reform-Pdf-v_1.pdf (дата звернення: 04.08.2019).

Каленюк І. С. Проблеми удосконалення фінансово-економічного управління системою освіти. Вісник Київського Національного університету технологій та дизайну. 2013. № 5. С. 172-178.

Кучеренко Д. Г., Мартинюк О. В. Стратегії розвитку освітніх систем країн світу : монографія. Київ : ІПК ДСЗУ, 2011. 312 с.

Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2016/17 навчального року : статистичний бюлетень. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/ 2017/bl/01/BL_VNZ_16.zip (дата звернення: 10.08.2019).

Про вищу освіту : Закон України від 1 липня 2014 року № 1556-VII (Редакція від 09.08.2019). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 10.08.2019).

Проект законодавчих актів стосовно удосконалення системи фінансування вищої освіти / Міністерство освіти і науки України : веб-сайт. 2018. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/1proekt-zakonodavchikh-aktiv-stosovno-udoskonalennya-sistemi-finansuvannya-vishchoi-osviti.rar (дата звернення 10.08.2019).

Савченко В.А. Механізм формування державного замовлення на підготовку фахівців і робітників. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2014. № 1. С. 83-88.

Теоретико-методологічне обґрунтування ефективних фінансово-економічних моделей розвитку вищої школи : монографія / за заг. ред. чл.-кор. НАПН України, д-ра екон. наук., проф. І. М. Грищенка. Київ, 2015. 236 с.

Усик В. І. Фінансові правила в регулюванні освітньої сфери : монографія. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2019. 324 с.

Шевченко Л. С. Фінансування вищої освіти: диверсифікація джерел. Теорія і практика правознавства. 2013. Вип. 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2013_2_44 (дата звернення 10.08.2019).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2019.5-6.7

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024