СОЦІАЛЬНИЙ АУДИТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Оксана Романівна Мазуренок, Уляна Михайлівна Плекан

Анотація


Мазуренок О.Р., Плекан У.М. СОЦІАЛЬНИЙ АУДИТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Мета. Аналіз сутності та технології проведення соціального аудиту на корпоративному рівні.

Методика дослідження. Теоретичну основу дослідження склали основні категорії і концептуальні положення соціального аудиту та організації його проведення на корпоративному рівні. При дослідженні використовувався діалектичний підхід при визначенні причинно-наслідкових зв’язків у процесі соціального аудиту та впливу реалізованих соціальних ініціатив на результати основної діяльності компаній. Застосовуючи методи аналізу, виявлено критерії організації корпоративної соціальної відповідальності та згруповано показники соціального аудиту, що відображають стан соціальної сфери компаній. Вагоме значення мали методи системно-структурного аналізу і синтезу – при здійсненні оцінки завдань та функцій соціального аудиту та визначенні класифікації соціального аудиту відповідно до основних ознак.

Результати дослідження. Досліджено сутність та особливості соціального аудиту, його значимість та вплив на розвиток корпорацій і суспільство в цілому. Доведено важливість соціального аудиту у фінансово-економічній системі як базису економічних інтересів компаній та визначено необхідність його впровадження з метою утвердження соціально відповідальної господарської діяльності бізнес-структур. Описано процеси розвитку соціального аудиту в світі та особливості його становлення в Україні. Досліджено завдання та функції соціального аудиту, наведено його класифікацію відповідно до основних ознак. На підставі проаналізованих літературних джерел описана технологія проведення соціального аудиту компаній.

Наукова новизна результатів дослідження. Запропоновані базові критерії організації корпоративної соціальної відповідальності та згруповано показники соціального аудиту, що, на відміну від існуючих, забезпечують повніше відображення стану соціальної сфери компаній.

Практична значущість результатів дослідження. Результати наукових розробок і практичні рекомендації, наведені у статті, можуть бути використані вітчизняними компаніями при розробці ефективної технології соціального аудиту для розвитку соціально відповідальної сфери діяльності.

Ключові слова: соціальний аудит; контроль; корпоративна соціальна відповідальність; аудиторський звіт; соціально-економічна система.

 

Мазуренок О.Р., Плекан У.М. СОЦИАЛЬНЫЙ АУДИТ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Цель. Анализ сущности и технологии проведения социального аудита на корпоративном уровне.

Методика исследования. Теоретическую основу исследования составили основные категории и концептуальные положения социального аудита и организации его проведения на корпоративном уровне. В процессе исследования использовался диалектический подход при определении причинно-следственных связей в процессе социального аудита и влияния реализованных социальных инициатив на результаты основной деятельности компаний. Применяя методы анализа, выявлены критерии организации корпоративной социальной ответственности и сгруппированы показатели социального аудита, отражающие состояние социальной сферы компаний. Большое значение имели методы системно-структурного анализа и синтеза – при оценке задач и функций социального аудита и определении классификации социального аудита в соответствии с основными признаками.

Результаты исследования. Исследованы сущность и особенности социального аудита, его значимость и влияние на развитие корпораций и общество в целом. Доказана важность социального аудита в финансово-экономической системе в качестве базиса экономических интересов компаний и определена необходимость его внедрения с целью утверждения социально ответственной деятельности бизнес-структур. Описаны процессы развития социального аудита в мире и особенности его становления в Украине. Исследованы задачи и функции социального аудита, приведена его классификация в соответствии с основными признаками, определены базовые характеристики социального аудита. На основании проанализированных литературных источников описана технология проведения социального аудита компаний.

Научная новизна результатов исследования. Предложены базовые критерии организации корпоративной социальной ответственности и сгруппированы показатели социального аудита, что, в отличие от существующих, обеспечивают более полное отражение состояния социальной сферы компаний.

Практическая значимость результатов исследования. Результаты научных разработок и практические рекомендации, приведенные в статье, могут быть использованы отечественными компаниями при разработке эффективной технологии социального аудита для развития социально ответственной сферы деятельности.

Ключевые слова: социальный аудит; контроль; корпоративная социальная ответственность; аудиторский отчет; социально-экономическая система.

 

Mazurenok O.R., Plekan U.M. SOCIAL AUDIT AS TOOL FOR ASSESSING CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Purpose. The aim of the article is to analyze the essence of social audit and realization of technologies of social audit of companies.

Methodology of research. The foundation of this article is comprised of basic categories and concepts of social audit and steps in conducting social audit of companies. The dialectic approach is used in research to determine the cause-effect relationships, how they affect realization of social audit and what impact those social initiatives have on the main results of primary activity of companies in question.

The basic criteria of organization of social activity of companies are determined in research due to the use of analysis methods and the indicators of social audit that reflect the state of the social sphere of companies are suggested.

A big role in this was attributed to the methods of systematic structured analysis and synthesis to evaluate the tasks and functions of social audit, and a role in determining of its classification according to main characteristics.

Findings. The article gives an in-depth explanation of essence and characteristics of social audit. The importance of social audit and its impact on the development of corporations and society at large are analyzed. The importance of social audit in the financial and economic systems as the main basis of the company economic interests is developed and the necessity of its introduction with the aim of establishing socially responsible economic activity of businesses is determined.

A research of the development of social audit at the international level is conducted. The processes of social audit development and peculiarities of its formation in Ukraine are investigated. Its goal and functions are proved. The classification of social audit according to its main characteristics is given. The basic criteria of organization of social activity of companies are offered. Realization of technologies of social audit of companies is suggested on the basis of analyzed literary sources.

Originality. The basic criteria of organization of social activity of companies are offered and the indicators of social audit that unlike the existing ones provide a better reflection of the state of the social sphere of companies are suggested.

Practical value. Practical importance of the obtained results is in the possibility of using both scientific development findings and practical recommendations from the article for various domestic companies to elaborating efficient technologies of social audit for the development of socially responsible sphere of activity.

Key words: social audit; control; corporate social responsibility; auditor’s report; social and economic system.

 


Ключові слова


Ключові слова: соціальний аудит; контроль; корпоративна соціальна відповідальність; аудиторський звіт; соціально-економічна система.

Повний текст:

PDF

Посилання


Аудит: підручник / Колектив провідних науковців та аудиторів-практиків України; за заг. ред. д.е.н., проф. Петрик О.А. Київ: КНЕУ, 2015. 504 с.

Голінач Л.І. Сутність соціального аудиту в процесі утвердження соціальної відповідальності бізнесу. Економічний аналіз. 2014. № 2. С. 113-118.

Каптерев А.И. Англосаксонская модель социального аудита. URL: http://www.globecsi.ru/Articles/2007/Anglosaks.pdf (дата звернення: 17.04.2019).

Катихін Є.О. Соціальний аудит в Україні: історичні тенденції. Статистика України. 2011. № 1. С. 77-81.

Мазурик О.В. Суспільні функції та можливості соціального аудиту. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія. 2013. № 1(4). С. 79-83.

Павликівська О. Обґрунтування механізмів управління соціально відповідальною діяльністю. Схід. 2018. № 2. С. 32-37.

Хрущ В.О. Розвиток соціального аудиту в системі соціального управління. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2013. Вип. 2. С. 98-102.

Шалімова Н.С. Удосконалення форматів аудиторських звітів за наслідками обов’язкового аудиту публічних акціонерних. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2014. № 2(7). С. 143-149.

Drucker P.F. Concept of the Corporation. N.Y., 1946. 149 p.

Warner W.L. The Corporation in the Emergent American Society. N.Y.: Harper Brothers publishers, 1962. 216 p.

Whyte W.H. The Organization Man. London: Penguin book, 1963. 365 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024