ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ВІДКРИТИМ ІННОВАЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ

Юрій Олександрович Нікітін, Марина Василівна Мельник

Анотація


Нікітін Ю.О., Мельник М.В. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ВІДКРИТИМ ІННОВАЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ

Мета. Провести аналіз підходів, на основі яких розробити організаційно-економічний механізм управління відкритим інноваційним процесом.

Методика дослідження. Теоретичну та методичну базу дослідження склали сукупність наукових методів та методичних підходів вітчизняних та закордонних науковців у галузі застосування організаційно-економічного механізму управління підприємством та інноваційним процесом.

Результати дослідження. Встановлено, що: структурно організаційно-економічний механізм управління підприємством включає: елементи, системи та механізми (до елементів відносять: суб’єкти, об’єкти управління; до систем відносять: систему забезпечення, функціональну систему і цільову систему, до механізмів відносять: структурні механізми, інформаційні механізми, механізм організації управління, економічні та мотиваційні механізми). Визначено, що для формування організаційно-економічного механізму можна застосовувати системний підхід, який передбачає розгляд механізму елементів і сукупності відносин і зв’язків між ними та інституційний підхід, який визначає умови формування інститутів, що стимулюють інноваційну діяльність господарюючих суб’єктів. Обгрунтовано доцільність впровадження відкритих інновацій та відкритого інноваційного процесу.

Наукова новизна результатів дослідження. Запропоновано організаційно-економічний механізм управління відкритим інноваційним процесом, який включає зовнішню систему із цільовою і мережевою підсистемами та внутрішню систему із підсистемами: дослідження, демонстрації, підвищення організаційної ефективності та зрілості.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження дозволяють ефективно реалізовувати відкритий інноваційний механізм на підприємствах, скорочуючи, таким чином, ланцюжок доданої вартості інновацій.

Ключові слова: механізм управління, відкриті інновації, організаційно-економічний механізм, відкритий інноваційний процес.

 

Никитин Ю.А., Мельник М.В. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТЫМ ИННОВАЦИОННЫМ ПРОЦЕССОМ

Цель. Провести анализ подходов на основе которых разработать организационно-экономический механизм управления открытым инновационным процессом.

Методика исследования. Теоретическую и методическую базу исследования составили совокупность научных методов и методических подходов отечественных и зарубежных ученых в области применения организационно-экономического механизма управления предприятием и инновационным процессом.

Результаты исследования. Установлено, что: структурно организационно-экономический механизм управления предприятием включает элементы, системы и механизмы (к элементам относятся: субъекты, объекты управления; к системам относятся: система обеспечения, функциональная система и целевая система, к механизмам относят структурные механизмы, информационные механизмы, механизм организации управления, экономические и мотивационные механизмы). Определено, что для формирования организационно-экономического механизма можно применять системный подход, предусматривающий рассмотрение механизма элементов и совокупности отношений и связей между ними и институциональный подход, который определяет условия формирования институтов, стимулирующих инновационную деятельность хозяйствующих субъектов. Обоснована целесообразность внедрения открытых инноваций и открытого инновационного процесса.

Научная новизна результатов исследования. Предложен организационно-экономический механизм управления открытым инновационным процессом, который включает внешнюю систему с целевой и сетевой подсистемами и внутренней системы с подсистемами: исследования, демонстрации и повышения организационной эффективности и зрелости.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования позволяют эффективно реализовывать открытый инновационный механизм на предприятиях, сокращая, таким образом, цепочку добавленной стоимости инноваций.

Ключевые слова: механизм управления, открытые инновации, организационно-экономический механизм, открытый инновационный процесс.

 

Nikitin Yu.O., Melnyk M.V. ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF MANAGEMENT OF OPEN INNOVATIVE PROCESS

Purpose. The aim of the article is to conduct an analysis of the approaches on the basis of which to develop the organizational and economic mechanism of management of the open innovation process.

Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the study consisted of a set of scientific methods and methodological approaches of domestic and foreign scientists in the field of application of organizational and economic mechanism of enterprise management and innovation process.

Findings. It is established that: the structural organizational and economic mechanism of enterprise management includes: elements, systems and mechanisms (the elements include: subjects, objects of management; to systems include: the system of provision, the functional system and the target system, to the mechanisms include: structural mechanisms, information mechanisms, mechanism of management organization, economic and motivational mechanisms). It is determined that for the formation of an organizational and economic mechanism it is possible to apply a systematic approach, which involves consideration of the mechanism of elements and the totality of relations and relationships between them and the institutional approach that determines the conditions for the formation of institutions that stimulate the innovative activities of economic entities. The expediency of introducing open innovation and open innovation process is substantiated.

Originality. The organizational and economic mechanism of management of an open innovation process, which includes an external system with target and network subsystems and an internal system with subsystems: research, demonstration, increase of organizational efficiency and maturity, is proposed.

Practical value. The obtained results of the research allow to effectively implementing an open innovation mechanism at enterprises, thus reducing the chain of added value of innovations.

Key words: management mechanism, open innovations, organizational and economic mechanism, open innovation process.

 


Ключові слова


Ключові слова: механізм управління; відкриті інновації; організаційно-економічний механізм; відкритий інноваційний процес.

Повний текст:

PDF

Посилання


Шумпетер Й. А. Теория экономического развития. Москва: Директмедиа Паблишинг, 2008. 203 с.

Друкер Питер Ф. Задачи менеджмента в XXI веке / пер. с англ. Москва: «Вильямс», 2007. 272 с.

Друкер Питер Ф. Менеджмент. Вызовы XXI века. Москва: «Манн, Иванов и Фербер», 2012. 256 с.

Питер Друкер Питер Ф. Классические работы по менеджменту. Москва: «Альпина Бизнес Букс», 2008. 220 с.

Санто Б. Инновация как средство экономического развития / пер. с венг. Москва: Прогресс, 1990. 295 с.

Твисс Б. Управление научно-техническими нововедениями / пер. с англ. Москва: Экономика, 1989. 271 с.

Аткинсон Е.Б. Лекции по экономической теории государственного сектора / перевод с англ. Москва: Аспект-пресс., 1995. 832 с.

Барр Р. Политическая экономия: в 2-х т.: Т. 1 / пер. с фр. Москва: Междунар. отношения, 1995. 608 с.

Грещак М. Г., Гребешкова О. М., Коцюба О. С. Внутрішній економічний механізм підприємства: навч. посіб. / за ред. М. Г. Грещака. Київ: КНЕУ, 2001. 228 с.

Денисенко М. П. Економіка підприємства: пошук шляхів розвитку: посібник. Київ: МАУП, 2002. 80 с.

Мельник Л. Г. Экономика предприятия: учеб. пособие. Сумы: Университетская книга, 2002. 632 с.

Жданов С. А. Механизмы экономического управления предприятием: учеб. пособие. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 319 с.

Довгань Л. Є., Дудукало Г. О. Формування організаційно-економічного механізму ефективного управління підприємством. Економічний вісник НТУУ «КПІ»: збірник наукових праць. 2012. № 9. С. 253–258.

Садеков А. А., Цурик В. В. Управление предприятием в условиях кризиса: монография. Донецк: ДонГУЭТ, 2006. 178 с.

Джур О. Є. Удосконалення організаційно-економічного механізму управління підприємством космічної галузі. ВІІСНИК ЖДТУ. Сер.: Економічні науки. 2012. № 4 (62). С.290-295.

Баластрик Л. О., Транченко Л. В. Проблеми удосконалення організаційно-економічного механізму управління підприємством. Теоретичні та прикладні питання економіки. Зб. наук. праць. Вип. 7. Київський університет. 2005. С. 188-195.

Войку И. П. Сущность организационно-экономического механизма развития инновационных процессов в сельском хозяйстве. Вестник Псковского государственного университета. Сер.: Экономические и технические науки. 2013. № 2. С. 31-34.

Белова С. А. Организационно-экономический механизм развития инновационных процессов в отраслях растениеводства: автореф. … дис. канд. екон. наук: 08.00.05. Москва, 2011. 20 с.

Головко О. И. Организационно-экономический механизм обеспечения инновационного развития организаций. Экономические науки. Сер.: Экономика и управление народным хазяйством. 2016. 4(137). С. 92-94.

Chesbrough H. Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Harvard Business School Press, 2003. 336 р.

Чесборо Г. Открытые инновации: создание прибыльных технологий / пер. с англ. Москва: Поколение, 2007. 336 с.

Чесборо, Г. Открытые бизнес модели. IP менеджмент / пер. с англ. Москва: Поколение, 2008. 352 с.

Смородинская Н. Тройная спираль как новая матрица экономических систем. Инновации. 2011. № 4 (150). С. 66-78.

Ranga, M. Etzkowitz Henry. Triple Helix systems: an analytical framework for innovationpolicy and practice in the Knowledge Society. Industry and Higher Education. 2013. № 27(4). Р. 237-262.

Nikitin, Y., Melnik, M. Development of innovation evolution and open innovation process model of scientific organizations and enterprises of Ukraine. Технологічний аудит та резерви виробництва. № 3/5(35), 2017. Р. 38-43.

Muzamil Naqshbandi M., Sharan Kaur. A study of Organizational Citizenship Behaviours, Organizational Structures and Open Innovation. International Journal of Business and Social Science. Vol. 2. No. 6; April 2011. Р. 182-193.

Dahlander L., Gann D.M. (2010) How open is innovation? Research Policy. Vol. 39. P. 699-709.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2021