ІНВЕСТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Віталій Ростиславович Волощук, Юлія Олександрівна Волощук, Олександр Володимирович Іванишин

Анотація


Волощук В.Р., Волощук Ю.О., Іванишин О.В. ІНВЕСТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Мета. Науково-теоретичне обґрунтування сутності та механізмів інвестування інноваційного розвитку підприємств.

Методика дослідження. В процесі дослідження використано загальнонаукові і спеціальні методи, зокрема: системного аналізу – для обґрунтування сутності інвестування інноваційного розвитку підприємств; абстрактно-логічний та графічний – при визначенні можливих варіантів інноваційно-інвестиційного процесу відновлення матеріально-технічної бази для виробництва та етапів інвестиційного логістичного ланцюга інвестування розвитку підприємств.

Результати дослідження. На основі узагальнення наукових підходів визначено сутність інвестування інноваційного розвитку підприємств, що проявляється залученням реальних та потенційних внутрішніх і зовнішніх інвестиційних ресурсів, джерел, важелів і заходів. Такий інноваційний розвиток з урахуванням логістичного ланцюга спрямований на пошук і ефективне використання інвестиційних ресурсів, можливих варіантів відновлення матеріально-технічної бази виробництва та модернізації підприємств в умовах неоіндустріалізації. Різновекторний вплив факторів на заданий перебіг інвестиційних проєктів призводить до якісних, кількісних і структурних змін виробничо-економічної діяльності підприємств на інноваційній основі і досягнення високої результативності в разі координації та об’єднання зусиль для вирішення проблем стратегічної спрямованості і означення пріоритетів інвестування.

Доведено необхідність і визначено можливі варіанти відновлення матеріально-технічної бази та етапи логістичного ланцюга інвестування розвитку підприємств, інноваційних проєктів для запровадження принципово нових технологій та розширення асортименту за рахунок нових креативних продуктів, переходу на вищі технологічні уклади, поповнення наявних інтелектуальних активів, забезпечення інноваційного розвитку підприємств.

Визначено, що на даний час найгострішою проблемою для інвесторів залишається захист своїх прав та можливість (легкість) ведення бізнесу. Тому зусилля держави слід спрямувати на вирішення проблем в комерційній сфері та формування сприятливого бізнес-середовища, збільшення обсягів інвестицій в аграрну сферу, стабілізацію джерел та оптимізацію структури капіталу, забезпечення ефективного розподілу вкладень на формування активів аграрних товаровиробників за їх розмірами.

Наукова новизна результатів дослідження. Набуло подальшого розвитку визначення сутності інвестування інноваційного розвитку підприємств; сформовано схему можливих варіантів інноваційно-інвестиційного процесу відновлення матеріально-технічної бази для виробництва високотехнологічної продукції з урахуванням етапів інвестиційного логістичного ланцюга в умовах неоіндустріалізації.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження можуть бути використані для розширення бази, диверсифікації джерел та нарощування обсягів інвестування підприємств на основі самофінансування; акціонування; кредитування; вендорного, оперативного та електронного лізингу чи селенгу; залучення інвестиційних ресурсів через емісію єврооблігацій, отримання кредитів від міжнародних фінансових і банківських інституцій, а також цільове фінансування за участі кредитних агентств та комбінування всіх методів.

Також результати дослідження можуть бути використані для нарощування обсягів інвестування в процеси створення і комерціалізації нововведень та активізації інноваційного розвитку підприємств, основними пріоритетами яких має стати вміла реалізація внутрішніх і зовнішніх чинників забезпечення ефективності виробництва та кастомізації та індивідуалізації реалізації новоствореної інноваційної продукції споживачам.

Ключові слова: інвестування, модернізація, інвестиційний проєкт, інновації, інвестиції, технології, продукти, розвиток, підприємство, привабливість, комерціалізація, ефективність.

 

Волощук В.Р., Волощук Ю.А., Иванишин А.В. ИНВЕСТИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

Цель. Научно-теоретическое обоснование сущности и механизмов инвестирования инновационного развития предприятий.

Методика исследования. В процессе исследования использованы общенаучные и специальные методы, в частности: системного анализа – для обоснования сущности инвестирования инновационного развития предприятий; абстрактно-логический и графический – при определении возможных вариантов инновационно-инвестиционного процесса обновления материально-технической базы для производства и этапов инвестиционной логистической цепи инвестирования развития предприятий.

Результаты исследования. На основе обобщения научных подходов определена сущность инвестирования инновационного развития предприятий, что проявляется привлечением реальных и потенциальных внутренних и внешних инвестиционных ресурсов, источников, рычагов и мероприятий. Такое инновационное развитие с учетом логистической цепи направлено на поиск и эффективное использование инвестиционных ресурсов, возможных вариантов обновления материально-технической базы производства и модернизации предприятий в условиях неоиндустриализации. Разновекторное влияние факторов на заданный ход инвестиционных проектов приводит к качественным, количественным и структурным изменениям производственно-экономической деятельности предприятий на инновационной основе и достижения высокой результативности при координации и объединении усилий для решения проблем стратегической направленности и определение приоритетов инвестирования.

Доказана необходимость и определены возможные варианты обновления материально-технической базы и этапы логистической цепи инвестирования развития предприятий, инновационных проектов для внедрения принципиально новых технологий и расширения ассортимента за счет новых креативных продуктов, перехода на более высокие технологические уклады, пополнения имеющихся интеллектуальных активов, обеспечения инновационного развития предприятий

Определено, что в настоящее время наиболее острой проблемой для инвесторов остается защита своих прав и возможность (легкость) ведения бизнеса. Поэтому усилия государства следует направить на решение проблем в коммерческой сфере и формирования благоприятной бизнес-среды, увеличение объемов инвестиций в аграрную сферу, стабилизации источников и оптимизации структуры капитала, обеспечения эффективного распределения вложений на формирование активов аграрных товаропроизводителей по их размерам.

Научная новизна результатов исследования. Получило дальнейшее развитие определение сущности инвестирования инновационного развития предприятий; сформирована схема возможных вариантов инновационно-инвестиционного процесса обновления материально-технической базы для производства высокотехнологической продукции с учетом этапов инвестиционной логистической цепи в условиях неоиндустриализации.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования могут быть использованы для расширения базы, диверсификации источников и наращивания объемов инвестирования предприятий на основе самофинансирования; акционирования; кредитования; вендорного, оперативного и электронного лизинга или селенга; привлечения инвестиционных ресурсов через эмиссию еврооблигаций, получение кредитов от международных финансовых и банковских институтов, а также целевое финансирование с участием кредитных агентств и комбинирования всех методов.

Также результаты исследования могут быть использованы для наращивания объемов инвестирования в процессы создания и коммерциализации новшеств и активизации инновационного развития предприятий, основными приоритетами которых должна стать умелая реализация внутренних и внешних факторов обеспечения эффективности производства и кастомизации и индивидуализации реализации вновь созданной инновационной продукции потребителям.

Ключевые слова: инвестирование, модернизация, инвестиционный проект, инновации, инвестиции, технологии, продукты, развитие, предприятие, привлекательность, коммерциализация, эффективность.

 

Voloshchuk V.R., Voloshchuk Yu.O., Ivanyshyn O.V. INVESTMENT IN INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES

Purpose. The aim of the article is scientific and theoretical substantiation of the essence and mechanisms of investing in innovative development of enterprises.

Methodology of research. General scientific and special methods are used in the process of research, in particular: system analysis – to substantiate the essence of investing in innovative development of enterprises; abstract and logical and graphic – in determining the possible options for innovation and investment process of restoration of material and technical base for production and stages of the investment logistics chain of investment development of enterprises.

Findings. The essence of investing in innovative development of enterprises is determined based on the generalization of scientific approaches, which is manifested by the involvement of real and potential internal and external investment resources, sources, levers and measures. Such innovative development, taking into account the logistics chain, is aimed at finding and efficient use of investment resources, possible options for restoring the material and technical base of production and modernization of enterprises in the conditions of neo-industrialization. Different vector influence of factors on the given course of investment projects leads to qualitative, quantitative and structural changes of production and economic activity of enterprises on an innovative basis and achievement of high efficiency in case of coordination and joint efforts for the decision of problems of strategic orientation and definition of investment priorities.

The necessity and possible variants of restoration of material and technical base and stages of logistic chain of investment of development of enterprises, innovative projects for introduction of fundamentally new technologies and expansion of assortment at the expense of new creative products, transition to higher technological ways, replenishment of available intellectual assets and maintenance of innovative development of enterprises are proved.

It is determined that currently the most acute problem for investors is the protection of their rights and the possibility (ease) of doing business. Therefore, the state’s efforts should be aimed at solving problems in the commercial sphere and creating a favourable business environment, increasing investment in agriculture, stabilizing sources and optimizing capital structure, ensuring effective distribution of investments in the formation of assets of agricultural producers by their size.

Originality. The definition of the essence of investing in innovative development of enterprises has been further developed; the scheme of possible variants of innovation and investment process of restoration of material and technical base for production of high-tech production taking into account stages of an investment logistic chain in the conditions of neo-industrialization is formed.

Practical value. The results of the study can be used to expand the base, diversify sources and increase investment by enterprises on the basis of self-financing; corporatization; lending; vendor, operational and electronic leasing or sales; attracting investment resources through the issuance of Eurobonds, obtaining loans from international financial and banking institutions, as well as targeted financing with the participation of credit agencies and a combination of all methods.

Also, the results of the study can be used to increase investment in the creation and commercialization of innovations and enhance innovative development of enterprises, the main priorities of which should be the skilful implementation of internal and external factors to ensure production efficiency and customization and individualization of new innovative products to consumers.

Key words: investment, modernization, investment project, innovations, investments, technologies, products, development, enterprise, attractiveness, commercialization, efficiency.


Ключові слова


Ключові слова: інвестування, модернізація, інвестиційний проєкт, інновації, інвестиції, технології, продукти, розвиток, підприємство, привабливість, комерціалізація, ефективність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Шкарлет С. М., Ільчук В. П. Інноваційний розвиток підприємства. Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. 307 с.

Саблук П. Т., Коденська М. Ю. Концептуальні засади розробки і реалізації інвестиційних програм в аграрно-промисловому виробництві. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2012. 46 с.

Модернізація матеріально-технічної бази аграрних підприємств : монографія / за ред. О. В. Захарчука та В. Д. Войтюка. Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2019. 305 с.

Іванишин В. В. Організаційно-економічні засади відтворення і ефективного використання технічного потенціалу аграрного виробництва : монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2011. 350 с.

Іванишин В. В., Волощук Ю. О. Лізинг як механізм оновлення матеріально-технічної бази агропромислового комплексу. Інноваційна економіка. 2018. № 9-10[77]. С. 157-164.

Лупенко Ю. О., Кісіль М. І., Черненко Д. С. Оцінка інноваційного інвестиційного проекту свиноферми в особистому селянському господарстві : методичний посібник. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2019. 96 с.

Методичні рекомендації з облікового забезпечення інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств / Жук В. М., Бездушна Ю. С., Мельничук Б. В. та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2019. 48 с.

Гуторов А. О. Інвестиційне забезпечення корпоратизації капіталу в аграрному секторі економіки (аналітичний огляд). Київ : ННЦ «ІАЕ», 2019. 64 с.

Аналіз показників інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств / розроб. Н. В. Сергєєва, Н. М. Столярчук. Київ : СПД Блохін, 2019. 32 с.

Словник економічної афористики / Укладачі А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк, В. О. Кобилянський. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. 740 с.

Булуй О. Г. Власні джерела фінансування інвестиційної діяльності агропромислових підприємств Житомирської області. Вісник ЖНАЕУ. 2012. № 2. Т. 2. С. 339-345.

Гитман Л. Дж., Джонк М. Д. Основы инвестирования / Пер. с англ. Москва : Дело, 1999. 1008 с.

Європейська бізнес Асоціація ЕВА. URL: http://eba.com.ua (дата звернення: 20.03.2020).

Бланк И. А. Энциклопедия финансового менеджера. В 4-х т. Т. 3. Управление инвестициями предприятия. Москва : Омега-Л, 2008. 469 с.

Такі дешеві ресурси і такі непотрібні кредити. URL: https://dt.ua/finances/taki-deshevi-i-taki-nepotribni-krediti-320866_.html (дата звернення: 20.03.2020).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.3-4.22

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024