СУЧАСНІ КОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЇ ЩОДО ЗБІЛЬШЕННЯ ВНУТРІШНІХ ТУРИСТИЧНИХ ПОТОКІВ

Віталій Іванович Охота

Анотація


Охота В.І. СУЧАСНІ КОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЇ ЩОДО ЗБІЛЬШЕННЯ ВНУТРІШНІХ ТУРИСТИЧНИХ ПОТОКІВ

Мета. Комплексна систематизація конкурентних стратегій щодо збільшення внутрішніх туристичних потоків.

Методика дослідження. Процес дослідження здійснювався із застосуванням методу системного підходу, який дав змогу систематизувати основні наукові підходи щодо конкурентних стратегій відносно збільшення внутрішніх туристичних потоків; комплексного методу дослідження, за допомогою якого визначено комплекс конкурентних стратегій за даним напрямком.

Результати дослідження. Визначено та охарактеризовано основні наукові підходи щодо конкурентних стратегій стосовно збільшення внутрішніх туристичних потоків. На підставі зазначених підходів сформульовано комплекс конкурентних стратегій, які є найбільш ефективними на сучасному етапі розвитку щодо збільшення внутрішніх туристичних потоків. Зазначений комплекс стратегій представлений: а) адаптованими стратегіями розвитку в розрізі стратегій, що пов’язані з концентрованим, інтегрованим, диверсифікованим зростанням та інноваційними конкурентними стратегіями випереджаючого розвитку; б) конкурентними стратегіями функціонування на внутрішньому ринку туризму з огляду на відповідність сукупності конкурентних переваг очікуванням групам клієнтських сегментів; в) перспективними стратегіями прориву, що базуються на державно-приватному партнерстві, науковій та інноваційній складових розвитку туристичної діяльності.

Наукова новизна результатів дослідження. Вперше в науковому просторі запропоновано та обґрунтовано використання інноваційних конкурентних стратегій випереджаючого розвитку (групи стратегій в рамках стратегій розвитку), що можуть бути використані в сучасних умовах індустрії туризму і характеристики яких відповідають потребам цієї сфери в інноваційному рості.

Практична значущість результатів дослідження. Представлений в дослідженні комплекс конкурентних стратегій дозволяє розширити теоретичну базу вивчення зазначеного питання, а в практичному напрямку цей комплекс може бути використаний у якості наочного формату для удосконалення стратегічного управління на рівні суб’єктів галузі, орієнтованих на підвищення конкурентних позицій на внутрішньому ринку тощо.

Ключові слова: внутрішні туристичні потоки; конкурентна стратегія; стратегія розвитку; туристична індустрія; підвищення; інноваційна стратегія; випереджувальний розвиток; стратегії прориву.

 

Охота В.И. СОВРЕМЕННЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ СТРАТЕГИИ ОТНОСИТЕЛЬНО УВЕЛИЧЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПОТОКОВ

Цель. Комплексная систематизация конкурентных стратегий по увеличению внутренних туристических потоков.

Методика исследования. Процесс исследования осуществлялся с применением метода системного подхода, позволившего систематизировать основные научные подходы к конкурентным стратегиям относительно увеличения внутренних туристических потоков; комплексного метода исследования, с помощью которого определен комплекс конкурентных стратегий по данному направлению.

Результаты исследования. Определены и охарактеризованы основные научные подходы к конкурентным стратегиям по увеличению внутренних туристических потоков. На основании указанных подходов сформулирован комплекс конкурентных стратегий, которые являются наиболее эффективными на современном этапе развития по увеличению внутренних туристических потоков. Указанный комплекс стратегий представлен: а) адаптированными стратегиями развития в разрезе стратегий, связанных с концентрированным, интегрированным, диверсифицированным ростом, и инновационными конкурентными стратегиями опережающего развития; б) конкурентными стратегиями функционирования на внутреннем рынке туризма с учетом соответствия совокупности конкурентных преимуществ ожиданиям группам клиентских сегментов; в) перспективными стратегиями прорыва, основанными на государственно-частном партнерстве, научной и инновационной составляющих развития туристической деятельности.

Научная новизна результатов исследования. Впервые в научном пространстве предложено и обосновано использование инновационных конкурентных стратегий опережающего развития (группы стратегий в рамках стратегий развития), которые могут быть использованы в современных условиях индустрии туризма и характеристики которых соответствуют требованиям этой сферы в инновационном росте.

Практическая значимость результатов исследования. Представленный в исследовании комплекс конкурентных стратегий позволяет расширить теоретическую базу изучения данного вопроса, а в практическом направлении этот комплекс может быть использован в качестве наглядного формата для совершенствования стратегического управления на уровне субъектов отрасли, ориентированных на повышение конкурентных позиций на внутреннем рынке и т.д.

Ключевые слова: внутренние туристические потоки; конкурентная стратегия; стратегия развития; туристическая индустрия; повышение; инновационная стратегия; опережающее развитие; стратегии прорыва.

 

Okhota V.I. MODERN COMPETITIVE STRATEGIES ON INCREASING DOMESTIC TOURIST FLOWS

Purpose. The research is aimed at complex systematization of competitive strategies to increase domestic tourism flows.

Methodology of research. The research process is carried out using a systematic approach, which allowed to systematize the main scientific approaches to competitive strategies in relation to the increase of internal tourist flows; a complex method of research, by which a set of competitive strategies in this direction is determined.

Findings. The main scientific approaches to competitive strategies concerning the increase of domestic tourist flows are identified and characterized in the article. A complex of competitive strategies is formulated on the basis of these approaches, which are most effective at the present stage of development in relation to the increase of internal tourist flows. The mentioned set of strategies is represented by: adapted development strategies in terms of: strategies related to concentrated, integrated, diversified growth; innovative competitive strategies ahead of development; competitive strategies of functioning in the domestic tourism market in view of the consistency of the combination of competitive advantages with the expectations of client groups; promising breakthrough strategies based on public and private partnerships, scientific and innovative components of tourism development.

Originality. The scientific novelty of this study is that for the first time in the scientific space, the use and development of innovative competitive strategies of advanced development (a group of strategies within the framework of development strategies), which can be used in the current conditions of the tourism industry, are proposed and substantiated, and the characteristics of which correspond to the needs of this sphere in the innovation growth.

Practical value. The complex of competitive strategies presented in the study allows to broaden the theoretical basis for the study of this issue, in practical terms this complex can be used as a visual format for improvement of strategic management at the level of the subjects of the industry, aimed at increasing the competitive position in the domestic market, etc.

Key words: domestic tourism flows; competitive strategy; development strategy; tourism industry; promotion; innovation strategy; forward development; breakthrough strategies.Ключові слова


Ключові слова: внутрішні туристичні потоки; конкурентна стратегія; стратегія розвитку; туристична індустрія; підвищення; інноваційна стратегія; випереджувальний розвиток; стратегії прориву.

Повний текст:

PDF

Посилання


Дутка Г. Я. Особливості формування конкурентних стратегій туристичних підприємств у сучасних умовах. Економіка і суспільство. 2016. Вип. 5. С. 146-153.

Іванюк У. В. Особливості функціонування туристичних підприємств в сучасних економічних умовах. Моделювання регіональної економіки. 2012. № 2. С. 436-444.

Саух І. В. Класифікаційна модель та характеристика стратегій туристичних підприємств. Вісник ЖДТУ. 2017. № 4(82). С. 90-97.

Тищенко С. В. Сільський зелений туризм у контексті розвитку нетрадиційної форми господарювання. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2018. Вип. 8. С. 293-301.

Шершньова З. Є., Оборська С. В. Стратегічне управління. Київ: КНЕУ, 2012. 384 с.

Шульгіна Л. М., Клісінський Я., Суслова Т. О. Комплекс узгоджених стратегій туристичного підприємства. Маркетинговий інструментарій управління попитом на товари і послуги: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (м. Тернопіль, 8-10 жовтня 2015 року). Тернопіль: ТНТУ, 2015. С. 102-105.

Юрченко Ю. Ю. Концептуальні напрями розвитку внутрішнього туризму в Україні. Економіка України. 2016. № 6(655). С. 29-39.

Karloff B. Business Strategy. А Guide to Concepts and Models. London and Basingstoke: Palgrave Macmillan UK, 1989. 166 р.

Porter M. On Competition. Boston: Harvard Business School, 1998. 485 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024