РОЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Уляна Зеновіївна Ватаманюк-Зелінська, Наталія Володимирівна Назар, Ольга Вікторівна Кравцова

Анотація


Ватаманюк-Зелінська У.З., Назар Н.В., Кравцова О.В. РОЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Мета. Визначення заходів для збалансування дохідної та видаткової частини державного бюджету України на основі аналізу планових показників їх фінансового забезпечення періоду 2016‒2018 рр.

Методика дослідження. Теоретичну і методологічну основу дослідження становлять ключові положення, принципи та методи сучасної економічної теорії і теорій регулювання, фінансів та економіки. Результати дослідження ґрунтуються на використанні таких методів та підходів, як: абстрактно-логічного аналізу ‒ для визначення суті стратегічного бюджетного планування; статистичного аналізу – для встановлення пріоритетів фінансування видатків Державного бюджету України; системно-структурного підходу – для визначення точності прогнозів соціально-економічного розвитку держави та обсягів фінансового забезпечення першочергових видатків.

Результати дослідження. Визначено пріоритети розподілу державних видатків на основі оцінки практичних засад реалізації стратегічного бюджетного планування видатків Державного бюджету України. Обґрунтовано основні причини невиконання розпису видаткової частини державного бюджету. Надано пропозиції щодо напрямів удосконалення вітчизняної системи стратегічного бюджетного планування.

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано необхідність зміщення термінів формування макроекономічних показників розвитку держави на 4-ий квартал поточного року і встановлення норми скорочення державного боргу по відношенню до рівня ВВП відповідно до термінів реалізації середньо- і довгострокового бюджетного планування. Це, на відміну від існуючого підходу реалізації стратегічного бюджетного планування видатків Державного бюджету України, дасть змогу забезпечити більш точний макроекономічний прогноз показників соціально-економічного розвитку нашої держави та їх узгодження із першочерговими цілями державної бюджетної політики.

Практична значущість результатів дослідження. Удосконалення нормативно-правової та методологічної бази стратегічного бюджетного планування стане передумовою для розрахунку обсягів бюджетних призначень головних розпорядників бюджетних коштів на перспективу та забезпечить успішну реалізацію строкової бюджетної політики.

Ключові слова: державний бюджет; видатки; прогнозування; бюджетне планування; бюджетна політика; програмно-цільовий метод.

 

Ватаманюк-Зелинская У.З., Назар Н.В., Кравцова O.В. РОЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РАСХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА В ОБЕСПЕЧЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Цель. Определение мер для сбалансирования доходной и расходной части государственного бюджета Украины на основе анализа плановых показателей их финансового обеспечения периода 2016-2018 гг.

Методика исследования. Теоретическую и методологическую основу исследования составляют ключевые положения, принципы и методы современной экономической теории и теории регулирования, финансов и экономики. Результаты исследования основываются на использовании таких методов и подходов, как: абстрактно-логического анализа ‒ для определения сути стратегического бюджетного планирования; статистического анализа ‒ для установления приоритетов финансирования расходов Государственного бюджета Украины; системно-структурного подхода ‒ для определения точности прогнозов социально-экономического развития государства и объемов финансового обеспечения первоочередных расходов.

Результаты исследования. Определены приоритеты распределения государственных расходов на основе оценки практических основ реализации стратегического бюджетного планирования расходов Государственного бюджета Украины. Обоснованы основные причины невыполнения плана расходной части государственного бюджета. Выдвинуты предложения по направлениям совершенствования отечественной системы стратегического бюджетного планирования.

Научная новизна результатов исследования. Обоснована необходимость смещения сроков формирования макроэкономических показателей развития государства на 4-ый квартал текущего года и установления нормы сокращения государственного долга по отношению к уровню ВВП в соответствии со сроками реализации средне- и долгосрочного бюджетного планирования. Это, в отличие от существующего подхода реализации стратегического бюджетного планирования расходов Государственного бюджета Украины, позволит обеспечить более точный макроэкономический прогноз показателей социально-экономического развития нашего государства и их согласование с первоочередными целями государственной бюджетной политики.

Практическая значимость результатов исследования. Совершенствование нормативно-правовой и методологической базы стратегического бюджетного планирования станет предпосылкой для расчета объемов бюджетных назначений главных распорядителей бюджетных средств на перспективу и обеспечит успешную реализацию срочной бюджетной политики.

Ключевые слова: государственный бюджет; расходы; прогнозирования; бюджетное планирование; бюджетная политика; программно-целевой метод.

 

Vatamaniuk-Zelinska U.Z., Nazar N.V., Kravtsova O.V. THE ROLE OF STRATEGIC PLANNING OF THE STATE BUDGET EXPENDITURES IN SUPPORT OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE

Purpose. The aim of the study is to determine the measures for balancing the income and expenditure part of the state budget of Ukraine based on the analysis of the planned indicators of their financial support for the period 2016-2018.

Methodology of research. The results of the study are based on the use of abstract and logical analysis to determine the essence of strategic budget planning; statistical analysis – to establish the priorities of financing the expenditures of the State Budget of Ukraine; system and structural approach – to determine the accuracy of forecasts of social and economic development of the state and the amount of financial support of the primary expenditures. Key provisions, principles and methods of modern economic theory and theories of regulation, finance and economics are also the theoretical and methodological basis of the research.

Findings. The priorities of the distribution of state expenditures have been determined on the basis of the assessment of the practical principles of the strategic budget planning of the expenditures of the State Budget of Ukraine. The main reasons for not fulfilling the description of the expenditure part of the state budget are substantiated. Proposals on ways of improving the domestic system of strategic budget planning are put forward.

Originality. The necessity of shifting the terms of formation of macroeconomic indicators of the state development for the 4th quarter of the current year and setting the rate of reduction of the state debt in relation to the level of GDP in accordance with the terms of medium and long-term budget planning implementation is substantiated. This, unlike the current approach of implementing the strategic budget planning of the expenditures of the State Budget of Ukraine, will enable us to provide a more accurate macroeconomic forecast of the indicators of social and economic development of our state and their coordination with the primary goals of the state budget policy.

Practical value. Improving the methodological, regulatory and legal framework of strategic budget planning will become a prerequisite for calculating the budget allocations of the main spending units for the future and will ensure the successful implementation of the timed fiscal policy.

Key words: state budget; expenditures; forecasting; budget planning; fiscal policy; program-target method.

 


Ключові слова


Ключові слова: державний бюджет; видатки; прогнозування; бюджетне планування; бюджетна політика; програмно-цільовий метод.

Повний текст:

PDF

Посилання


Проць Н. В. Система видатків державного бюджету України: проблеми та необхідність оптимізації. Фінансовий простір. 2016. № 2 (22). С. 61–68.

Чугунов І. Я., Макогон В. Д. Бюджетно-податкова політика в умовах інституційних перетворень. Вісник КНТЕУ. 2014. № 4. С. 79-91.

Річний звіт про виконання Державного бюджету України / Державна казначейська служба України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu (дата звернення: 23.04.2019).

Виконання державного бюджету / Міністерство фінансів України. URL: https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/MinFin_budget_2018_.pdf (дата звернення: 23.04.2019).

Непереломний тренд. Що завадило виконати бюджет 2018 року. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2019/02/20/645433/ (дата звернення: 23.04.2019).

Що завадило виконати бюджет 2018 року. URL: https://www.volynnews.com/news/all/shcho-zavadylo-vykonaty-biudzhet-2018-roku/ (дата звернення: 23.04.2019).

Між планом і фактом: чому не виконується держбюджет. URL: https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2019/05/3/647499/ (дата звернення: 04.05.2019).

Корнієнко Н. М. Перспективне бюджетне планування у системі економічного розвитку. Економічний вісник університету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний університет імені Григорія Сковороди». 2014. № 23/1. С. 216-222.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024