МАТРИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Ірина Валентинівна Федулова, Ірина Павлівна Миколайчук, Марина Володимирівна Джулай

Анотація


Федулова І.В., Миколайчук І.П., Джулай М.В. МАТРИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Мета. Розроблення методичних положень і практичних рекомендацій щодо матричної організації системи управління ризиками на підприємстві.

Методика дослідження. Теoретичнoю oснoвoю дослідження є фундaментaльні положення економічної науки у сфері управління ризиками на підприємстві в процесі його поточного функціонування та досягнення стратегічних цілей. Під час проведення дослідження використано методи логічного узагальнення та порівняння для формування oснoвних положень організації системи управління ризиками на підприємстві та підходів до управління ними; системного aнaлізу та синтезу, зoкремa, при дослідженні адаптивних організаційних структур та форм організації управління ризиками на підприємстві; метод експертних oцінoк – при пoбудoві структури департаменту управління ризиками та матриці організації системи управління ризиками на підприємстві; логічного узагальнення – під час формулювання висновків.

Результати дослідження. В статті розглядаються основні підходи до управління ризиками в організації (активний, адаптивний і консервативний) та до організації системи управління ризиками (концентрована, розподілена і матрична моделі). Обґрунтовуються переваги матричного підходу до організації системи управління ризиками порівняно із існуючими, що дозволяє ефективно організовувати розподіл завдань та повноважень в системі управління ризиками на підприємстві.

Наукова новизна результатів дослідження. Запропоновано матричний підхід до організації системи управління ризикaми діяльнoсті підприємства, що, на відміну від існуючих підходів, передбачає формування спеціалізованого департаменту з управління ризиками, підпорядкованого керівнику вищого рівня управління.

Практична значущість результатів дослідження. Прaктичне знaчення oдержaних результaтів пoлягaє у розробленні матриці розподілу завдань та повноважень між фахівцями з ризик-менеджменту, що може бути адаптована в практиці діяльності бізнес-структур. Отримані висновки сприятимуть підвищенню ефективності функціонування підприємств та досягненню ними поставлених цілей завдяки формуванню раціональної системи управлінню ризикaми.

Ключові слова: ризик; ризик-менеджмент; організація системи управління ризиками; підприємство; структура; матриця управління ризиками.

 

Федулова И.В., Миколайчук И.П., Джулай М.В. МАТРИЧНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Цель. Разработка методических положений и практических рекомендаций по матричной организации системы управления рисками на предприятии.

Методика исследования. Теоретической основой исследования являются фундаментальные положения экономической науки в сфере управления рисками на предприятии в процессе его текущего функционирования и достижения стратегических целей. Во время проведения исследования использованы методы логического обобщения и сравнения для формирования основных положений организации системы управления рисками на предприятии и подходов к управлению ими; системного анализа и синтеза, в частности, при исследовании адаптивных организационных структур и форм организации управления рисками на предприятии; метод экспертных оценок – при построении структуры департамента управления рисками и матрицы организации системы управления рисками на предприятии; логического обобщения – при формулировке выводов.

Результаты исследования. В статье рассматриваются основные подходы к управлению рисками в организации (активный, адаптивный и консервативный) и к организации системы управления рисками (концентрированная, распределенная и матричная модели). Обосновываются преимущества матричного подхода к организации системы управления рисками по сравнению с существующими, что позволяет эффективно организовывать распределение задач и полномочий в системе управления рисками на предприятии.

Научная новизна результатов исследования. Предложен матричный подход к организации системы управления рисками деятельности предприятия, в отличие от существующих подходов предполагает формирование специализированного департамента по управлению рисками, подчиненного руководителю высшего уровня управления.

Практическая значимость результатов исследования. Практическое значение полученных результатов заключается в разработке матрицы распределения задач и полномочий между специалистами по риск-менеджменту, что может быть адаптирована в практике деятельности бизнес-структур. Полученные выводы будут способствовать повышению эффективности функционирования предприятий и достижения ими поставленных целей благодаря формированию рациональной системы управлению рисками.

Ключевые слова: риск; риск-менеджмент; организация системы управления рисками; предприятие; структура; матрица управления рисками.

 

Fedulova I.V., Mykolaichuk I.P., Dzhulai M.V. MATRIX APPROACH TO THE ORGANIZATION OF RISK MANAGEMENT SYSTEM AT THE ENTERPRISE

Purpose. The aim of the article is the development of methodological provisions and practical recommendations on the matrix organization of the risk management system at the enterprise.

Methodology of research. The theoretical self-study is the fundamental position of economic science in the field of risk management at the enterprise in the process of its current functioning and achievement of strategic goals. During the research, the methods of logical generalization and comparison are used to formulate the substantive provisions of the organization of the risk management system at the enterprise and approaches to their management; systemic analysis and synthesis, in particular, in the study of adaptive organizational structures and forms of organization of risk management at an enterprise; method of expert appraisal – under the existing structures of the risk management department and the matrix of the organization of risk management system at the enterprise; logical generalization – during the formulation of conclusions.

Findings. The article considers the main approaches to risk management in the organization (active, adaptive and conservative) and the organization of risk management system (concentrated, distributed and matrix models). The advantages of the matrix approach to the organization of risk management system compared with the existing ones are substantiated, which allows to effectively organize the division of tasks and powers in the system of risk management at the enterprise.

Originality. The matrix approach to the organization of risk management system of the enterprise is proposed, which, unlike the existing approaches, provides for the formation of a specialized risk management department subordinated to the senior management.

Practical value. The practical significance of end-of-life results is due to the development of a matrix for assigning tasks and competencies between risk management specialists that can be adapted to the practice of business structures. The obtained conclusions will promote increase of efficiency for functioning of the enterprises and achievement of the set goals by formation of the rational system of risk management.

Key words: risk; risk management; organization of risk management system; enterprise; structure; matrix of risk management.


Ключові слова


Ключові слова: ризик; ризик-менеджмент; організація системи управління ризиками; підприємство; структура; матриця управління ризиками.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бартон Т. Л., Шенкир У. Г., Уокер П. Л. Риск-менеджмент. Практика ведущих компаний: пер с англ. Москва: Издательский дом «Вильямс», 2008. 208 с.

Вяткин В. Н., Гамза В. А., Маевский Ф. В. Риск-менеджмент: учебник. Москва: Издательство Юрайт, 2016. 354 с.

Вербіцька І. І. Ризик-менеджмент як сучасна система управління ризиками підприємницьких структур. Сталий розвиток економіки. 2013. № 5[22]. C. 282–291.

Мостенська Т. Л., Скопенко Н. С. Ризик-менеджмент як інструмент управління господарським ризиком підприємства. Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. 2010. № 3. С. 72–79.

Старостіна А. О., Кравченко В. А. Ризик-менеджмент: теорія та практика: навч. посіб. Київ: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2018. 200 с.

Економічний ризик: методи оцінки та управління: навч. посібник / Т. А. Васильєва, С. В. Лєонов, Я. М. Кривич та ін.; під заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої, канд. екон. наук Я. М. Кривич. Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2015. 208 с.

Дoнець Л. І. Екoнoмічні ризики тa метoди їх вимірювання: нaвчaльний пoсібник. Київ: Центр нaвчaльнoї літерaтури, 2006. 312 с.

Лук’янoвa В. В., Гoлoвaч Т. В. Екoнoмічний ризик: нaвчaльний посібник. Київ: ВЦ «Aкaдемія», 2007. 462 с.

Вітлінський В. В., Великоіваненко Г. І. Ризикологія в економіці та підприємництві: монографія. Київ: КНЕУ, 2004. 480 с.

Пікус Р. В. Управління фінансовими ризиками: навч. посіб. Київ: Знання, 2010. 598 с.

Семенова К. Д., Тарасова К. І. Організація системи управління ризиками на підприємстві. Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць; за ред. М. І. Звєрякова (голов. ред.) та ін. Одеса: Одеський національний економічний університет. 2015. Вип. 3. № 58. С. 221–227.

Проскура В. Ф., Білак Р. Г. Методологічні підходи до управління ризиками. Економіка і суспільство. 2017. № 9. С. 599-607.

Шаповалов В. Как управлять рисками. URL: http://www.cfin.ru/finanalysis/risk/ risk_mnagement.shtml (дата звернення: 24.09.2018).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2021