АНАЛІЗ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Ірина Богданівна Шевчук, Любов Теодорівна Шевчук, Лариса Миколаївна Федоришина

Анотація


Шевчук І.Б., Шевчук Л.Т., Федоришина Л.М. АНАЛІЗ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Мета. Проаналізувати динаміку і територіальну структуру туристичного ринку України та виявити основні тенденції розвитку туристичної галузі.

Методика дослідження. Теоретичною основою дослідження є наукові праці вітчизняних вчених з проблем розвитку туристичного бізнесу й особливостей формування туристичного ринку, а інформаційним підґрунтям – статистичні дані Державної служби статистики України. Для досягнення поставленої мети використано наступні методи наукового дослідження: аналітичний і монографічний – при опрацюванні літературних, статистичних та Internet-джерел; структурного аналізу ‒ для визначення структурних зрушень туристичного ринку України за допомогою інтегрального коефіцієнта структурних змін Салаї та інтегрального коефіцієнта структурних відмінностей Гатєва; графічний і табличний – для наочного відображення опрацьованих статистичних даних; абстрактно-логічний – для узагальнення викладеного матеріалу і формулювання висновків.

Результати дослідження. Встановлено за допомогою коефіцієнтів Салаї та Гатєва рівень розходження в територіальній структурі національного ринку туристичних послуг у 2013‒2017 рр., зокрема за кількістю суб’єктів туристичної діяльності: понад 20% всіх суб’єктів туристичної діяльності зосереджені у м. Києві; серед інших центрів туристичної діяльності, де найбільше сконцентровано її суб’єктів господарювання, виділяються Дніпропетровська, Львівська, Одеська та Харківська області. Визначено, що протягом досліджуваного періоду кардинальних змін у регіональній структурі страхового ринку України за кількістю суб’єктів туристичної діяльності не відбулося. Виявлено низку регіонів України, в яких у період з 2013 р. по 2017 р. відбулися суттєві зміни у їхніх частках у загальній кількості туристів, що обслуговувалися туроператорами. Встановлено, що найбільше змінилась структура туристів, що обслуговувалися туроператорами у регіональному розрізі, після 2014 р. внаслідок загострення військово-політичної ситуації на Сході України.

Наукова новизна результатів дослідження. Дістав подальшого розвитку аналіз територіальної структури туристичного ринку України, зокрема за рахунок використання інтегрального коефіцієнта структурних змін Салаї та інтегрального коефіцієнта структурних відмінностей Гатєва, що дало змогу виявити неоднорідність регіонів за розвитком туристичного ринку, причинами якої є загострення військово-політичної ситуації на Сході України, особливості функціонування регіональних економік, туристична привабливість окремих територій тощо.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати проведеного дослідження дають змогу виявити й проаналізувати територіальну структуру туристичного ринку України, яка може стати підґрунтям розробки/удосконалення й подальшої реалізації відповідної регіональної політики.

Ключові слова: туристичний ринок; територіальна структура; турагенти; туристичні послуги; туристичний продукт.

 

Шевчук И.Б., Шевчук Л.Т., Федоришина Л.Н. АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ТУРИСТИЧЕСКОГО РЫНКА УКРАИНЫ

Цель. Проанализировать динамику и территориальную структуру туристического рынка Украины и выявить основные тенденции развития туристической отрасли.

Методика исследования. Теоретической основой исследования являются научные труды отечественных ученых по проблемам развития туристического бизнеса и особенностей формирования туристического рынка, а информационной основой – статистические данные Государственной службы статистики Украины. Для достижения поставленной цели использованы следующие методы научного исследования: аналитический и монографический – при обработке литературных, статистических и Internet-источников; структурного анализа – для определения структурных сдвигов туристического рынка Украины с помощью интегрального коэффициента структурных изменений Салаи и интегрального коэффициента структурных различий Гатева; графический и табличный – для наглядного отображения обработанных статистических данных; абстрактно-логический – для обобщения изложенного материала и формулирование выводов.

Результаты исследования. Установлен с помощью коэффициентов Салаи и Гатева уровень различия в территориальной структуре национального рынка туристических услуг в 2013-2017 гг., в частности по количеству субъектов туристической деятельности: более 20% всех субъектов туристической деятельности сосредоточены в г. Киеве; среди других центров туристической деятельности, где больше всего сконцентрировано ее субъектов, выделяются Днепропетровская, Львовская, Одесская и Харьковская области. Определено, что в течение исследуемого периода кардинальных изменений в региональной структуре страхового рынка Украины по количеству субъектов туристической деятельности не произошло. Однако есть ряд регионов Украины, в которых в период с 2013 г. по 2017 г. произошли существенные изменения в их долях в общем количестве туристов, которые обслуживались туроператорами. Выявлено, что больше всего изменилась структура туристов, обслуживаемых туроператорами в региональном разрезе, после 2014 г. вследствие обострения военно-политической ситуации на Востоке Украины.

Научная новизна результатов исследования. Получил дальнейшее развитие анализ территориальной структуры туристического рынка Украины, в частности за счет использования интегрального коэффициента структурных изменений Салаи и интегрального коэффициента структурных различий Гатева, что позволило выявить неоднородность регионов по развитию туристического рынка, причинами которой является обострение военно-политической ситуации на Востоке Украины, особенности функционирования региональных экономик, туристическая привлекательность отдельных территорий и т. п.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты проведенного исследования позволяют выявить и проанализировать территориальную структуру туристического рынка Украины, что может стать основой разработки/усовершенствования и дальнейшей реализации соответствующей региональной политики.

Ключевые слова: туристический рынок; территориальная структура; турагенты; туристические услуги; туристический продукт.

 

Shevchuk I.B., Shevchuk L.T., Fedoryshyna L.M. ANALYSIS OF THE TERRITORIAL STRUCTURE OF THE TOURIST MARKET OF UKRAINE

Purpose. The aim of the article is to analyze the dynamics and territorial structure of the tourist market of Ukraine and identify the main trends of the tourism industry.

Methodology of research. The theoretical basis of the research is the scientific works of domestic scientists on the problems of the development of tourism business and the peculiarities of the formation of the tourist market, and the informational background is the statistical data of the State Statistics Service of Ukraine. The following methods of scientific research are used to achieve the goal: analytical and monographic ‒ in the development of literary, statistical and Internet sources; structural analysis ‒ to determine structural changes in the tourist market of Ukraine with the help of the integral coefficient of structural changes of Salai and the integral coefficient of structural differences of Hatev; graphical and tabular ‒ for visual display of the processed statistics; abstract and logical ‒ for the generalization of the above material and the formulation of conclusions.

Findings. The level of disparity in the territorial structure of the national tourist services market in 2013-2017, in particular, in the number of subjects of tourism activity, is established with the help of the Salai and Hatev coefficients: more than 20% of all subjects of tourism activity are concentrated in Kyiv; among other centers of tourism activity, where its subjects of business most concentrated are allocated, Dnipropetrovsk, Lviv, Odessa and Kharkiv regions are allocated. It was determined that during the investigated period there were no dramatic changes in the regional structure of the insurance market of Ukraine by the number of subjects of tourist activity. However, there are a number of regions of Ukraine, where there were significant changes in their share in the total number of tourists served by tour operators in the period from 2013 to 2017. It was revealed that the structure of tourists serviced by tour operators in the regional section, after 2014, has changed the most as a result of the aggravation of the military and political situation in the East of Ukraine.

Originality. The further development of the analysis of the territorial structure of the tourist market of Ukraine took place, in particular due to the use of the integral coefficient of structural changes in Salai and the integral coefficient of structural differences of Hatev, which enabled to identify the heterogeneity of the regions in the development of the tourist market, the reasons of which are the aggravation of the military and political situation in the East of Ukraine, functioning of regional economies, tourist attractiveness of separate territories, etc.

Practical value. The results of the conducted research allow to reveal and analyze the territorial structure of the tourist market of Ukraine, which can become the basis for the development / improvement and further implementation of the relevant regional policy.

Key words: tourist market; territorial structure; travel agents; tourist services; tourist product.


Ключові слова


Ключові слова: туристичний ринок; територіальна структура; турагенти; туристичні послуги; туристичний продукт.

Повний текст:

PDF

Посилання


Стратегія розвитку туризму та курортів на період до 2026 року: схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 р. № 168-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249826501 (дата звернення: 18.10.2018).

Пацюк В. Особливості становлення індустріального туризму на туристичному ринку України. Вісник Київського національного університету імені Т. Шевченка. Серія «Географія». 2010. № 57. С. 47-49.

Грабовенська С.П. Аналіз і структура ринку туристичних послуг в Україні. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2013. № 1 (56). С. 226-234.

Назарова О.Ю. Статистичне дослідження ринку туристичних послуг. Молодий вчений. 2016. № 7 (34). C. 105-108.

Січка І.І. Аналіз особливостей та розвитку туристичного ринку України. Економіка і суспільство. 2016. Випуск 7. С. 158-162. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/7_ukr/27.pdf (дата звернення: 15.10.2018).

Мельниченко О.А., Шведун В.О. Особливості розвитку індустрії туризму в Україні: монографія. Харків: Вид-во НУЦЗУ, 2017. 153 с. URL: http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/ 17694/1/ОСОБЛИВОСТІ%20РОЗВИТКУ%20туризму.pdf (дата звернення: 15.10.2018).

Паньків Н. Аналіз передумов і сучасного стану розвитку туристичної галузі Львівської області. Вісник Львівського університету. Серія: міжнародні відносини. 2012. Випуск 29. Ч. 1. C. 146-158.

Статистика: теоретичні засади і прикладні аспекти: навчальний посібник / Р.В. Фещур та інші; за наук. ред. Р.В. Фещура. 2-е вид. оновлене і доповнене. Львів: «Інтелект-Захід», 2003. 576 p.

Кучмаева О.В., Егорова Е.А., Иванова Т.А. Социальная статистика: учебно-практическое пособие. Москва: МЭСИ, 2003. 130 с.

Туристична діяльність в Україні у 2017 році: статистичний збірник / Відповідальний за випуск О.О. Кармазіна. Київ: Державна служба статистики України, 2018. 90 с.

Туристична діяльність в Україні у 2014 році: статистичний збірник / Відповідальний за випуск О.О. Кармазіна. Київ: Державна служба статистики України, 2015. 76 с.

Туристична діяльність в Україні у 2013 році: статистичний збірник / Відповідальний за випуск І.В. Качалова. Київ: Державна служба статистики України, 2014. 272 с.

Туристична діяльність в Україні у 2015 році: статистичний збірник / Відповідальний за випуск О.О. Кармазіна. Київ: Державна служба статистики України, 2016. 76 с.

Туристична діяльність в Україні у 2016 році: статистичний збірник / Відповідальний за випуск О.О. Кармазіна. Київ: Державна служба статистики України, 2017. 76 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


© Інноваційна економіка 2006 – 2020