УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЄЮ ІННОВАЦІЙ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК СКЛАДОВА АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Ірина Олександрівна Оплачко

Анотація


Оплачко І.О. УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЄЮ ІННОВАЦІЙ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК СКЛАДОВА АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Мета. Розробка і наукове обґрунтування теоретико-методичних засад та рекомендацій щодо формування системи управління комерціалізацією інновацій як складової антикризового менеджменту промислових підприємств.

Методика дослідження. Теоретичною і методологічною базою дослідження є наукові доробки провідних українських і закордонних авторів з проблем антикризового менеджменту та комерціалізації інновацій. У процесі вирішення поставлених завдань застосовувалися загальнонаукові і спеціальні методи дослідження: діалектичний метод – дозволив дослідити складові системи управління комерціалізацією інновацій промислових підприємств у їх взаємозв’язку та взаємозалежності; аналізу та синтезу – забезпечили системність підходу до вирішення окремих завдань щодо визначення сутності управління комерціалізацією інновацій як складової антикризового менеджменту; групування, зіставлення і наукового узагальнення – застосовувалися для оцінювання показників інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні, розробки рекомендацій щодо удосконалення системи управління комерціалізацією інновацій таких підприємств.

Результати дослідження. Обґрунтовано особливості комерціалізації інновацій як складової антикризового менеджменту промислових підприємств. Визначено «кризові точки» інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні. Запропоновано етапи процесу комерціалізації інновацій промислових підприємств. Розроблено рекомендації з удосконалення системи управління комерціалізацією інновацій підприємств як складової антикризового менеджменту.

Наукова новизна результатів дослідження. Запропоновано механізм комерціалізації інновацій промислових підприємств, що враховує як об’єктивні, так і суб’єктивні чинники цього процесу, а також необхідні складові формування системи управління комерціалізацією інновацій як важливої складової антикризового менеджменту.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати можуть бути спрямовані на оптимізацію управління комерціалізацією інновацій як складової антикризового менеджменту промислових підприємств, що дозволить якісно й ефективно впроваджувати та комерціалізувати інноваційні розробки, з метою попередження та усунення кризових явищ у їх діяльності.

Ключові слова: антикризовий менеджмент; інноваційна діяльність; інновації; комерціалізація інновацій; система управління; промислові підприємства.

 

Оплачко И.А. УПРАВЛЕНИЕ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЕЙ ИННОВАЦИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ АНТИКРИЗИСНОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Цель. Разработка и научное обоснование теоретико-методических основ и рекомендаций по формированию системы управления коммерциализацией инноваций как составляющей антикризисного менеджмента промышленных предприятий.

Методика исследования. Теоретической и методологической базой исследования являются научные труды ведущих украинских и зарубежных авторов по проблемам антикризисного менеджмента и коммерциализации инноваций. В процессе решения поставленных задач применялись общенаучные и специальные методы исследования: диалектический метод – позволил исследовать составляющие системы управления коммерциализацией инноваций промышленных предприятий в их взаимосвязи и взаимозависимости; анализа и синтеза – обеспечили системность подхода к решению отдельных задач по определению сущности управления коммерциализацией инноваций как составляющей антикризисного менеджмента; группировки, сопоставления и научного обобщения – применялись для оценки показателей инновационной деятельности промышленных предприятий в Украине, разработки рекомендаций по совершенствованию системы управления коммерциализацией инноваций таких предприятий.

Результаты исследования. Обосновано особенности коммерциализации инноваций как составляющей антикризисного менеджмента промышленных предприятий. Определены «кризисные точки» инновационной деятельности промышленных предприятий в Украине. Предложены этапы процесса коммерциализации инноваций промышленных предприятий. Разработаны рекомендации по совершенствованию системы управления коммерциализацией инноваций предприятий как составляющей антикризисного менеджмента.

Научная новизна результатов исследования. Предложен механизм коммерциализации инноваций промышленных предприятий, который учитывает как объективные, так и субъективные факторы этого процесса, а также необходимые составляющие формирования системы управления коммерциализацией инноваций, как важной составляющей антикризисного менеджмента.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты могут быть направлены на оптимизацию управления коммерциализацией инноваций как составляющей антикризисного менеджмента промышленных предприятий, что позволит качественно и эффективно внедрять и коммерциализировать инновационные разработки, с целью предупреждения и устранения кризисных явлений в их деятельности.

Ключевые слова: антикризисный менеджмент; инновационная деятельность; инновации; коммерциализация инноваций; система управления; промышленные предприятия.

Oplachko I.O. MANAGEMENT OF COMMERCIALIZATION OF INNOVATIONS AT INDUSTRIAL ENTERPRISES AS A COMPONENT OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT

Purpose. The aim of the article is the development and scientific substantiation of theoretical and methodological foundations and recommendations on the formation of a system for managing commercialization of innovations as a component of anti-crisis management of industrial enterprises.

Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the research is the scientific developments of the leading Ukrainian and foreign authors on the issues of anti-crisis management and commercialization of innovations. General scientific and special methods of research are used in the process of solving the tasks: the dialectical method – allowed to investigate the components of the management system for commercialization of innovations of industrial enterprises in their interconnection and interdependence; analysis and synthesis – have provided a systematic approach to solving individual problems in determining the essence of management of commercialization of innovations as a component of crisis management; grouping, comparison and scientific synthesis – are used to evaluate the indicators of innovative activity of industrial enterprises in Ukraine, to develop recommendations for improving the system for managing commercialization of innovations of such enterprises.

Findings. The peculiarities of commercialization of innovations as a component of anti-crisis management of industrial enterprises are substantiated. The “crisis points” of innovation activity of industrial enterprises in Ukraine are determined. The stages of commercialization process of innovations of industrial enterprises are offered. Recommendations on improving the system for managing commercialization of enterprise innovations as a component of anti-crisis management are developed.

Originality. The mechanism of commercialization of innovations of industrial enterprises, which takes into account both objective and subjective factors of this process, as well as the necessary components of the formation of a system for managing commercialization of innovations as an important component of crisis management is proposed.

Practical value. The obtained results can be aimed to optimization of management of commercialization of innovations as a component of anti-crisis management of industrial enterprises, which will allow implementing and commercializing innovative development in a qualitative and efficient manner in order to prevent and eliminate the crisis phenomena in their activities.

Key words: crisis management; innovative activity; innovations; commercialization of innovations; management system; industrial enterprises.


Ключові слова


Ключові слова: антикризовий менеджмент; інноваційна діяльність; інновації; комерціалізація інновацій; система управління; промислові підприємства.

Повний текст:

PDF

Посилання


Markman G., Donald S., Wright M. Research and Technology Commercialization. Journal of Management Studies. 2008. № 45. С. 1401-1423.

Валдайцев С. В. Антикризисное управление на основе инноваций: учебник. Москва: Проспект, 2007. 312 с.

Ілляшенко С. М., Рот-Сєров Є. В. Теоретико-методичні засади вибору напрямів комерціалізації знань на промислових підприємствах. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка». Мукачево, 2017. № 2 (8). С. 86-93.

Кирик С. М. Маркетингове забезпечення комерціалізації науково-технічної продукції зварювального виробництва : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04. Київ, 2014. 23 с.

Князь С. В., Комарницька Н. М. Формування системи управління комерціалізацією підприємств. Ефективна економіка. 2014. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3020 (дата звернення: 15.10.2018).

Косцик Р. С. Етапи процесу комерціалізації інноваційної продукції промислових підприємств. Вісник СумДУ. Серія «Економіка». 2012. № 4. С. 150-154.

Мальчик М. В., Оплачко І. О. Механізм антикризового управління діяльністю промислових підприємств з урахуванням організації рефлексивних впливів. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Логістика». 2018. № 892. С. 140-148.

Маркетингові дослідження інновацій та підприємницькі ризики: монографія / М. А. Окландер та ін. Одеса : Астропринт, 2017. 284 с.

Олефіренко О. М., Нагорний Є. І., Шевлюга О. Г. Комерціалізація в системі управління інноваційною діяльністю. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка і суспільство». Мукачево, 2018. Вип. 16. С. 432-439.

Орлов П. А., Ілляшенко Н. С. Боротьба з контрафактом як метод комерціалізації результатів інноваційної діяльності промислових підприємств. Вісник НТУ «ХПІ». Харків, 2015. № 60 (1169). С. 55-59.

Пєтухова О. М., Сілакова Г. В. Формування системи управління інноваційною діяльністю підприємств. Наук. праці Нац. ун-ту харч. технологій. Київ, 2012. № 43. С. 174-180.

Statista, the portal for statistics. URL: https://www.statista.com (дата звернення: 26.10.2018).

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 20.10.2018).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024