ЗВІТНІСТЬ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ МАЙБУТНІХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ В УПРАВЛІННІ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА: ОБЛІКОВО-УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ

Світлана Іванівна Головацька, Анастасія Іванівна Курак

Анотація


 

Головацька С.І., Курак А.І. ЗВІТНІСТЬ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ МАЙБУТНІХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ В УПРАВЛІННІ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА: ОБЛІКОВО-УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ

Мета. Структурування та визначення складу фінансової, нефінансової і внутрішньої управлінської звітності для забезпечення майбутніх витрат і платежів, як засобу формалізації вимог користувачів до облікової інформації, з метою комплексного якісного інформаційного забезпечення управління ризиками підприємства.

Методика дослідження. При написані даної статті використано такі методи наукового дослідження: порівняння – для визначення відмінностей та спільних рис явищ, які досліджуються; групування – для визначення концептуальних ознак об’єкта дослідження; синтезу та аналізу – задля деталізації об’єкта дослідження, шляхом його розкладання на частини.

Результати дослідження. Визначено, що звітність підприємств є відображенням їх фінансово-майнового стану та результатів діяльності. Встановлено, що інформація, яка розкривається у звітності та безпосередньо призначена користувачам, має певний ступінь невизначеності. Виявлено, що обліковими методами в нейтралізації або зменшенні негативного впливу підприємницьких ризиків на фінансові результати діяльності підприємства є створення різних видів резервів та забезпечень майбутніх витрат і платежів. Обґрунтовано проблему розкриття інформації та прогнози впливу ризиків на діяльність підприємства та створення забезпечень майбутніх витрат і платежів у фінансовій та управлінській звітності, що сприяє формуванню об’єктивної та достовірної інформації про результати діяльності та фінансово-майновий стан підприємства для задоволення потреб користувачів.

Наукова новизна результатів дослідження полягає в удосконаленні теоретичних, методичних і організаційних положень щодо визначення складу фінансової та не фінансової звітності щодо забезпечень майбутніх витрат і платежів для ефективного управління ризиками підприємства й ефективного використання системи показників звітності.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження будуть корисними для застосування в практичній діяльності вітчизняних підприємств, оскільки забезпечать імплементацію норм європейського законодавства в українську практику звітування підприємствами, а також забезпечать користувачів звітності якісною та достовірною інформацією, дасть можливість оцінити результати діяльності, спрогнозувати показники підвищення ефективності господарської діяльності, залучити інвесторів та спонукати до прийняття стратегічних управлінських рішень.

Ключові слова: забезпечення майбутніх витрат і платежів; ризики; фінансова звітність; управлінська звітність; звіт про управління.

 

Головацкая С.И., Курак А.И. ОТЧЕТНОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БУДУЩИХ РАСХОДОВ И ПЛАТЕЖЕЙ В УПРАВЛЕИНИ РИСКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ: УЧЕТНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Цель. Структурирования и определения состава финансовой, нефинансовой и внутренней управленческой отчетности для обеспечения будущих расходов и платежей, как средства формализации требований пользователей к учетной информации, с целью комплексного качественного информационного обеспечения управления рисками предприятия.

Методика исследования. При написании данной статьи были использованы следующие методы научного исследования: сравнения – для определения различий и общих черт явлений, которые исследуются; группировки – для определения концептуальных признаков объекта исследования; синтеза и анализа – для детализации объекта исследования, путем его разложения на части.

Результаты исследования. Определено, что отчетность предприятий является отражением их финансово-имущественного состояния и результатов деятельности. Установлено, что информация, раскрывается в отчетности и непосредственно предназначена пользователям, имеет определенную степень неопределенности. Выявлено, что учетными методами в нейтрализации или уменьшении негативного влияния предпринимательских рисков на финансовые результаты деятельности предприятия является создание различных видов резервов и обеспечений будущих расходов и платежей. Обоснованно проблему раскрытия информации и прогнозы влияния рисков на деятельность предприятия и создание обеспечений будущих расходов и платежей в финансовой и управленческой отчетности, способствует формированию объективной и достоверной информации о результатах деятельности и финансово-имущественном состоянии предприятия для удовлетворения потребностей пользователей.

Научная новизна результатов исследования заключается в совершенствовании теоретических, методических и организационных положений по определению состава финансовой и нефинансовой отчетности по обеспечению будущих расходов и платежей для эффективного управления рисками предприятия и эффективного использования системы показателей отчетности.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования будут полезными для применения в практической деятельности отечественных предприятий, поскольку обеспечат имплементацию норм европейского законодательства в украинскую практику отчетности предприятиями, а также обеспечат пользователей отчетности качественной и достоверной информацией, даст возможность оценить результаты деятельности, спрогнозировать показатели повышения эффективности хозяйственной деятельности, привлечь инвесторов и побудить к принятия управленческих решений.

Ключевые слова: обеспечение будущих расходов и платежей, риски, финансовая отчетность, управленческая отчетность, отчет об управлении.

 

Holovatska S.I., Kurak A.I. REPORTING ON PROVISION OF FUTURE COSTS AND PAYMENTS IN ENTERPRISE RISK MANAGEMENT: ACCOUNTING AND MANAGEMENT ASPECTS

Purpose. The aim of the article is structuring and defining the composition of financial, non-financial and internal management reporting to ensure future costs and payments, as a means of formalizing the requirements of users to the accounting information, with the goal of comprehensive information support for enterprise risk management.

Methodology of research. The following methods of scientific research are used when writing this article: comparison – to determine the differences and common features of the phenomena being investigated; grouping – to determine the conceptual features of a research object; synthesis and analysis – in order to detail the object of research, by its expansion into parts.

Findings. It is determined that the reporting of enterprises is a reflection of their financial and property status and performance. It is established that the information disclosed in the reporting and directly intended for users has a certain degree of uncertainty. It is revealed that accounting methods in neutralizing or reducing the negative impact of business risks on the financial performance of an enterprise is the creation of various types of reserves and provision of future costs and payments. The problem of disclosure of information and forecasts of the impact of risks on the activity of the enterprise and creation of the provision of future costs and payments in financial and management reporting, which contributes to the formation of objective and reliable information about the results of activities and the financial and property status of the company to meet the needs of users, is substantiated.

Originality. The scientific novelty of the research results is to improve the theoretical, methodological and organizational provisions for determining the composition of financial and non-financial statements for provision of future costs and payments for effective risk management of the enterprise and the effective use of the reporting system.

Practical value. The obtained results of the study will be useful for practical application of domestic enterprises, as they will ensure the implementation of the norms of European legislation in the Ukrainian practice of reporting by enterprises, as well as provide users with the reporting of high-quality and reliable information, will give an opportunity to evaluate the results of activities, forecast indicators of improving the efficiency of economic activity, attract investors and motivate to make strategic management decisions.

Key words: provision of future expenses and payments; risks; financial reporting; management reporting.

 


Ключові слова


Ключові слова: забезпечення майбутніх витрат і платежів; ризики; фінансова звітність; управлінська звітність; звіт про управління.

Повний текст:

PDF

Посилання


Головацька С. І., Хаймьонова Н. С. Методичний інструментарій бюджетування у системі управління витратами підприємства. Вісник Львівської комерційної академії. Серія «Економіка». 2015. Випуск 47. С. 42–46.

Головацька С. І. Методичні аспекти обліково-інформаційного забезпечення ризик-орієнтованого управління будівельним підприємством. Вісник Львівського торговельно – економічного університету: зб. наук. праць. 2018. Вип. 23.

Зобов’язання: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 від 31.01.2000 р. № 20. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_045 (дата звернення: 10.02.2019).

Колос І. В. Звітність як елемент системи управління підприємством. Економіка та держава. 2012. № 8. С. 26–31.

Коноваліхіна Т. О. Управлінська звітність в системі обліково–аналітичного забезпечення менеджменту ресторану. Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства: матеріали науково–практичної конференції, 23-24 жовтня 2011 року. Львів, 2009. С. 55–56.

Кузнецова С. А. Інтегрована управлінська звітність: глобальні виклики та локальні рішення в епоху ноосфери. Економічний нобелівський вісник. 2014. № 1(7). С. 270–279.

Курак А. І. Організаційні аспекти забезпечення ризиків діяльності підприємства за міжнародними стандартами. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. Сер.: економіка, політологія, історія. 2017. № 10 (252). С. 28-38.

Куцик П. О. Передумови та проблеми впровадження уніфікованої корпоративної системи обліку та звітності. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2012. № 722. С. 146–150.

Любимов М. О. Формування управлінської звітності підприємств (на прикладі харчової промисловості): автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.09. Одеса, 2012. 22 с.

Нагірська К. Є. Формування управлінської звітності сільськогосподарських підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.09. Київ, 2012. 26 с.

Про бухгалтерський облік: Закон України від 05.10.2017 р. № 2164. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2164-19 (дата звернення: 10.02.2019).

Хаймьонова Н. С. Внутрішня звітність у системі управлінського обліку витрат підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки: Науковий вісник: електрон. наук. фахове вид. 2015. Вип. 5. C. 1044–1047. URL: http://global-national.in.ua/issue-5-2015/13-vipusk-5-traven-2015-r/955-khajmonova-n-s-vnutrishnya-zvitnist-u-sistemi-upravlinskogo-obliku-vitrat-pidpriemstva (дата звернення: 10.02.2019).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


© Інноваційна економіка 2006 – 2020