СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ ДЛЯ ГАЛУЗЕЙ РОСЛИННИЦТВА

Роберт Рубенович Марков

Анотація


Марков Р.Р. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ ДЛЯ ГАЛУЗЕЙ РОСЛИННИЦТВА

Мета. Оцінити сучасний стан та визначити перспективи розвитку ринку сільськогосподарської техніки для галузей рослинництва в Україні з урахуванням основних світових трендів.

Методика дослідження. В процесі дослідження використано методи: ситуаційний, індукції, дедукції для здійснення оцінки стану і загальних тенденцій на ринку сільськогосподарської техніки та забезпеченості товаровиробників технічними засобами; аналізу та  синтезу для визначення причинно-наслідкових звʼязків у формуванні обсягів і складових товарних потоків на ринку; абстрактно-логічний, графічний, табличний для наочного представлення результатів оцінки ключових тенденцій процесів забезпечення сільськогосподарських товаровиробників технічними засобами рослинництва та змін на внутрішньому і світовому ринках технічних засобів; структурний та динамічний аналіз для оцінки наявності окремих видів техніки, структури витрат на придбання технічних засобів у розрізі окремих видів сільськогосподарської техніки. 

Результати дослідження. Здійснено оцінку наявності основних видів техніки у рослинництві, проаналізовано забезпеченість ними сільськогосподарських підприємств та господарств населення, оцінено структуру витрат на придбання сільськогосподарської техніки, проаналізовано основні тенденції на внутрішньому та світовому ринку техніки, визначено засади активізації процесів забезпечення технічними засобами галузей рослинництва.

Наукова новизна результатів дослідження. Встановлено основні проблеми забезпечення товаровиробників рослинницьких галузей технічними засобами через наявні механізми функціонування внутрішнього і зовнішніх ринків, окреслено підходи до їх вирішення.

Практична значущість результатів дослідження.  Здійснено оцінку стану і тенденцій забезпечення товаровиробників рослинницьких галузей технічними засобами, оцінено тенденцій на внутрішньому ринку сільськогосподарської техніки з урахуванням трендів, що спостерігаються на світових ринках, що сукупно дозволяє визначити основні сучасні проблеми технічного забезпечення та окреслити напрями і підходи до їх вирішення, у тому числі шляхом посилення ролі держави.

Ключові слова: технічні засоби; сільськогосподарська техніка; сільськогосподарські товаровиробники; ринок; світові ринки; сільськогосподарські підприємства; господарства населення; технічне забезпечення; галузі рослинництва. 

 

Марков Р.Р. СОВРЕМЕННОЕ СОТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ ОТРАСЛЕЙ РАСТЕНЕВОДСТВА

Цель. Оценить современное состояние и определить перспективы развития рынка сельскохозяйственной техники для отраслей растениеводства в Украине с учетом основных мировых трендов.

Методика исследования. В процессе исследования использованы методы: ситуационный, индукции, дедукции для оценки состояния и общих тенденций на рынке сельскохозяйственной техники и обеспеченности товаропроизводителей техническими средствами; анализа и синтеза для определения причинно-следственных связей в формировании объемов и составляющих товарных потоков на рынке; абстрактно-логический, графический, табличный для наглядного представления результатов оценки ключевых тенденций процессов обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей техническими средствами растениеводства и изменений на внутреннем и мировом рынках технических средств; структурный и динамический анализ для оценки наличия отдельных видов техники, структуры затрат на приобретение технических средств в разрезе отдельных видов сельскохозяйственной техники.

Результаты исследования. Осуществлена оценка наличия основных видов техники в растениеводстве, проанализирована обеспеченность ими сельскохозяйственных предприятий и хозяйств населения, оценена структура затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, проанализированы основные тенденции на внутреннем и мировом рынке техники, определены принципы активизации процессов обеспечения техническими средствами отраслей растениеводства.

Научная новизна результатов исследования. Установлены основные проблемы обеспечения товаропроизводителей растениеводческих отраслей техническими средствами через имеющиеся механизмы функционирования внутреннего и внешних рынков, определены подходы к их решению.

Практическая значимость результатов исследования.  Осуществлена оценка состояния и тенденций обеспечения товаропроизводителей растениеводческих отраслей техническими средствами, оценены тенденций на внутреннем рынке сельскохозяйственной техники с учетом трендов, наблюдаемых на мировых рынках, что в совокупности позволяет определить основные современные проблемы технического обеспечения и наметить направления и подходы к их решению, в том числе путем усиления роли государства.

Ключевые слова: технические средства, сельскохозяйственная техника, сельскохозяйственные товаропроизводители, рынок, мировые рынки, техническое обеспечение, отрасли растениеводства.

 

Markov R.R. CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE MARKET OF AGRICULTURAL MACHINERY FOR BRANCHES OF PLANT GROWING

Purpose. The aim of the article is to assess the current state and determine the prospects for the development of the market of agricultural machinery for the branches of plant growing in Ukraine taking into account the main world trends.

Methodology of research. Methods are used in the course of the research: situational, induction, deduction for the assessment of the state and general trends in the market of agricultural machinery and the provision of commodity producers by technical means; analysis and synthesis for the determination of causal relationships in the formation of volumes and components of commodity flows in the market; abstract and logical, graphical, tabular for the visual presentation of the results of the assessment of key trends in the processes of providing agricultural commodity producers with technical means of plant growing and changes in the domestic and world markets of technical means; structural and dynamic analysis to assess the availability of certain types of equipment, cost structure for the purchase of technical means in the context of certain types of agricultural machinery.

Findings. The estimation of the availability of basic types of equipment in crop production has been analyzed, the provision of agricultural enterprises and households has been analyzed, the structure of expenditures for the purchase of agricultural machinery has been estimated, the main tendencies in the domestic and world market of machinery have been analyzed, the principles of activating the processes of providing the technical means of the branches of plant growing are determined.

Originality. The basic problems of providing producers of planting branches with technical means are established through existing mechanisms of functioning of internal and external markets, the approaches to their solution are outlined.

Practical value. The estimation of the state and trends of the provision of producers of planting branches by technical means, evaluation of trends in the domestic agricultural machinery market taking into account the trends observed in the world markets, which collectively allows to identify the main current problems of technical support and outline directions and approaches to their solution, including by strengthening the role of the state.

Key words: technical means; agricultural machinery; agricultural commodity producers; market; world markets; agricultural enterprises; households; technical support; branches of plant growing.

 


Ключові слова


Ключові слова: технічні засоби; сільськогосподарська техніка; сільськогосподарські товаровиробники; ринок; світові ринки; сільськогосподарські підприємства; господарства населення; технічне забезпечення; галузі рослинництва.

Повний текст:

PDF

Посилання


Державна служба статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua (дата звернення: 11.01.2019).

Іванишин В. В. Вторинний ринок сільськогосподарської техніки та перспективи його розвитку в Україні. Агросвіт. 2011. № 9. С. 12-14.

Луценко М., Паніотова О., Ясенецький В. Сільськогосподарська техніка на "Агро-2014". Техніка і технології АПК. 2014. № 6. С. 40-45.

Мальчик М. В., Попко О. В. Маркетингові дослідження стану та перспектив розвитку ринку сільськогосподарської техніки України. Вісник економічної науки України. 2016. № 2. С. 126–129.

Навроцький Я. Ф. Сучасний розвиток ринку сільськогосподарської техніки. Економічний аналіз: зб. наук. праць. 2015. Том 19. № 3. С. 63-69.

Навроцький Я. Ф. Тенденції розвитку ринку сільськогосподарської техніки. Економіка АПК. 2015. № 8. С. 56-59.

Сало В., Богатирьов Д., Лещенко С., Савицький М. Вітчизняне технічне забезпечення сучасних процесів у рослинництві. Техніка і технології АПК. 2014. № 10. С. 16–19.

Сільськогосподарська техніка на виставці Агро 2016 / В. Гусар та ін. Техніка і технології АПК. 2016. № 7. С. 34–45.

Сільськогосподарська техніка на міжнародній виставці "Зернові технології" / В. Войновський та ін. Техніка і технології АПК. 2013. № 9. С. 37-40.

Соловей Д. Ю., Білоусько Я. К. Аналіз кон’юнктури ринку сільськогосподарської техніки в Україні. Економіка АПК. 2014. № 1. С. 40-44.

Statistics on merchandise trade. The World Trade Organization. URL: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/merch_trade_stat_e.htm. (дата звернення: 11.01.2019).

Ясенецький В., Миропольський О. Сільськогосподарська техніка на міжнародній агропромисловій виставці "Agro-Expo 2016". Техніка і технології АПК. 2016. № 11. С. 38-44.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024