ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Ірина Миколаївна Мушеник, Олександр Сергійович Бурлаков

Анотація


Мушеник І.М., Бурлаков О.С. ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Мета. Дослідження проблем інноваційного розвитку агропромислового комплексу України та обґрунтування стратегічних пріоритетів державної політики щодо підвищення конкурентоспроможності та технологічного розвитку агропромислового комплексу України.

Методика дослідження. Методичний інструментарій дослідження охопив: метод діалектичного пізнання, який використовувався при розгляді стану інноваційного розвитку агропромислового комплексу України;  метод коефіцієнтів та економіко-статистичні методи – при дослідженні динаміки соціально-економічного розвитку України; економіко-математичні – при удосконаленні методичних підходів до оцінки інноваційних проектів у агропромисловому виробництві, адаптованих до умов ринкової економіки; системно-функціональний метод – для узагальнення сучасних теоретичних та методологічних концепцій створення та функціонування механізму державного регулювання інноваційної діяльності на всіх рівнях господарювання; експериментальний – при обґрунтуванні наукових підходів до інвестування інноваційних проектів у аграрному виробництві.

Результати дослідження. Визначено стан інноваційного розвитку агропромислового комплексу України. Обґрунтовано динаміку соціально-економічного розвитку України. Виявлено проблеми інноваційного розвитку агропромислового комплексу України. Розглянуто теоретичні та практичні основи розвитку інноваційної діяльності агропромислових підприємств України. Висвітлено особливості інноваційної діяльності та процесу впровадження інновацій у виробничу діяльність аграрних підприємств. Зазначено пріоритетні напрями інноваційного розвитку агропромислових підприємств. Визначено необхідність розроблення інноваційної політики аграрних підприємств з метою підвищення ефективності їх функціонування. Обґрунтовано науковий підхід до інвестування інноваційних проектів у аграрному виробництві.

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано методологічні, теоретичні і науково-методичні засади, а також практичні рекомендації щодо формування системи інвестування інноваційних проектів у агропромисловому виробництві.

Практична значущість результатів дослідження. Результати досліджень можуть бути використанні Кам’янець-Подільською райдержадміністрацією при розробці пропозицій і практичних рекомендацій з обґрунтування плану економічного розвитку сільського господарства.

Ключові слова: інновації; інноваційна діяльність; агропромисловий комплекс; сільськогосподарські підприємства.

 

Мушеник И.Н., Бурлаков А.С. ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА УКРАИНЫ

Цель. Исследование проблем инновационного развития агропромышленного комплекса Украины и обоснование стратегических приоритетов государственной политики по повышению конкурентоспособности и технологического развития агропромышленного комплекса Украины.

Методика исследования. Методический инструментарий исследования охватил: метод диалектического познания, который использовался при рассмотрении состояния инновационного развития агропромышленного комплекса Украины; метод коэффициентов и экономико-статистические методы – при исследовании динамики социально-экономического развития Украины; экономико-математические – при совершенствовании методических подходов к оценке инновационных проектов в агропромышленном производстве, адаптированных к условиям рыночной экономики; системно-функциональный метод – для обобщения современных теоретических и методологических концепций создания и функционирования механизма государственного регулирования инновационной деятельности на всех уровнях хозяйствования; экспериментальный – при обосновании научных подходов к инвестированию инновационных проектов в аграрном производстве.

Результаты исследования. Определено состояние инновационного развития агропромышленного комплекса Украины. Обосновано динамику социально-экономического развития Украины. Выявлены проблемы инновационного развития агропромышленного комплекса Украины. Рассмотрены теоретические и практические основы инновационной деятельности агропромышленных предприятий Украины. Освещены особенности инновационной деятельности и процесса внедрения инноваций в производственную деятельность аграрных предприятий. Указано приоритетные направления инновационного развития агропромышленных предприятий. Определена необходимость разработки инновационной политики аграрных предприятий с целью повышения эффективности их функционирования. Обосновано научный подход к инвестированию инновационных проектов в аграрном производстве.

Научная новизна результатов исследования. Обоснованы методологические, теоретические и научно-методические основы, а также практические рекомендации по формированию системы инвестирования инновационных проектов в агропромышленном производстве.

Практическая значимость результатов исследования. Результаты исследований могут быть использованы Каменец-Подольской райгосадминистрацией при разработке предложений и практических рекомендаций по обоснованию плана экономического развития сельского хозяйства.

Ключевые слова: инновации; инновационная деятельность; агропромышленный комплекс; сельскохозяйственные предприятия.

 

Mushenyk I.M., Burlakov O.S. PROBLEMS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX IN UKRAINE

Purpose. The aim of the article is to study problems of innovative development of agro-industrial complex in Ukraine and substantiation of strategic priorities of state policy concerning increasing competitiveness and technological development of agro-industrial complex in Ukraine.

Methodology of research. The methodical toolkit of the research covered: the method of dialectical cognition, which was used when considering the state of innovation development of the agro-industrial complex in Ukraine; the method of coefficients and economic and statistical methods – in the study of the dynamics of social and economic development of Ukraine; economics and mathematics – with the improvement of methodical approaches to the evaluation of innovative projects in agro-industrial production, adapted to the conditions of a market economy; system and functional method – for generalization of modern theoretical and methodological concepts of creation and functioning of the mechanism of state regulation of innovation activity at all levels of management; experimental – when substantiating scientific approaches to investing innovative projects in agrarian production.

Findings. The state of innovative development of agro-industrial complex of Ukraine is determined. The dynamics of social and economic development of Ukraine are substantiated. Problems of innovative development of agro-industrial complex of Ukraine are revealed. The theoretical and practical bases of development of innovative activity of agro-industrial enterprises of Ukraine are considered. The peculiarities of innovation activity and the process of introduction of innovations into the production activity of agrarian enterprises are highlighted.

The priority directions of innovative development of agro-industrial enterprises are indicated. The necessity of development of innovative policy of agrarian enterprises with the purpose of increase of efficiency of their functioning is determined. The scientific approach to investing innovative projects in agrarian production is substantiated.

Originality. The methodological, theoretical, scientific and methodical principles, as well as practical recommendations for the formation of a system for investing innovative projects in agro-industrial production, are substantiated.

Practical value. The research results can be used by Kamianets-Podilskyi regional state administration in developing proposals and practical recommendations for substantiating the Economic Development Plan.

Key words: innovations; innovative activity; agro-industrial complex; agricultural enterprises.

 


Ключові слова


Ключові слова: інновації; інноваційна діяльність; агропромисловий комплекс; сільськогосподарські підприємства.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гнаткович О. Д. Активізація інновацій у сільське господарство України. Ефективна економіка. 2009. URL: http:www.economy.nayka.com.ua (дата звернення: 05.03.2018).

Гросул В. А. Проблеми інноваційної діяльності в Україні. Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. 2010. №1(3), Т. 1. С. 76–82.

Концепція Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року: Проект Міністерства аграрної політики та продовольства України. URL: http://minagro.gov.ua/apk?nid=16822. (дата звернення: 05.03.2018).

Кропивко М. Ф., Бембеха І. О., Бакум В. В. Формування кластерів в агропромисловій сфері регіону Макроекономічне регулювання інвестиційних процесів та впровадження стратегій інноваційно-інвестиційного розвитку України // Матеріали міжнародної науково практичної конференції. У 3 х частинах. Київ: РВПС України НАН України, 2008. ч .3. С. 53-56.

Полегенька М. А. Етимологія терміну "інновації" як економічної категорії. Агросвіт. 2016. № 21. С. 57–61.

Про затвердження Державної програми активізації розвитку економіки на 2013–2014 роки: Постанова Кабінету Міністрів від 23.02.2013 №187. URL: http:www.kmu.gov.ua (дата звернення: 05.03.2018).

Осовська Г. В., Юшкевич О. О., Завадський Й. С. Економічний словник. Київ: Кондор, 2009. 358 с.

Ревенко М. Удосконалення державного регулювання розвитку аграрного сектору економіки. Економіка України. 2011. № 12. С. 51–55.

Саблук П. Т. Стан і перспективи розвитку агропромислового комплексу України. Економіка України. 2008. № 12. С. 4–18.

Ульянченко О. В. Підвищення конкурентоспроможності аграрного сектора економіки України на кластерних засадах. Вісник аграрної науки. 2010. № 10. С. 56–59.

Шубравська О. В., Прокопенко К. О. Перспективи модернізації аграрного сектору України. Економіка України. 2013. № 8 (261). С. 64-76.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024