ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ МИТНИХ ПОСЛУГ

Олена Федорівна Запорожець

Анотація


Запорожець О.Ф. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ МИТНИХ ПОСЛУГ

Мета. Розроблення та обґрунтування теоретичних положень до удосконалення процесу надання митних послуг.

Методика дослідження. Інформаційно-теоретичну основу дослідження склали монографії, наукові праці вітчизняних та зарубіжних авторів з проблем управління якістю митних послуг, нормативно-правові акти України. Дослідження виконувалось на основі використання методів: аксіоматичного – для визначення сутності митних послуг; абстрактно-логічного – для узагальнення теоретичних аспектів та формування кінцевих висновків щодо формування наукових підходів до підвищення якості митних послуг; аналогій – при удосконаленні понятійно-категоріального апарату митної справи.

Результати дослідження. Запропоновано шляхи підвищення рівня якості митних послуг, які, в кінцевому підсумку, сприятимуть впровадженню стандартів ЄС щодо здійснення митницями Державної фіскальної служби митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів; підвищенню якості здійснення митних процедур; зниженню рівня корупції; впровадженню механізму контролю за діяльністю працівників митниць; впровадженню програм мотивації добросовісних працівників митниць.

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано й розроблено теоретичні положення щодо розвитку системи управління якістю митних послуг шляхом виділення основних напрямків підвищення якості митних послуг в умовах реформування фіскальних органів. Удосконалено понятійно-категоріальний апарат митної справи.

Практична значущість результатів дослідження. Одержані в процесі дослідження результати можуть бути використані в процесі подальшого розвитку концептуальних підходів щодо реформування митної справи в Україні.

Ключові слова: митниця; рівень якості митних послуг; управління; фіскальна служба; посередник.

 

Запорожец А.Ф. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ

Цель. Разработка и обоснование теоретических положений к совершенствованию процесса предоставления таможенных услуг.

Методика исследования. Информационно-теоретическую основу исследования составили монографии, научные труды отечественных и зарубежных авторов по проблемам управления качеством таможенных услуг, нормативно-правовые акты Украины. Исследование выполнялось на основе использования методов: аксиоматического – для определения сущности таможенных услуг; абстрактно-логического – для обобщения теоретических аспектов и формирования конечных выводов по формированию научных подходов к повышению качества таможенных услуг; аналогий – при совершенствовании понятийно-категориального аппарата таможенного дела.

Результаты исследования. Предложены пути повышения качества таможенных услуг, которые, в конечном итоге, будут способствовать внедрению стандартов ЕС, связанных с осуществлением таможнями Государственной фискальной службы, таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств; повышению качества осуществления таможенных процедур; снижению уровня коррупции; внедрению механизма контроля за деятельностью работников таможен; внедрению программ мотивации добросовестных работников таможен.

Научная новизна результатов исследования. Обоснованы и разработаны теоретические положения по развитию системы управления качеством таможенных услуг путем выделения основных направлений повышения качества таможенных услуг в условиях реформирования фискальных органов. Усовершенствован понятийно-категориальный аппарат таможенного дела.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные в ходе исследования результаты могут быть использованы в процессе дальнейшего развития концептуальных подходов к реформированию таможенного дела в Украине.

Ключевые слова: таможня; уровень качества таможенных услуг; управления; фискальная служба; посредник.

 

Zaporozhets O.F. WAYS FOR IMPROVING THE QUALITY OF CUSTOMS SERVICES

Purpose. The aim of the article is the development and substantiation of theoretical positions to improve the process of provision of customs services.

Methodology of research. The information and theoretical basis of the study consisted of monographs, scientific works of domestic and foreign authors on the issues of quality management of customs services, normative legal acts of Ukraine. The research was carried out on the basis of the use of methods: axiomatic – to determine the essence of customs services; abstract and logical – to generalize theoretical aspects and formulate the final conclusions on the formation of scientific approaches to improve the quality of customs services; analogies – with the improvement of the conceptual and categorical apparatus of the customs business.

Findings. The ways of raising the level of quality of customs services, which will ultimately contribute to the implementation of EU standards for customs clearance by the State fiscal customs control and customs clearance of goods and vehicles, are proposed; improving the quality of customs procedures; reducing the level of corruption; introduction of a mechanism for monitoring the activities of customs officers; introduction of programs of motivation of honest customs officers.

Originality. The theoretical positions concerning development of the system of quality management of customs services are substantiated and developed by allocating the main directions of improving the quality of customs services in the conditions of reforming fiscal bodies. The concept and categorical apparatus of the customs business has been improved.

Practical value. The results obtained during the research can be used in the process of further development of conceptual approaches to reforming the customs business in Ukraine.

Key words: customs; level of quality of customs services; management; fiscal service; intermediary.


Ключові слова


Ключові слова: митниця; рівень якості митних послуг; управління; фіскальна служба; посередник.

Повний текст:

PDF

Посилання


Майєр Дж. М., Раух Д. Е. Основні проблеми економіки розвитку / пер. з англ.: Д. Олесневич та ін. ; наук. ред. : А. С. Філіпенко. Київ: Либідь, 2003. 684 с.

Котлер Филип, Вонг Вероника, Сондерс Джон, Армстронг Гари. Основы маркетинга / 4-е европейское издание. пер. с англ. Москва: ООО «И.Д. Вильямс», 2010. 1200 с.

Даль В.І. Тлумачний словник живої великоросійської мови: в 4 т. Москва, 1980. Т. 4. С. 818.

Berry L. Discovering the soul of service: The nine drivers of sustainable business success. New York: The Free Press, 1999. P. 142.

Світлак І. І. Організаційно-правові засади провадження посередницької діяльності митного брокера та митного перевізника в Україні: дис. канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національна академія держ. податкової служби України. Ірпінь, 2006. С. 112.

Петруня В. Ю. Економічна глобалізація: вплив на бізнес та суб’єктів надання митних послуг в контексті маркетингового управління. Вісник Академії митної служби України. 2011. № 1. С. 71–78.

Ермилов И. С. Повышение качества таможенных услуг: автореферат дис. кандидата экономических наук: 08.00.05. Саратов, 2011. С. 5.

Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / автор-упорядник В. П. Тимощук. Київ: Факт, 2003. С. 120.

Давиденко Л. Надання митних послуг громадянам. Митна справа. 2003. № 1. С. 47–52.

Федотова І. О. Митні органи як суб’єкти надання адміністративних послуг. Вісник Акад. мит. служби України. Серія: “Право”. 2008. № 1. С. 68–73.

Приймаченко Д. В. Адміністративні послуги, що надають митні органи: стан і перспективи. Вісник Академії митної служби України. Сер.: Право. 2010. № 2. С. 7-13.

Митний кодекс України : Закон України від 13 березня 2012 р. № 4495–VI. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124495.html (дата звернення: 02.03.2018).

Старкова О. А. Управление качеством таможенных услуг: автореферат дис. на соискание ученой степени кандидата экономических наук: 08.00.05. Саратов. 2007. 20 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


© Інноваційна економіка 2006 – 2020