АНАЛІЗ ПОЛІТК ОПЛАТ ПРАЦІ У СФЕРІ ОСВІТ З ПОГЛЯДУ КОНЦЕПЦІЇ ГІДНОЇ ПРАЦІ

Світлана Олексіївна Цимбалюк

Анотація


Цимбалюк С.О. АНАЛІЗ ПОЛІТК ОПЛАТ ПРАЦІ У СФЕРІ ОСВІТ З ПОГЛЯДУ КОНЦЕПЦІЇ ГІДНОЇ ПРАЦІ

Мета. Обґрунтування теоретико-методологічних засад, що розкривають зміст поняття «гідна оплата праці», розробка індикаторів оцінювання політики оплати праці з погляду реалізації концепції гідної праці на галузевому рівні та аналіз політики оплати праці у сфері освіти за розробленими індикаторами та стандартами.

Методика дослідження. В процесі дослідження використано загальнонаукові і спеціальні методи дослідження, зокрема: економіко-статистичні методи, методи порівняльного аналізу, аналогії та контент-аналізу – при формулюванні концептуальних засад, які розкривають сутність поняття «гідна оплата праці» та при визначенні основних параметрів заробітної плати, а також при аналізі оплати праці з використанням індикаторів.

Результати дослідження. Встановлено, що у теорії та практиці імплементації концепції гідної праці чільне місце посідають питання оплати праці. Виявлено, що гідна оплата праці є важливою складовою концепції гідної праці, а заробітна плата, яку одержують наймані працівники, посідає основне місце у створенні належних умов для відтворення їхньої здатності до праці, професійного зростання, забезпечення якості життя. Визначено, що прийнятна винагорода за працю є важливим компонентом концепції гідної праці. Сформульовано концептуальні засади, які розкривають сутність поняття «гідна оплата праці». Проаналізовано політику оплати праці з погляду реалізації концепції гідної праці у сфері освіти в Україні. Аналіз показав негативні тенденції, зокрема низький рівень заробітної плати, незадовільну структуру та диференціацію заробітної плати, низький рівень колективно-договірного регулювання оплати праці у сфері освіти. Доведено, що наявна політика трудових доходів призводить до девальвації престижності педагогічної та наукової діяльності, втрати людського капіталу у сфері освіти, поглиблення соціальної нерівності. Обґрунтовано потребу в удосконаленні організаційно-економічного механізму визначення основних параметрів заробітної плати з метою забезпечення гідного рівня винагороди. Встановлено, що основні параметри заробітної плати мають ґрунтуватися на задіянні ринкових і договірних елементів регулювання розміру та структури винагороди, а також на використанні інноваційних підходів та інструментів формування різних складових винагороди за працю.

Наукова новизна результатів дослідження. Розроблено індикатори та стандарти оцінювання політики оплати праці з погляду реалізації концепції гідної праці на галузевому рівні.

Практична значущість результатів дослідження. Розроблені індикатори та стандарти оцінювання політики оплати праці на галузевому рівні можуть використовуватися міністерствами, профспілковими організаціями, організаціями роботодавців для аналізу політики оплати праці та визначення напрямів її удосконалення з метою реалізації концепції гідної праці.

Ключові слова: оплата праці; політика оплати праці; гідна праця; гідна оплата праці; індикатори оцінювання політики оплати праці.

 

Цимбалюк С.А. АНАЛЗ ПОЛТК ОПЛАТЫ ТРУДА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНЯ С ТОЧК ЗРЕНЯ КОНЦЕПЦ ДОСТОЙНОГО ТРУДА

Цель. Обоснование теоретико-методологических основ, раскрывающих содержание понятия «достойная оплата труда», разработка индикаторов оценки политики оплаты труда с точки зрения реализации концепции достойного труда на отраслевом уровне, анализ оплаты труда в сфере образования согласно разработанным индикаторам и стандартам.

Методика исследования. В процессе исследования использованы общенаучные и специальные методы исследования, в частности: экономико-статистические методы, методы сравнительного анализа, аналогии и контент-анализа – при формулировании концептуальных основ, раскрывающих сущность понятия «достойная оплата труда» и при определении основных параметров заработной платы, а также при анализе оплаты труда на основе разработанных индикаторов.

Результаты исследования. Установлено, что в теории и практике имплементации концепции достойного труда ведущее место занимают вопросы оплаты труда. Выявлено, что достойная оплата труда является важной составляющей концепции достойного труда, а заработная плата, которую получают наемные работники, занимает основное место в создании надлежащих условий для воспроизводства их способности к труду, профессионального роста, качества жизни. Определено, что приемлемое вознаграждение за труд является важным компонентом концепции достойного труда. Сформулированы концептуальные основы, которые раскрывают сущность понятия «достойная оплата труда». Проанализировано политику оплаты труда с точки зрения реализации концепции достойного труда в сфере образования в Украине. Анализ показал негативные тенденции, в частности низкий уровень заработной платы, неудовлетворительную структуру и дифференциацию заработной платы, низкий уровень коллективно-договорного регулирования оплаты труда в сфере образования. Доказано, что имеющаяся политика трудовых доходов приводит к девальвации престижности педагогической и научной деятельности, потери человеческого капитала в сфере образования, углублению социального неравенства. Обоснована необходимость в улучшении организационно-экономического механизма определения основных параметров заработной платы с целью обеспечения достойного уровня вознаграждения. Определение основных параметров заработной платы должно основываться на задействовании рыночных и договорных элементов регулирования размера и структуры вознаграждения, а также на использовании инновационных подходов и инструментов формирования различных составляющих вознаграждения за труд.

Научная новизна результатов исследования. Разработаны индикаторы и стандарты оценивания политики оплаты труда с точки зрения реализации концепции достойного труда на отраслевом уровне.

Практическая значимость результатов исследования. Разработанные индикаторы и стандарты оценивания политики оплаты труда на отраслевом уровне могут использоваться министерствами, профсоюзными организациями, организациями работодателей для анализа политики оплаты труда и определения направлений ее совершенствования с целью реализации концепции достойного труда.

Ключевые слова: оплата труда; политика оплаты труда; достойный труд; достойная оплата труда; индикаторы оценки политики оплаты труда.

 

Tsymbaliuk S.O. ANALYSIS OF LABOUR REMUNARATION POLICY IN THE EDUCATION SECTOR FROM THE POINT OF VIEW THE DECLINE LABOUR CONCEPT

Purpose. The purpose of the study is to substantiate theoretical and methodological principles that reveal the essence of the concept “decent labour remuneration”, the development of indicators for estimating the remunaration policy from the point of view of the implementation of principles of decent work at the sectoral level and the analysis of the policy of remuneration in the education sector using the developed indicators and standards.

Methodology of research. In the course of the research general scientific and special methods of research were used, in particular: economical and statistical methods, comparative analysis, analogue method, content analysis – when formulating of conceptual foundations that reveals the essence of the notion of "decent labour remuneration" and when determining the basic parameters of wages, as well as the analysis of the labour remuneration policy on the basis of the developed indicators.

Findings. Issues of labour remuneration play a key role in theory and practice of the decent work conception. Decent labour remuneration is an essential component of the decent work conception. The reward received by an employee plays a central role in creating good conditions for the reproduction of his (her) labour, the professional development and the creation of decent living conditions. The conceptual provisions that reveal the essence of the concept “decent labour remuneration” have been formulated. The policy of labour remuneration from the point of view of implementation of principles of decent work in the education sector in Ukraine has been analyzed. The analysis has shown negative trends, in particular low level of wages, insufficient structure and differentiation of remunaration, low level of collective-contractual regulation of remuneration in the education sector. The current policy of labour remuneration leads to devaluation of the prestige of pedagogical and scientific activities, loss of human capital in the education, deepening of social inequality. The necessity of improvement of organizational and economic mechanism for determining the basic parameters of remuneration in order to implementation of decent labour remuneration has been proved. The determination of the basic parameters of remuneration must be based on the usage of market and contractual elements for regulation of the level and structure of remuneration, as well as the implementation of innovative approaches and tools for the formation of various components of rewards.

Originality. Indicators and standards for estimating remuneration policy in relation to implementation of principles of decent work at the sectoral level have been worked out.

Practical value. Developed indicators and standards for estimating remuneration policy at the sectoral level can be used by ministries, trade union organizations, employers’ organizations for analyzing remuneration policy and identifying directions for improvement in order to implement of the decent work concept.

Key words: labour remuneration; labour remuneration policy; decent work decent labour remuneration; indicators for estimating remuneration policy.


Ключові слова


Ключові слова: оплата праці; політика оплати праці; гідна праця; гідна оплата праці; індикатори оцінювання політики оплати праці.

Повний текст:

PDF

Посилання


Абузярова Н. А. Заработная плата: правовое регулирование: монография. Москва: РГ Пресс, 2016. 320 с.

Антонюк В. П. Соціальна політика у сфері оплати праці: проблеми та шляхи забезпечення її гідного рівня (на прикладі промисловості). Управління економікою: теорія та практика: Зб. наук. пр. 2016. С. 3-24.

Волгин Н. А. Достойная оплата труда как условие и следствие достойного труда в инновационной экономике. URL: http://igpr.ru/library/volgin_na_dostojnaja_oplata_truda_kak_uslovie _i_sledstvie_dostojnogo_truda_v_innovacionnoj_j. (дата звернення: 24.12.2017).

Галузева угода між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 рр. URL: https://pon.org.ua/ugoda. (дата звернення: 24.12.2017).

Галузева угода між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2007-2009 рр. URL: https://pon.org.ua/ugoda. (дата звернення: 24.12.2017).

Галузева угода між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2011-2015 рр. URL: https://pon.org.ua/ugoda. (дата звернення: 24.12.2017).

Генеральна угода про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2016-2017 рр. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0001120-16. (дата звернення: 24.12.2017).

Дороніна О.А. Теорія та практика формування багаторівневої кадрової політики в контексті забезпечення гідної праці в Україні: монографія. Донецьк: ДонНУ, 2013. 395 с.

Кір’ян Т. М., Куліков Ю. М., Сафонов В. В. Гідна заробітна плата у становленні соціальної держави. Вісник соціально-економічних досліджень. 2014. № 1 (52). С. 23-31.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua. (дата звернення: 24.12.2017).

Перегудова Т. Соціальні стандарти гідної оплати праці та їх дотримання в Україні. Україна: аспекти праці. 2014. № 2. С. 35-40.

«Про колективні договори і угоди»: Закон України від 01.07.1993 № 3356-XII. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3356-12. (дата звернення: 25.12.2017).

«Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1298-2002-%D0%BF. (дата звернення: 25.12.2017).

Програма гідної праці МОП для України на 2016-2019 роки. URL: http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article. (дата звернення: 25.12.2017).

Федченко А. А. Концептуальные основы достойной заработной платы. Вестник ВГУ. Серия: Экономика и управление. 2013. № 1. С. 119-125.

Шемяков О. Д. Гідна оплата праці та її вплив на розвиток виробничої демократії. Финансовый механизм решения глобальных проблем: предупреждение экономических кризисов: матеріали наук.-практ. конф. URL: http://www.confcontact.com/20120322/4_shemyakov.php. (дата звернення: 25.12.2017).

Юзько Т. Гідна оплата праці як необхідний атрибут захисту права на життя працівника. Підприємництво, господарство і право. 2015. № 8. С. 21-25.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024