ОПТМІЗАЦІЯ ПРОЦЕДУР МТНОГО КОНТРОЛЮ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТВНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Людмила Василівна Дерманська

Анотація


Дерманська Л.В. ОПТМІЗАЦІЯ ПРОЦЕДУР МТНОГО КОНТРОЛЮ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТВНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мета. Дослідження проблемних напрямів здійснення митного контролю та розробка шляхів оптимізації його процедур щодо забезпечення ефективності зовнішньоекономічної діяльності.

Методика дослідження. Для дослідження поставленої проблематики використовувалися загальнонаукові і спеціальні методи: діалектичний, дедуктивний, індуктивний, абстрагування та конкретизація, порівняльний та статистичний аналіз, графічний метод. Використано такі методи дослідження: діалектичний метод пізнання – при розгляді планування і обґрунтуванні концепції митного контролю; теоретичного узагальнення і порівняння – для розвитку понятійного апарату і дослідження митного контролю; абстрактно-логічний – при теоретичному узагальненні сутності та методів механізмів управління митним контролем.

Результати дослідження. Визначено важливість оптимізації митних процедур в напрямі інтеграції у європейський торгівельний простір, досліджено взаємозв’язок здійснення митних процедур щодо ефективності митного контролю, виділено проблемні напрями їх реалізації. Проаналізовано заходи держави щодо спрощення і гармонізації митних правил в Україні та окреслено пріоритетні напрями митної політики в даному напрямі, починаючи з 2018 року. Визначено засади ефективності митної реформи для забезпечення розвитку зовнішньоекономічних відносин та соціально-економічного розвитку держави.

За результатами проведеного дослідження зазначимо, що митний контроль має забезпечити досягненню мети митної політики – позитивному іміджу України, його впливу на розвиток зовнішньоекономічних відносин та соціально-економічний розвиток держави в цілому.

Наукова новизна результатів дослідження. Здійснено системне дослідженні проблемних напрямів оптимізації митних процедур щодо забезпечення ефективності митного контролю та розвитку зовнішньоекономічної діяльності.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження сприятимуть суттєвому поліпшенню стану митного контролю, підвищенню ефективності контрольно-перевірної діяльності митних підрозділів, посиленню їх ролі у протидії тіньовим оборудкам у сфері ЗЕД.

Ключові слова: митні процедури; митний контроль; євроінтеграція; зовнішньоекономічна діяльність; ефективність; оптимізація.

 

Дерманская Л.В. ОПТМЗАЦЯ ПРОЦЕДУР ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ОТНОСТЕЛЬНО ОБЕСПЕЧЕНЯ ЭФФЕКТВНОСТ ВНЕШНЕЭКОНОМЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТ

Цель. сследование проблемных направлений осуществления таможенного контроля и разработка путей оптимизации его процедур относительно обеспечения эффективности внешнеэкономической деятельности.

Методика исследования. Для исследования поставленной проблематики использовались общенаучные и специальные методы: диалектический, дедуктивный, индуктивный, абстрагирование и конкретизация, сравнительный и статистический анализ, графический метод. спользованы следующие методы исследования: диалектический метод познания – при рассмотрении планирования и обосновании концепции таможенного контроля; теоретического обобщения и сравнения – для развития понятийного аппарата и исследования таможенного контроля; абстрактно-логический – при теоретическом обобщении сущности и методов механизмов управления таможенным контролем.

Результаты исследования. Определена важность оптимизации таможенных процедур в направлении интеграции в европейское торговое пространство, исследована взаимосвязь осуществления таможенных процедур относительно эффективности таможенного контроля, выделены проблемные направления их реализации. Проанализированы мероприятия государства относительно упрощения и гармонизации таможенных правил в Украине и очерчены приоритетные направления таможенной политики в данном направлении, начиная с 2018 года.

Определено принципы эффективности таможенной реформы для обеспечения развития внешнеэкономических отношений и социально-экономического развития государства.

По результатам проведенного исследования отметим, что таможенный контроль должен обеспечить достижению цели таможенной политики – позитивному имиджу Украины, его влияния на развитие внешнеэкономических отношений и социально-экономическое развитие государства в целом.

Научная новизна результатов исследования. Осуществлено системное исследовании проблемных направлений оптимизации таможенных процедур по обеспечению эффективности таможенного контроля и развития внешнеэкономической деятельности.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования будут способствовать существенному улучшению состояния таможенного контроля, повышению эффективности контрольно-проверочной деятельности таможенных подразделений, усилению их роли в противодействии теневым сделкам в сфере ВЭД.

Ключевые слова. Таможенные процедуры, таможенный контроль, евроинтеграция, внешнеэкономическая деятельность, эффективность, оптимизация.

 

Dermanska L.V. CUSTOMS CONTROL OPTIMIZATION FOR PROVIDING EFFICIENCY OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY

Purpose. The aim of the article is to investigation of problem areas of customs control and development of ways to optimize its procedures for ensuring the effectiveness of foreign economic activity.

Methodology of research. To study the problem, general scientific and special methods were used: dialectical, deductive, inductive, abstraction and concretization, comparative and statistical analysis, graphical method. The following methods of research are used in the article: dialectical method of knowledge – in considering planning and substantiation of the concept of customs control; abstract and logical – in the theoretical generalization of the essence and methods of management mechanisms of customs control. 

Findings. The importance of optimization of customs procedures in the direction of integration into the European trading space is determined, the relationship of customs procedures on the effectiveness of customs control is investigated and the problem directions of their implementation are highlighted. The state measures on simplification and harmonization of customs rules in Ukraine are analyzed and priority directions of the customs policy in this direction from 2018 are outlined. The principles of effectiveness of customs reform are defined for ensuring development of foreign economic relations and socio and economic development of the state.

According to the results of the conducted research, we note that customs control should ensure the achievement of the aim of customs policy - the positive image of Ukraine, its influence on the development of foreign economic relations and socio and economic development of the state as a whole.

Originality. System research of problem areas of optimization of customs procedures for ensuring the effectiveness of customs control and development of foreign economic activity is carried out. 

Practical value. The obtained results of the research will contribute to a significant improvement of the state of customs control, increase of efficiency of control and checking activity of customs units, strengthening of their role in counteraction to shadow transactions in the field of foreign economic activity. 

Key words. Сustoms procedures, customs control, European integration, foreign trade, efficiency, optimization.

Ключові слова


Ключові слова: митні процедури; митний контроль; євроінтеграція; зовнішньоекономічна діяльність; ефективність; оптимізація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бережнюк І. Г. Митне регулювання України: національні та міжнародні аспекти: монографія. Дніпропетровськ : Акад. Митної служби України, 2009. 543 с.

Вакульчик О., Книшек О., Петросян А. Інтегральна оцінка фінансового стану суб’єктів господарювання під час отримання статусу уповноваженого економічного оператора. Вісник АМСУ. Серія „Економіка”. 2014. № 1 (51). С. 98-105.

Десятнюк О. М., Харкавий М. О. Новітня парадигма реалізації митного контролю в умовах спрощення митних процедур. Ефективна економіка. 2015. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?n=3&y=2015. (дата звернення: 22.01.2018).

Деякі питання реалізації принципу „єдиного вікна” під час здійснення митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного та інших видів державного контролю: постанова КМУ № 364 від 25.05.2016. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/364-2016-п (дата звернення: 22.01.2018).

Дьяченко О. В. Гармонізація та спрощення національної практики здійснення митних процедур в контексті європейської інтеграції. Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наукових праць ПДТУ. 2015. Вип. 30. С. 276–283.

Митна справа : підручник / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем’янюк та ін. ; за ред. А. І. Крисоватого. Тернопіль : ТНЕУ, 2014. 540 с.

Митний кодекс України № 4495-VI від 13.03.2012 р. Верховна Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 (дата звернення: 22.01.2018).

Оніщик Ю. В. Митний контроль як вид фінансового контролю. Науковий вісник Чернівецького університету. 2012. Вип. 628. С. 110–113.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 22.01.2018).

Про внесення змін до Митного кодексу України щодо приведення транзитних процедур у відповідність з Конвенцією про єдиний режим транзиту та Конвенцією про спрощення формальностей у торгівлі товара: проект закону № 5627 від 29.12.2016. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60887 (дата звернення: 22.01.2018).

Про внесення змін до Митного кодексу України щодо уповноваженого економічного оператора та спрощень митних формальностей: проект закону № 4777 від 03.06.2016. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59320 (дата звернення: 22.01.2018).

Рейтинг Doing Business-2018. URL:http://russian.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2018 (дата звернення: 22.01.2018).

Урядовий портал. URL: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id= 250141228&cat_id=244276429 (дата звернення: 22.01.2018).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024