ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ВИРОБНИЦТВА ТА УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ТОВАРІВ (ТЕХНОЛОГІЙ) ПОДВІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Катерина Богданівна Волощук, Віталій Ростиславович Волощук

Анотація


Волощук К.Б., Волощук В.Р. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ВИРОБНИЦТВА ТА УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ТОВАРІВ (ТЕХНОЛОГІЙ) ПОДВІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Мета. Поглиблене дослідження теоретичних аспектів та обґрунтування стратегічних орієнтирів інноваційного розвитку виробництва military-tech продуктів світового рівня та удосконалення системи контролю товарів (технологій) подвійного використання, необхідних для підвищення обороноздатності країни і здобуття перемоги та відновлення економіки.

Методика дослідження. В процесі дослідження використані загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема: індукції та дедукції – на етапі збору, систематизації і обробки необхідної інформації; аналізу і синтезу – при поєднанні складових інноваційного розвитку виробництва та удосконалення системи контролю товарів (технологій) подвійного використання; діалектичний – при пізнанні змісту і сутності інноваційного розвитку виробництва і удосконалення системи контролю товарів (технологій) подвійного використання; монографічний – при вивченні наукового досвіду інноваційного розвитку виробництва і удосконалення системи контролю товарів (технологій) подвійного використання; абстрактно-логічний – при формуванні теоретичних висновків та пропозицій по темі дослідження.

Результати дослідження. Проведено узагальнення теоретичних аспектів поняття інновацій, розуміння стану та інноваційного індексу як майбутнього зростання, керованого інноваціями виробництва та підходів щодо політики формування експортного контролю у країнах ЄС та удосконалення системи державного контролю товарів (технологій) подвійного використання з метою розширення можливостей іпорту для розвитку вітчизняного ОПК.

З’ясовано, що в Україні інноваційні результати кращі, порівняно з рівнем інноваційних вкладень, що підтверджує доречність подальшого інноваційного розвитку виробництва товарів (технологій) подвійного використання та відновлення економіки, а тому на перспективу у фокусі має бути економічний і соціальний вплив, тобто критеріями успіху поряд з кількістю і масштабами стануть якісні і ціннісні виміри.

Доведена необхідність локалізації розвитку виробництва військових продуктів і підтверджена реальна можливість розробляти інноваційні продукти military-tech світового рівня шляхом стимулювання українських компаній, які можуть виробляти й тестувати свою продукцію безпосередньо при її використанні в процесі ведення бойових дій, що зробить Україну більш незалежною в питанні озброєння та сприятиме відновленню економіки.

Обґрунтовано доцільність в довгострокових рішеннях та переходу від ситуативного до стратегічного планування і державного регулювання закупівлі зброї у вітчизняних товаровиробників та розробки інноваційних військових продуктів світового рівня, розширення міжнародної співпраці закордонними виробниками, що сприятиме зміцненню конкурентних позицій підприємств вітчизняного оборонного комплексу.

Встановлено, що проведене Урядом спрощення процедур ввезення ряду товарів подвійного використання без експортного контролю сприятиме збільшенню можливостей імпорту, розширенню кола осіб імпортерів та переліку товарів подвійного використання та покращенню забезпечення ЗСУ на фронті і комплектуючими українських виробників сучасної зброї.

Наукова новизна результатів дослідження. Дістало подальшого розвитку трактування розуміння інноваційного розвитку як майбутнього зростання, керованого інноваціями виробництва товарів (технологій) подвійного використання, розробки інноваційних продуктів military-tech світового рівня та дерегулювання імпорту товарів подвійного використання для ввезення в Україну без процедур експортного контролю, що є запорукою безпеки не лише бізнесу, а національної та добробуту держав.

Практична значущість результатів дослідження. Запропоновано шляхи вирішення проблем виробничої і зовнішньоекономічної діяльності на основі інноваційного розвитку вітчизняного виробництва завдяки лібералізації, реформуванню, оподаткуванню, регулюванню закупівлі та страхуванню експорту; відкриття європейських ринків для українських товарів через так званий економічний «безвіз» та розширення можливостей імпорту через доповнення переліку товарів подвійного використання для ввезення в Україну без процедур експортного контролю, необхідних для підвищення обороноздатності країни і відновлення економіки.

Ключові слова: товари (технології) подвійного використання, глобальний індекс інновацій, інноваційні продукти, military-tech, довгострокове планування, стратегічні орієнтири, контроль, регулювання, дерегулювання, експорт, імпорт, партнери, безпека, економіка.

 

Voloshchuk K.B., Voloshchuk V.R. INNOVATIVE DEVELOPMENT OF PRODUCTION AND IMPROVEMENT OF THE CONTROL SYSTEM OF DUAL USE GOODS (TECHNOLOGIES)

Purpose. The aim of the article is to study deeply the theoretical aspects and substantiate the strategic guidelines for the innovative development of the production of world-class military-tech products and improvement of the control system of dual-use goods (technologies) necessary for increasing the country's defence capabilities and achieving victory and restoring the economy.

Methodology of research. General scientific and special methods were used in the research process, in particular: induction and deduction – at the stage of collecting, systematizing and processing the necessary information; analysis and synthesis – when combining the components of innovative development of production and improvement of the control system of dual-use goods (technologies); dialectical – when learning the content and essence of innovative development of production and improvement of the control system of dual-use goods (technologies); monographic – when studying the scientific experience of innovative development of production and improvement of the control system of dual-use goods (technologies); abstract and logical – when forming theoretical conclusions and proposals on the topic of research.

Findings. A generalization of the theoretical aspects of the concept of innovation, the understanding of the state and the innovation index as future growth, driven by production innovations and approaches to the policy of forming export control in EU countries and improving the system of state control of dual-use goods (technologies) with the aim of expanding the opportunities of the port for the development of the domestic military industry, has been carried out.

It was found that innovative results in Ukraine are better compared to the level of innovative investments, which confirms the relevance of further innovative development of the production of dual-use goods (technologies) and the recovery of the economy, and therefore, in the future, the focus should be on economic and social impact, that is, the criteria for success along with quantity and scale, there will be quality and value dimensions.

The necessity of localization of the development of the production of military products was proven and the real possibility of developing innovative world-class military-tech products was confirmed by stimulating Ukrainian companies that can produce and test their products directly when using them in the process of conducting hostilities. This will make Ukraine more independent in terms of armaments and will contribute to the recovery of the economy.

The expediency of long-term decisions and the transition from situational to strategic planning and state regulation of the purchase of weapons from domestic manufacturers and the development of innovative world-class military products, the expansion of international cooperation by foreign manufacturers are substantiated, which will contribute to the strengthening of the competitive positions of enterprises of the domestic defence complex.

It has been established that the Government's simplification of the procedures for importing a number of dual-use goods without export control will contribute to increasing import opportunities, expanding the range of importers and the list of dual-use goods, and improving the supply of the Armed Forces at the front and supplying Ukrainian manufacturers of modern weapons.

Originality. The interpretation of the understanding of innovative development as a future growth driven by innovations in the production of dual-use goods (technologies), the development of world-class innovative military-tech products, and the deregulation of the import of dual-use goods for import into Ukraine without export control procedures, which is a guarantee of security not only business, and the national and welfare of states.

Practical value. Ways to solve the problems of production and foreign economic activity on the basis of innovative development of domestic production thanks to liberalization, reform, taxation, procurement regulation and export insurance are proposed; the opening of European markets for Ukrainian goods through the so-called economic “visa-free” and the expansion of import opportunities through the addition of the list of dual-use goods for import into Ukraine without export control procedures, necessary to increase the country's defence capabilities and restore the economy.

Key words: dual-use goods (technologies), global innovation index, innovative products, military-tech, long-term planning, strategic orientations, control, regulation, deregulation, export, import, partners, security, economy.


Ключові слова


товари (технології) подвійного використання, глобальний індекс інновацій, інноваційні продукти, military-tech, довгострокове планування, стратегічні орієнтири, контроль, регулювання, дерегулювання, експорт, імпорт, партнери, безпека, економіка.

Повний текст:

PDF

Посилання


Global Innovation Index 2022. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_2000_2022/ua.pdf (дата звернення: 07.09.2023).

Бегма В. М., Скляр Н. М. Ризики експортного контролю та воєнно-економічна безпека держави. Стратегічні пріоритети. 2014. № 2. С. 98-104.

Бовенко О. Я., Остапенко А. В. Терміни, що застосовуються в європейському та українському законодавстві щодо контролю за експортом товарів подвійного використання. Вісник експортного контролю. 2011. № 2. С. 17-22.

Бовенко О. Я. Реформування системи експортного контролю Європейського Союзу. Вісник експортного контролю. 2011. № 4. С. 26-29.

Ентоні Я. Розвиток інструментів експортного контролю в Європейському Союзі. Національна безпека і оборона. 2003. № 5. С. 14-16.

Галака С. П., Гришуткін О. М., Перепелиця Г. М., Сівер О. І. Експортний контроль в системі міжнародної безпеки : навч. посібник / За ред. О. М. Гришуткіна. Київ : КНУ, 2013. 336 с.

Гужва І. Ю. Участь України в зонах вільної торгівлі та можливості адаптації її національної економіки до умов, сформованих внаслідок створення мегарегіональних блоків. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2016. Вип. 15. С. 12-16.

Гужва І. Ю., Онищенко В. П. Глобальні ланцюги доданої вартості та інтеграція до них України. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2015. № 3. С. 10-20.

Диха М. В. Теоретичні основи моделювання бюджетного розподілу в системі управління соціально-економічними процесами. Вісник Хмельницького національного університету. 2016. № 2. Т. 2. С. 25-28.

Єрмошенко М. М. Ефективний вектор прискореного розвитку – мобілізація новаторського арсеналу Україна-ІТ. Інформаційні технології та спеціальна безпека. 2016. № 1. С. 2-11.

Штулер І. Ю., Герзанич В. М Європейський досвід експортного контролю в удосконаленні концепції розвитку національної економіки. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/27173 (дата звернення: 17.11.2023).

Штулер І. Ю. Прояви фінансової дестабілізації Європейського Союзу під час світової фінансової кризи. Економічний часопис-ХХІ. 2013. № 7-8. С. 10-13.

Yatsenko O. Trade policy as an instrument of economic development. The international scientific and analytical, reviewed, printing and electronic journal of Plaata Gugushvili. 2017. № 2. P. 55-71.

Зовнішньоекономічна діяльність / Державна служба статистики України. URL: https://stat.gov.ua/uk/topics/zovnishnoekonomichna-diyalnist (дата звернення: 20.11.2023).

Як зовнішня торгівля пережила 2022 рік. URL: https://ua-retail.com/2023/01/yak-zovnishnya-torgivlya-perezhila-2022-rik (дата звернення: 01.11.2023).

Зірковий час для військових заводів. Як Україна може виробляти більше зброї. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2023/07/31/702728/ (дата звернення: 18.11.2023).

The war in Ukraine is spurring a revolution in drone warfare using AI. URL: https://www.washingtonpost.com/world/2023/07/26/drones-ai-ukraine-war-innovation/ (дата звернення: 30.07.2023).

Michel Q., Paile S., Tsukanova M., Viski A. Controlling the Trade of Dual Use Goods: A Handbook. P.I.E. Peter Lang, Non-Proliferation and Security. Brussels, 2013. 126 p.

Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання : Закон України від 20.02.2003 № 549-IV (зі змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/549-15#Text (дата звернення: 30.10.2023).

Реєстрація суб’єктів господарювання в Держекспортконтролі. URL: http://www.ntc.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=94&catid=40〈=uk&Itemid=104 (дата звернення: 09.11.2023).

Дерегуляція: уряд спростив імпорт групи товарів, необхідних для фронту та ОПК. URL: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=2d384f2a-160d-4154-a073-f239bd5e0fb3&title=Dereguliatsiia-UriadSprostiv (дата звернення: 30.10.2023).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2023.4.4

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024