ПРОЄКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ – ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРІОРИТЕТІВ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ

Інеса Ігорівна Вербіцька, Тетяна Володимирівна Бучинська

Анотація


Вербіцька І.І., Бучинська Т.В. ПРОЄКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ – ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРІОРИТЕТІВ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ

Мета. Дослідження особливостей проєктного менеджменту корпоративних структур, його основних завдань, принципів, критеріїв щодо реалізації в бізнесі завдяки сучасним цифровим технологіям.

Методика дослідження. В процесі дослідження використані загальнонаукові і спеціальні методи, зокрема: аналітичний метод застосовувався при огляді літературних джерел; метод класифікації дав змогу диференціювати основні компоненти проєктного менеджменту; метод опису – надати їм детальну характеристику; монографічний метод був використаний при вивченні літературних джерел з питань цифровізації елементів проєктного менеджменту; системно-аналітичний метод застосовано при обробці отриманої інформації.

Результати дослідження. Розглянуто теоретичні та організаційно-практичні засади розвитку проєктного менеджменту в корпораціях. Встановлено, що сьогодні відбувається модернізація та перегляд низки питань щодо ефективності системи керування проєктами в корпораціях у зв’язку з активним переходом до цифровізації. Актуалізовано вектор розвитку проєктного менеджменту як основного формату управлінського мислення менеджерів корпорацій в умовах цифровізації. Визначено роль таск-менеджерів в управлінні проєктами корпорацій. Обґрунтовано, визначено та запропоновано використання інформаційних програм-інструментів для управління проєктами корпорацій.

Наукова новизна результатів дослідження. Дістало подальшого розвитку обґрунтування програмного інструментарію супроводу проєктів корпорацій, що на відміну від існуючих, роблять процес управління проєктом простішим, швидшим і зручнішим для всіх членів команди.

Практична значущість результатів дослідження. Подані пропозиції авторів щодо напрямків розвитку проєктного менеджменту можуть бути використані корпораціями задля покращення ефективності їх діяльності.

Ключові слова: проєктний менеджмент, корпорація, ефективність, таск-менеджер, процедури, бізнес-процес.

 

Verbitska I.I., Buchynska T.V. PROJECT MANAGEMENT IS A TOOL FOR IMPLEMENTING BUSINESS PRIORITIES OF INTERNATIONAL COMPANIES

Purpose. The aim of the article is to study of the peculiarities of project management of corporate structures, its main tasks, principles, criteria for implementation in business thanks to modern digital technologies.

Methodology of research. General scientific and special methods were used in the process of research, in particular: the analytical method was used when reviewing literary sources; the classification method made it possible to differentiate the main components of project management; the method of description is to give them a detailed description; the monographic method was used in the study of literary sources on the digitalization of project management elements; the system and analytical method was applied in the processing of the received information.

Findings. The theoretical, organizational and practical foundations of the development of project management in corporations are considered. It has been established that today there is a modernization and review of a number of issues regarding the effectiveness of the project management system in corporations in connection with the active transition to digitalization. The development vector of project management as the main format of management thinking of corporation managers in the conditions of digitalization has been updated. The role of task managers in the management of corporate projects is defined. The use of information programs-tools for the management of corporate projects is substantiated, defined and proposed.

Originality. There was further development of the substantiation of the software tools for supporting the projects of corporations, which, unlike the existing ones, make the project management process simpler, faster and more convenient for all team members.

Practical value. The submitted proposals of the authors regarding the directions of development of project management can be used by corporations to improve the efficiency of their activities.

Key words: project management, corporation, efficiency, task manager, procedures, business process.


Ключові слова


проєктний менеджмент, корпорація, ефективність, таск-менеджер, процедури, бізнес-процес.

Повний текст:

PDF

Посилання


Gomes C., Lisboa J. Project management in the context of organizational change. International Journal of Public Sector Management. 2008. Volume 21. No. 6. P. 573-585.

Kerzner H. Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling. John Wiley & Sons, 2017. P. 230-267.

Turner J., Simister S. The grower handbook of project management. Routledge, 2004. P. 110-210.

Баглей Р. Р., Бучинська Т. В., Гомотюк В. О. Застосування проєктного менеджменту в умовах цифрової економіки. Інноваційна економіка. 2022. № 1. С. 152-157.

Башинська І. О., Хрістова А. В. Використання сучасних інформаційних технологій управління проектами. Економічний журнал Одеського політехнічного університету. 2017. № 1. С. 16-22.

Данченко О. Б., Занора В. О. Проектний менеджмент: управління ризиками та змінами в процесах прийняття управлінських рішень : монографія. Черкаси : ПП Чабаненко Ю.А., 2019. 278 с.

Скорик О. О. Методологічні аспекти управління міжнародними проектами. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 4. С. 19-24.

Project Management Institute, PMI. URL: https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards (дата звернення: 24.04.2023).

Стандарт з управління проєктами та Настанова до зводу знань з управління проєктами (Настанова PMBOK). Сьоме видання. Newtown Square, Pennsylvania: Project Management Institute, Inc., 2021. URL: https://pmiukraine.org/wp-content/uploads/2022/08/PMBOK7_Ukr_ForPersonalUseOnly.pdf (дата звернення: 24.04.2023).

Худенко Д. ТОП 5 інструментів управління проектами у 2022 році. https://worksection.com/ua/blog/5-project-management-tools.html (дата звернення: 24.04.2023).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2023.2.19

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024