МЕТОДОЛОГІЧНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ КОНКУРЕНЦІЇ

Микола Кирилович Пархомець, Людмила Миколаївна Уніят

Анотація


Пархомець М.К., Уніят Л.М. МЕТОДОЛОГІЧНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ КОНКУРЕНЦІЇ

Мета. Розкриття методологічно-методичних засад дослідження ефективності інноваційного розвитку підприємств агропромислового бізнесу в умовах конкуренції.

Методика дослідження. Для дослідження економічних процесів в агропромисловому бізнесі, нами систематизовано різні методи та принципи, зокрема: філософський (фундаментальний) та його принципи; загальнонаукові (традиційні та сучасні); конкретно-наукові (загальноекономічні та специфічні) (рис. 1). Для дослідження ефективності інноваційного розвитку складових агропромислового бізнесу сформовано методологічний порядок аналізу, зокрема: по вертикалі проводиться оцінка рівня ефективності складових агробізнесу; по горизонталі – подаються види та показники ефективності складових агробізнесу (рис. 2). Для дослідження рівня ефективності інноваційного розвитку підприємств агробізнесу в умовах конкуренції на макро-, мезо- та мкрорівнях, нами запропоновано комплексну методику та показники оцінювання (рис. 3).

Результати дослідження. Узагальнено і запропоновано методологічно-методичні засади дослідження ефективності інноваційного розвитку підприємств агропромислового бізнесу в умовах конкуренції на макро-, мезо- та мікрорівнях складових агробізнесу України.

Наукова новизна результатів дослідження. Дістало подальшого розвитку обґрунтування методологічно-методичних засад дослідження, запропоновано комплексну методику та показники оцінювання ефективності інноваційного розвитку підприємств агропромислового бізнесу на макро-, мезо- та мікрорівнях України.

Практична значущість результатів дослідження. Систематизовані та обгрунтовані результати дослідження можуть використовуватися в процесі аналізу ефективності інноваційного розвитку підприємств агропромислового бізнесу в умовах конкуренції на макро-, мезо- та мікрорівнях України.

Ключові слова: методологія і методи дослідження, ефективність інноваційного розвитку, підприємства агропромислового бізнесу, конкуренція, показники ефективності, види ефективності, комплексна оцінка ефективності інноваційного розвитку.

 

Parkhomets M.K., Uniiat L.M. METHODOLOGICAL AND METHODICAL PRINCIPLES EFFICIENCY RESEARCH OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL BUSINESS ENTERPRISES IN CONDITIONS OF COMPETITION

Purpose. The aim of the article is to disclosure methodological and methodical bases of efficiency research of innovative development of agricultural business enterprises in the conditions of competition.

Methodology of research. For economic processes study in agro-industrial business, we have systematized various methods and principles, in particular: philosophical (fundamental) and its principles; general scientific (traditional and modern); specific scientific (general economic and specific) (Fig. 1). For study the effectiveness of innovative development of agro-industrial components, a methodological procedure of analysis has been formed, in particular: vertically - assessment of the level of efficiency of agribusiness components; horizontally - types and indicators of efficiency of components of agribusiness are given (Fig. 2). For study of the efficiency level of innovative development of agribusiness enterprises in conditions of competition at the macro, meso and micro levels, we have proposed a comprehensive methodology and evaluation indicators (Fig. 3).

Findings. The methodological and methodical principles of efficiency research of innovative development of agro-industrial enterprises in the conditions of competition at macro-, meso- and micro-levels of agribusiness components at Ukraine are generalized and offered.

Originality. The substantiation of methodological and methodical bases of research was further developed, the complex technique and indicators of efficiency estimation of innovative development of agro-industrial business enterprises at macro-, meso- and micro-levels of Ukraine are offered.

Practical value. Systematized and substantiated research results can be used in the process of analyzing the effectiveness of innovative development of agro-industrial enterprises in conditions of competition at the macro, meso and micro levels of Ukraine.

Key words: methodology and research methods, efficiency of innovative development, agro-industrial enterprises, competition, efficiency indicators, types of efficiency, complex estimation of efficiency of innovative development.


Ключові слова


методологія і методи дослідження, ефективність інноваційного розвитку, підприємства агропромислового бізнесу, конкуренція, показники ефективності, види ефективності, комплексна оцінка ефективності інноваційного розвитку

Повний текст:

PDF

Посилання


Антонюк Л. Л., Поручник А. М., Савчук В. С. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації : монографія. Київ : КНЕУ, 2004. 394 с.

Геєць В. М., Семиноженко В. П. Інноваційні перспективи України. Харків : Константа, 2006. 272 с.

Економічна енциклопедія: у трьох томах. Т. 1 / Редкол. : С. В. Мочерний та ін. Київ : Видавн. Центр «Академія», 2000. С. 353.

Інноваційна діяльність в аграрній сфері: інституціональний аспект : монографія / Саблук П. Т., Шпикуляк О. Г., Курило Л. І. та ін. Київ : ННЦ ІАЕ, 2010. 706 с.

Інноваційна Україна – 2020: нац. доп. / за заг. ред. В. М. Гейця та ін. ; НАН України. Київ, 2015. 336 с.

Інноваційний механізм управління суб’єктами господарювання : монографія / П. П. Микитюк, Ж. Л. Крисько, В. І. Гринчуцький та ін. ; за заг. ред. П. П. Микитюка. Тернопіль : Екон. думка, 2014. 450 с.

Кривов’язюк І. В. Інноваційна економіка : навч. посіб. Київ : Кондор, 2016. 384 с.

Лобас М. Г., Россоха В. В., Соколов Д. О. Управління інноваційно-технологічним розвитком агросфери : моногр. / за ред. М. Г. Лобаса. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 416 с.

Малік М. Й., Нужна О. А. Конкурентоспроможність аграрних підприємств, методологія і механізми : моногр. Київ : ННЦ ІАЕ, 2007. 270 с.

Микитюк П. Методи визначення ефективності інноваційних проектів на підприємствах будівельної галузі. Вісник Тернопільського національного економічного у-ту. 2008. № 2. С. 99-106.

Микитюк П. П, Крисько Ж. Л., Овсянюк-Бердадіна О. Ф., Скочиляс С. М. Інноваційний розвиток підприємства : навч. посіб. Тернопіль : ПП «Принтер Інформ», 2015. 224 с.

Олійник О. В., Шиян В. Й., Олійник В. В. Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств на ринку зерна : кол. моногр. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. Харків : ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2011. 227 с.

Пархомець М. К. Конкурентоспроможність основних галузей сільського господарства за регіонами України: аналіз, проблеми, шляхи підвищення. Інноваційна економіка. 2011. № 5 [24]. С. 93-106.

Пархомець М. К. Організаційно-економічні основи розвитку молокопродуктового підкомплексу в ринкових умовах : моногр. Тернопіль : Екон. думка, 2005. 346 с.

Пархомець М. К., Гудак В. В. Організаційно-економічний механізм забезпечення дохідності сільськогосподарських підприємств: теорія, методика, практика : моногр. Тернопіль : ТНЕУ, 2014. 256 с.

Пархомець М. К., Уніят Л. М. Інноваційні методи управління виробництвом зерна кукурудзи у сільськогосподарських підприємствах. Економічний аналіз. 2018. Т. 29. Вип. 3. С. 176-183.

Пархомець М. К., Уніят Л. М., Соловей І. С. Підвищення конкурентоспроможності зернового господарства у сільськогосподарських підприємствах : моногр. Тернопіль: Осадца Ю. В., 2019. 232 с.

Про інноваційну діяльність : Закон України від 04.07.2002 № 40-IV (зі змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text (дата звернення: 20.10.2021).

Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів: проект. URL: http://kno.rada.gov.ua/uploads/documents/36382.pdf (дата звернення: 20.10.2021).

Уніят Л. М. Організаційно-економічні засади інноваційного розвитку підприємств агропромислового бізнесу в конкурентному середовищі : монографія. Тернопіль : ТНЕУ, 2019. 586 с.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2022.1.3

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024