MANAGEMENT OF INVESTMENT RISKS IN THE SYSTEM OF PROJECT FINANCING

Iryna Fantynivna Yasinovska, Olena Vasylivna Sheremeta

Анотація


Ясіновська І.Ф., Шеремета О.В. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ В СИСТЕМІ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ

Мета. Дослідження проблеми управління інвестиційними ризиками в системі проектного фінансування.

Методика дослідження. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод наукового пізнання. В процесі дослідження були використані загальнонаукові та спеціальні методи, а саме: абстрактно-логічний, дедуктивний і системний аналізи ‒ при дослідженні особливостей реалізації проектного фінансування; проблем управління інвестиційними ризиками в системі проектного фінансування; обґрунтуванні шляхів активізації розвитку проектного фінансування в Україні.

Результати дослідження. Проведено літературний огляд і аналіз сучасних підходів до визначення поняття «проектне фінансування». Визначено проблемні аспекти розвитку проектного фінансування в Україні та проаналізовано найбільш поширені інструменти нейтралізації інвестиційних ризиків в проектному фінансуванні. Встановлено, що значна частка суб’єктів підприємницької діяльності, за даними офіційної статистики, працюють збитково або з низьким рівнем рентабельності, що негативно позначається на їх кредитоспроможності та обмежує доступ до банківського кредитування. У таких умовах важливим виходом із даної ситуації є активізація розвитку проектного фінансування. Займатись проектним фінансуванням, зважаючи на інвестиційні ризики, можуть надійні фінансово стійкі банки, що мають в своєму розпорядженні дієвий ризик-менеджмент, довгострокові ресурси, висококваліфікованих фахівців з фінансово-інвестиційного аналізу та консалтингу.

Наукова новизна результатів дослідження. Встановлено причини недостатнього поширення в банківській сфері України проектного фінансування та запропоновано напрями його активізації.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження, які виражені у висновках та пропозиціях, сприяють вирішенню проблеми покращення управління інвестиційними ризиками в проектному фінансуванні.

Ключові слова: проектне фінансування; ризики проекту; інвестиційний ризик; інвестиційний клімат; управління інвестиційними ризиками.

 

Ясиновская И.Ф., Шеремета А.В. УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ РИСКАМИ В СИСТЕМЕ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Цель. Исследование проблемы управления инвестиционными рисками в системе проектного финансирования.

Методика исследования. Методологической основой исследования является диалектический метод научного познания. В процессе исследования были использованы общенаучные и специальные методы, а именно: абстрактно-логический, дедуктивный и системный анализы ‒ при исследовании особенностей реализации проектного финансирования; проблем управления инвестиционными рисками в системе проектного финансирования; обосновании путей активизации развития проектного финансирования в Украине.

Результаты исследования. Проведен литературный обзор и анализ современных подходов к определению понятия «проектное финансирование». Определены проблемные аспекты развития проектного финансирования в Украине и проанализированы наиболее распространенные инструменты нейтрализации инвестиционных рисков в проектном финансировании. Установлено, что значительная часть субъектов предпринимательской деятельности, по данным официальной статистики, работает убыточно или с низким уровнем рентабельности, что отрицательно сказывается на их кредитоспособности и ограничивает доступ к банковскому кредитованию. В таких условиях важным выходом из данной ситуации является активизация развития проектного финансирования. Заниматься проектным финансированием, учитывая инвестиционные риски, могут надежные финансово устойчивые банки, имеющие в своем распоряжении действенный риск-менеджмент, долгосрочные ресурсы, высококвалифицированных специалистов с финансово-инвестиционного анализа и консалтинга.

Научная новизна результатов исследования. Установлены причины недостаточного распространения в банковской сфере Украины проектного финансирования и предложены направления его активизации.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования, выраженные в выводах и предложениях, способствуют решению проблемы улучшения управления инвестиционными рисками в проектном финансировании.

Ключевые слова: проектное финансирование; риски проекта; инвестиционный риск; инвестиционный климат; управление инвестиционными рисками.

 

Yasinovska I.F., Sheremeta O.V. MANAGEMENT OF INVESTMENT RISKS IN THE SYSTEM OF PROJECT FINANCING

Purpose. The aim of the article is to investigate the problem of investment risk management in the project financing system.

Methodology of research. The methodological basis of the study is the dialectical method of scientific knowledge. General scientific and special methods are used in the process of research, namely: abstract and logical, deductive and system analyzes in the study of the peculiarities of project financing implementation; problems of management of investment risks in the project financing system; substantiation of ways of activation of development of project financing in Ukraine.

Findings. A literary review and analysis of modern approaches to defining the concept of “project financing” have been carried out. The problematic aspects of the development of project financing in Ukraine are identified and the most common instruments for neutralizing investment risks in project financing are analyzed. According to official statistics, a significant proportion of business entities are found to be operating at a loss or low level of profitability, which negatively affects their creditworthiness and limits access to bank lending.

In such circumstances, an important way out of this situation is to activate the development of project financing. Project financing, taking into account investment risks, can be provided by reliable financially sound banks, which have effective risk management, long-term resources, highly qualified specialists in financial investment analysis and consulting.

Originality. The reasons for insufficient distribution of project financing in the banking sector of Ukraine have been identified and the directions of its activation have been proposed.

Practical value. The findings of the study, which are expressed in the conclusions and proposals, contribute to solving the problem of improving investment risk management in project financing.

Key words: project financing; project risks; investment risk; investment climate; investment risk management.

 


Ключові слова


Key words: project financing; project risks; investment risk; investment climate; investment risk management.

Повний текст:

PDF

Посилання


Демчук Н. І., Дуброва Н. П. Проектне фінансування в Україні в умовах глобалізації. Агросвіт. 2010. № 11. С. 27-33.

Жуков В. В. Проектне фінансування: навч. посібник. Харків: ВД ІНЖЕК, 2004. 248 с.

Лапко О. О. Проектне фінансування як інноваційний механізм реалізації інвестиційних проектів. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Економіка. 2017. Вип. 4. С. 165-170. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2017_4_33 (дата звернення: 09.08.2019).

Сас Б., Вітюк В. Проектне фінансування як особлива техніка фінансового забезпечення інвестиційних проектів. Економічний аналіз. 2012. Т. 11(1). С. 414-418.

Смірнова О. О. Проектне фінансування в Україні: сучасний стан та можливості застосування іноземного досвіду. Фінанси, облік і аудит. 2013. Вип. 2. С. 131-138.

Управління ризиками банків : монографія у 2 томах. Т. 1: Управління ризиками базових банківських операцій / А. О. Єпіфанов, Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко та ін.; за ред. д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова і д-ра екон. наук, проф. Т.А. Васильєвої. Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012. 283 с.

Шевчук Я. В. Ринок банківського кредитного фінансування в Україні. Економiка та держава. 2018. № 8. С. 98-102.

Юнко О. М. Банківське проектне фінансування в Україні: проблеми, реалії і перспективи розвитку. Вісник Університету банківської справи Національного банку України. 2014. № 1(19). С. 121-125.

Ясіновська І. Ф. Оцінка фінансового стану підприємств регіону. Регіональна економіка. 2016. № 1. С. 188-195.

Hoffman S. The Law & Business of International Project Finance. Cambridge Univ. Press. 2007. 3rd ed. 524 р.

Nevitt P.K., Fabozzi F.J. Project Financing. 7th edition. Euromoney Books. London, U.K., 2000. 498 р.

Yasinovska I., Smolinska S. Improvement of investment activity of enterprises. Wyzwania współczesnych finansów – wybrane problemy. Uniwersytet Wrocławski. Wrocław. 2018. P. 181-192.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2019.5-6.23

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2023