КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Ірина Олександрівна Цимбалюк

Анотація


Цимбалюк І.О. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Мета. Розробка концепції інклюзивного розвитку регіону, яка є відповіддю на можливості та загрози, що несе в собі децентралізація влади та фінансова децентралізація утворених територіальних громад.

Методика дослідження. У процесі дослідження застосовувалися загальноприйняті в економічній науці методи вивчення, зокрема: монографічний та системно-структурний, які було використано при розробці концепції інклюзивного розвитку регіону в умовах децентралізації.

Результати дослідження. Визначено, що загальносвітові тенденції орієнтовані на досягнення перспектив сталого, інклюзивного розвитку. Враховуючи це та зважаючи на сучасні процеси фінансової децентралізації, що відбуваються в Україні, запропоновано адаптовану до нових умов концепцію інклюзивного розвитку регіонів. Наведено визначення інклюзивного розвитку, яке розкриває його зміст та способи досягнення соціально-економічного зростання, покращення якості життя населення. Сформовано основну концептуальну ідею інклюзивного розвитку регіону та визначено цілі, завдання й шляхи її втілення. Розкрито сутність та наведено авторське бачення фінансової децентралізації як процесу передачі від центральних органів до органів місцевого самоврядування фінансових ресурсів, повноважень, прав на прийняття рішень з метою більш ефективного забезпечення потреб населення в отриманні суспільних благ, інтенсифікації економічного зростання відповідних територій. Охарактеризовано основні складові механізму фінансової децентралізації (методи, інструменти, принципи, форми та чинники). Наведено визначення механізму саморозвитку регіону в умовах фінансової децентралізації та розкрито імперативи функціонування механізму саморозвитку регіону в умовах фінансової децентралізації. Визначено детермінанти інклюзивного розвитку регіону, які у своїй взаємодії створюють синергетичний ефект досягнення цілей сталого розвитку. Доведено необхідність подальшого дослідження теоретичних та інституційних засад регіонального розвитку з огляду на реалізацію політики децентралізації влади та необхідності відповідного фінансового забезпечення цих процесів.

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано концепцію інклюзивного розвитку регіону в умовах фінансової децентралізації, що передбачає оптимальний розподіл фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування, акумульованих у місцевому бюджеті завдяки ефективному використанню можливостей від фінансової децентралізації та мінімізації її потенційних загроз, задля досягнення сталого розвитку регіону із максимальним залученням членів громади до вироблення суспільного продукту та забезпечення справедливого розподілу отриманих благ на засадах інклюзивного зростання.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження є підґрунтям для вирішення практичних проблем щодо інклюзивного розвитку регіонів в умовах децентралізації в Україні.

Ключові слова: концепція інклюзивного розвитку регіону; фінансова децентралізація; механізм фінансової децентралізації; чинники фінансової децентралізації; інклюзивний розвиток; механізм саморозвитку регіону.

 

Цимбалюк И.А. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИНКЛЮЗИВНОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОЙ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ

Цель. Разработка концепции инклюзивного развития региона, которая является ответом на возможности и угрозы финансовой децентрализации.

Методика исследования. В процессе исследования применялись общепринятые в экономической науке методы изучения, в частности: монографический и системно-структурный, которые были использованы при разработке концепции инклюзивного развития региона в условиях финансовой децентрализации.

Результаты исследования. Определено, что общемировые тенденции ориентированы на достижение перспектив устойчивого, инклюзивного развития. Учитывая это, а также современные процессы финансовой децентрализации, происходящие в Украине, предложена адаптированная к новым условиям концепция инклюзивного развития регионов. Приведено определение инклюзивного развития, которое раскрывает его содержание и способы достижения социально-экономического роста, улучшения качества жизни населения. Сформулирована основная концептуальная идея инклюзивного развития региона и определены цели, задачи и пути ее воплощения. Раскрыта сущность и приведено авторское видение финансовой децентрализации как процесса передачи от центральных органов органам местного самоуправления финансовых ресурсов, полномочий, прав на принятие решений с целью более эффективного обеспечения потребностей населения в получении общественных благ, интенсификации экономического роста соответствующих территорий. Охарактеризованы основные составляющие механизма финансовой децентрализации (методы, инструменты, принципы, формы и факторы). Приведено определение механизма саморазвития региона в условиях финансовой децентрализации и раскрыты императивы функционирования механизма саморазвития региона в условиях финансовой децентрализации. Определены детерминанты инклюзивного развития региона, которые в своем взаимодействии создают синергетический эффект достижения целей устойчивого развития. Доказана целесообразность дальнейшего исследования теоретических и институциональных основ регионального развития с точки зрения реализации политики децентрализации власти и необходимости соответствующего финансового обеспечения этих процессов.

Научная новизна результатов исследования. Обоснована концепция инклюзивного развития региона в условиях финансовой децентрализации, что предусматривает оптимальное распределение финансовых ресурсов органов местного самоуправления, аккумулированных в местном бюджете благодаря эффективному использованию возможностей от финансовой децентрализации и минимизации ее потенциальных угроз, для достижения устойчивого развития региона с максимальным привлечением членов общины к выработке общественного продукта и обеспечения справедливого распределения полученных благ на основе инклюзивного роста.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования являются основой для решения практических проблем по инклюзивному развитию регионов в условиях децентрализации в Украине.

Ключевые слова: концепция инклюзивного развития региона; финансовая децентрализация; механизм финансовой децентрализации; факторы финансовой децентрализации; инклюзивное развитие; механизм саморазвития региона.

 

Tsymbaliuk I.O. PRINCIPLES OF INCLUSIVE REGIONAL DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF FINANCIAL DECENTRALIZATION

Purpose. The aim of the article is the development of the inclusive regional development concept, which is seen as the response to the opportunities and threats that the decentralization of power and the financial decentralization of formed territorial communities.

Methodology of research. Conventional economic methods are used in the study, in particular: monographic and system-structural, which are used in the development of the inclusive regional development concept in the conditions of decentralization.

Findings. It is determined that global trends are oriented towards achieving the prospects of sustainable and inclusive development. The suggested concept of inclusive regional development is adapted to the new conditions taking this into consideration, and taking into account the current processes of financial decentralization taking place in Ukraine. The suggested definition of inclusive development reveals its content and ways of achieving social and economic growth, improving the quality of life of the population. The basic conceptual idea of inclusive regional development is formed and to define the goals, objectives and ways of its implementation. The essence and the author`s vision of financial decentralization as a process of transfer from the central to the local self-government bodies of financial resources, powers, making decision rights in order to better meet the needs of the population in obtaining public goods, intensify the economic growth of the respective territories are disclosed. The main components of the financial decentralization mechanism (methods, tools, principles, forms and factors) are characterized. The definition of the regional self-development mechanism in the conditions of financial decentralization is given and the imperatives of regional self-development mechanism functioning in the conditions of financial decentralization are revealed. Determinants of inclusive regional development are identified, which in their interaction create a synergistic effect for the sustainable development goals achieving. The article proves the necessity of further investigation of theoretical and institutional foundations of regional development with a view to implementing the decentralization of power policy and the necessity of adequate financial support of these processes.

Originality.The concept of inclusive regional development under the conditions of financial decentralization is substantiated, which provides for optimal allocation of the financial resources of local self-government bodies accumulated in the local budget due to the effective use of opportunities from financial decentralization and minimizing its potential threats, in order to achieve sustainable development of the region with maximizing the share of the community social product and ensuring a fair distribution of the benefits received on the basis of inclusive growth.

Practical value. The obtained results of the study are the basis for solving practical problems of regional development in the context of decentralization in Ukraine.

Key words: inclusive regional development concept; financial decentralization; financial decentralization mechanism; financial decentralization factors; inclusive development; region`s self-development mechanism.

 


Ключові слова


Ключові слова: концепція інклюзивного розвитку регіону; фінансова децентралізація; механізм фінансової децентралізації; чинники фінансової децентралізації; інклюзивний розвиток; механізм саморозвитку регіону.

Повний текст:

PDF

Посилання


Арабчук Я. І. Фінансова децентралізація – основна складова спроможної громади. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. 2016. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2016_1_20 (дата звернення: 20.06.2019).

Аджемоглу Д., Робинсон Д. Почему одни страны богатые, а другие бедные. Происхождение власти, процветания и нищеты. Москва, АСТ, 2015. 693 с.

Демчак Р. Є. Концептуальні засади децентралізації державного регулювання соціально-економічного розвитку. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2015. № 1. С. 70-79.

Деркач М. І. Фіскальна децентралізація як фактор забезпечення сталого розвитку України. Фінанси України. 2011. № 2. С. 56-63.

Карлін М. І. Податкова децентралізація в Україні: проблеми і перспективи. Економічний форум. 2016. № 1. С. 286-292.

Майбуров И. А. Реформирование налоговых систем. Теория, методология и практика: моногр. / под. ред. И. А. Майбурова, Ю. Б. Иванова, А. И. Крисоватого. Киев : Кондор, 2011. 352 с.

Мельник М. І., Щеглюк С. Д., Лещух І. В., Яремчук Р. Є. Інклюзивний вимір розвитку міст – центрів ділової активності України: тенденції та перспективи : наукова доповідь / НАН України. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» ; наук. редактор М. І. Мельник. Львів, 2019. 55 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»).

Підцерковний Б. В. Особливості регіонального розвитку в умовах фінансової децентралізації. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. Ужгород, 2017. Випуск 1(49). Т. 2. С. 155-159.

Прогнімак О. Д. Інклюзивний розвиток України: перешкоди vs перспективи. Економічний вісник Донбасу. 2018. № 1(51). С. 187-197. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/ 123456789/130511/26-Prohnimak.pdf?sequence=1 (дата звернення: 20.06.2019).

Рекова Н. Ю., Мойсеєнко К. Є., Шиліна Г. М. Теоретичні аспекти структурно-функціональних особливостей бюджетної системи. Фінанси України. 2016. № 9-1. С. 113-120.

Фещенко Н. М. Сутність та особливості децентралізації: понятійний апарат. Вісник ЖНАЕУ. 2016. № 1. С. 167-179.

Хоменко О. В. Теоретичні та практичні аспекти інклюзивного розвитку економіки КНР. Kitaêznavčì doslìdžennâ. 2018. № 1. Р. 69-76. URL: https://doi.org/10.15407/chinesest2018.01.069 (дата звернення: 20.06.2019).

Ціна держави. Децентралізація: коротко про головне. 2019. URL: http://cost.ua/news/698-detsentralizatsiya-korotko-pro-holovne (дата звернення: 25.06.2019).

Perspectives on Fiscal Federalism / edited by R. M. Bird, F. Vaillancourt. Washington: WBI learning resources series, 2006. 268 p.

Ranieri Rafael, Ramos Raquel Almeida “Inclusive Growth: Building up a Concept”. Working Paper 104. Brazil: International Policy Centre for Inclusive Growth, 2013. URL: https://ipcig.org/pub/IPCWorkingPaper104.pdf (дата звернення: 25.06.2019).

Tsymbaliuk I., Pidtserkovnyi B. Региональное развитие в условиях финансовой децентрализации в Украине. International Journal of New Economics and Social Sciences. Warszawa : International Institute of Innovation «Science-Education-Development», 2017. Vol. 2(6). P. 57-65. DOI: 10.5604/01.3001.0010.7623
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2019.5-6.17

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024