ТЕХНОЛОГІЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИРОБНИЦТВА ЯЧМЕНЮ ПИВОВАРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Вікторія Юріївна Кузіна

Анотація


Кузіна В.Ю. ТЕХНОЛОГІЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИРОБНИЦТВА ЯЧМЕНЮ ПИВОВАРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Мета. Метою статті є консолідований аналіз практики вирощування ячменю пивоварного призначення у співставленні з даними спеціалізованих лабораторій солодового виробництва про щорічну якість зерна, з наміром оптимізувати елементи технології його вирощування адаптовано до змін зовнішнього середовища, ресурсних можливостей і осучаснених вимог до пивоварної якості зерна.

Методика дослідження. У процесі дослідження застосовувалися такі методи: монографічний, наукового узагальнення (для визначення проблем ефективності виробництва зерна пивоварного ячменю), діалектичний (при визначенні впливу на якість зерна природних та антропогенних факторів), системного аналізу та абстрактно-логічний (при аналізі оперативної інформації з технології виробництва та статистики структури витрат, обґрунтуванні висновків і пропозицій).

Результати дослідження. Проаналізовано технологію вирощування пивоварного ячменю в господарствах різного рівня ресурсного забезпечення центрального і північно-східного регіонів України та співставлено з результатами моніторингу якості врожаю зерна, що дозволяє зробити обґрунтовані висновки щодо ефективності кожного з її елементів. Встановлено, що адаптацію вітчизняного виробника  зерно продукції до вимог європейських стандартів  з якості можливо забезпечити за рахунок досконалої технології та ефективних управлінських рішень. Доведено, що досягти максимальної ефективності в реалізації кількісно-якісного потенціалу пивоварного ячменю можливо лише за умови: розміщення посівів в сприятливій агрокліматичній зоні; використання сортових ресурсів адаптованих до умов регіону узгоджено з кінцевим споживачем – солодовим підприємством; безперечного чітко виконання елементів технології регламентованих цільовою спрямованістю вирощування.

Наукова новизна результатів дослідження. Вперше, використовуючи масив інформації значної кількості господарств різних регіонів, проведено консолідований аналіз результативності існуючої технології вирощування пивоварного ячменю в площині кількісно-якісних показників, з врахуванням ресурсного забезпечення господарств та результатів аналізу якості урожаю зерна від спеціалізованих лабораторій солодових корпорацій.

Практична значущість результатів дослідження. Аналітична інформація, висновки та рекомендації дадуть змогу аграріям оптимізувати технологію і структуру витрат та значно підвищити ефективність виробництва ячменю пивоварного призначення.

Ключові слова: ячмінь, урожайність, якість, технологія, ресурсне забезпечення, ефективність.

 

Kuzina V.Yu. TECHNOLOGY OF EFFICIENT PRODUCTION OF BREWERY BARLEY

Purpose. The aim of the article is a consolidated analysis of brewing barley cultivation practice in comparison with data of specialized malt laboratories on annual grain quality, with the intention to optimize elements of its cultivation technology adapted to changes in the environment, resource opportunities and modernized requirements for brewing grain quality.

Methodology of research. The following methods were used in the study: monographic, scientific generalization (to determine the problems of production of malting barley), dialectical (in determining the impact on grain quality of natural and anthropogenic factors), system analysis, abstract and logical (in the analysis of operational information on production technology and statistics of cost structure, substantiation of conclusions and proposals).

Findings. The technology of growing malting barley in farms of different levels of resource provision of the central and north-eastern regions of Ukraine is analysed and compared with the results of monitoring the quality of grain yield, which allows to make reasonable conclusions about the effectiveness of each of its elements. It is established that the adaptation of domestic producers of grain products to the requirements of European quality standards can be ensured through advanced technology and effective management decisions. It is proved that to achieve maximum efficiency in the realization of quantitative and qualitative potential of malting barley is possible only if the placement of crops is in a favourable agro-climatic zone; the use of varietal resources adapted to the conditions of the region is agreed with the final consumer - the malt enterprise; indisputable clear implementation of the elements of technology is regulated by the target direction of cultivation.

Originality. Using an array of information from a significant number of farms in different regions, for the first time, a consolidated analysis of the effectiveness of the existing technology for growing malting barley in terms of quantitative and qualitative indicators, taking into account the resource provision of farms and the results of analysis of the quality of grain harvest from specialized laboratories of malt corporations, was carried out.

Practical value. Analytical information, conclusions and recommendations will help farmers to optimize the technology and cost structure and significantly increase the efficiency of production of malting barley.

Key words: barley, productivity, quality, technology, resource provision, efficiency.

 


Ключові слова


Ключові слова: ячмінь, урожайність, якість, технологія, ресурсне забезпечення, ефективність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Технологія та ефективність вирощування ячменю ярого, придатного для пивоваріння / Васько Н. І., Козаченко М. Р., Наумов О. Г. та ін. Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області. 2014. Вип. 16. С. 26-38.

Гораш О. С. Управління продуційним процесом пивоварного ячменю : монографія. Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2014. 464 с.

Камінська В. В., Дудка О. Ф., Мушик Б. В. Продуктивність ячменю ярого за різних технологій вирощування. Збірник наукових праць ННЦ «Інститут землеробства НААН». 2016. Вип. 3-4. С. 114-122.

Технологія вирощування ячменю ярого в умовах східної частини Лісостепу України : навч. посіб. / Кириченко В. В., Костромітін В. М., Попов С. І. та ін. ; за ред. В. В. Кириченка. Харків : НААН; Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва, 2011. 170 с.

Кузіна В. Ю. Сорт  найрезультативніший засіб підвищення ефективності виробництва пивоварного ячменю. Агросвіт. 2020. № 15. С. 60-66.

Лихочвор В. В., Гораш О. С., Потопляк О. І. Урожайність ячменю залежно від елементів інтенсифікації технології вирощування. Агроном. 2018. № 1. С. 112-114.

Манько К. М., Музафаров Н. М. Ячмінь ярий: сучасні технології вирощування. Агробізнес сьогодні. 2012. № 9. С. 63-64.

Мельничук М. Д. Обґрунтування ресурсоощадних технологій отримання високоякісної сировини для пивоваріння в Україні. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Біологія, біотехнологія, екологія. 2015. Вип. 214. С. 171-181.

Мірошниченко М. М. Ефективність засобів управління якістю зерна пивоварного ячменю на чорноземних ґрунтах Лівобережного Лісостепу. Вісник ХНАУ. Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, ліс. господарство. Харків, 2009. № 2. С. 83-87.

Романюк В. І. Особливості росту рослин ячменю ярого залежно від впливу доз азотних добрив та рістрегулюючих речовин в умовах Лісостепу Правобережного. Корми і кормовиробництво. 2018. Вип. 86. С. 134-140. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kik_2018_86_23 (дата звернення: 23.01.2021).

Свидинюк І. М., Телепенько О. В., Шморгун О. В. Продуктивність та пивоварна якість ячменю ярого залежно від удобрення. Збірник наукових праць ННЦ «Інститут землеробства НААН». 2006. Вип. 3-4. С. 50-55.

Сташейко В. І., Шмаглій О. Б. Розвиток сировинної бази пивоваріння в Україні. Економіка АПК. 2013. № 9. С. 25-31.

Хоконова М. Б. Влияние условий выращивания на качество пивоваренного ячменя. Сборник избранных статей Международной научной конференции «Высокие технологии и инновации в науке». Частное научно-образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Гуманитарный национальный исследовательский институт «НАЦРАЗВИТИЕ». 2019. С. 80-85.

Цилюрик O. Який обробіток ґрунту обрати. Агробізнес сьогодні. Механізація АПК. 2018. URL: http://agro-business.com.ua/agro/mekhanizatsiia-apk/item/10199-yakyi-obrobitok-gruntu-obraty.html (дата звернення: 20.01.2021).

Шмаглій О. Б. Розвиток інноваційної інфраструктури пивоваріння України. Продовольчі ресурси. 2014. № 2. С. 112-119. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pr_2014_2_24 (дата звернення: 21.01.2021).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.1-2.13

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024