ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ МЕТОД У ПЛАНУВАННІ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

Оксана Андріївна Ліснічук, Людмила Олександрівна Медвідчук

Анотація


Ліснічук О.А., Медвідчук Л.О. ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ МЕТОД У ПЛАНУВАННІ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

Мета. Розробка пропозицій щодо вдосконалення методики програмно-цільового планування в процесі управління Державним бюджетом України.

Методика дослідження. У статті використано такі методи економічних досліджень: порівняльний аналіз, причинно-наслідковий аналіз, експертне опитування – при визначенні ефективності Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України на 2011–2020 роки»; табличний і графічний методи – для наочної візуалізації проаналізованих/отриманих даних; абстрактно-логічний – при формулюванні висновків з проведеного дослідження.

Результати дослідження. Встановлено, що в останні роки в Україні загальна кількість державних цільових програм скорочується, відповідно і скорочуються обсяги їх фінансування, а якість їх розроблення та виконання при цьому залишається низькою. Обґрунтовано, що програмно-цільовий підхід в Україні є безальтернативним, оскільки сам він найбільш повно та послідовно дозволяє на практиці втілювати принципи планування державного бюджету. Водночас визначено певні обмеження у використанні програмно-цільового планування. Запропоновано методику оцінки ефективності бюджетних програм на всіх стадіях бюджетного процесу, яка може стати доповненням до вже існуючих методичних підходів з метою реального оцінювання стану реалізації тієї або іншої програми, корекції запланованих результатів, уточнення цілей та основних параметрів реалізації державної програми соціально-економічного розвитку України.

Наукова новизна результатів дослідження. Одержали подальший розвиток науково-методичні підходи до оцінки ефективності реалізації бюджетних програм, зокрема розроблено пропозиції щодо вдосконалення методики програмно-цільового планування у процесі управління Державним бюджетом України.

Практична значущість результатів дослідження. Результати проведеного дослідження можуть стати підґрунтям удосконалення діючої методики здійснення оцінки ефективності бюджетних програм в Україні, а також визначення можливостей застосування європейської практики програмно-цільового планування бюджету.

Ключові слова: державний бюджет, планування, програмно-цільовий метод, оцінка, ефективність, програма.

 

Лисничук О.А., Медвидчук Л.А. ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ МЕТОД В ПЛАНИРОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА

Цель. Разработка предложений по совершенствованию методики программно-целевого планирования в процессе управления Государственным бюджетом Украины.

Методика исследования. В статье использованы следующие методы экономических исследований: сравнительный анализ, причинно-следственный анализ, экспертный опрос - при определении эффективности Общегосударственной целевой программы «Питьевая вода Украины на 2011-2020 годы»; табличный и графический методы - для наглядной визуализации проанализированных/полученных данных; абстрактно-логический - при формулировании выводов из проведенного исследования.

Результаты исследования. Установлено, что в последние годы в Украине общее количество государственных целевых программ сокращается, соответственно сокращаются и объемы их финансирования, а качество их разработки и выполнения при этом остается низкой. Обосновано, что программно-целевой подход в Украине является безальтернативным, поскольку сам он наиболее полно и последовательно позволяет на практике воплощать принципы планирования государственного бюджета. В то же время определены некоторые ограничения в использовании программно-целевого планирования. Предложена методика оценки эффективности бюджетных программ на всех стадиях бюджетного процесса, которая может стать дополнением к уже существующим методическим подходам с целью реального оценивания состояния реализации той или иной программы, коррекции запланированных результатов, уточнения целей и основных параметров реализации государственной программы социально-экономического развития Украины.

Научная новизна результатов исследования. Получили дальнейшее развитие научно-методические подходы к оценке эффективности реализации бюджетных программ, в частности разработаны предложения по совершенствованию методики программно-целевого планирования в процессе управления Государственным бюджетом Украины.

Практическая значимость результатов исследования. Результаты проведенного исследования могут стать основой совершенствования действующей методики осуществления оценки эффективности бюджетных программ в Украине, а также определения возможностей применения европейской практики программно-целевого планирования бюджета.

Ключевые слова: государственный бюджет, планирование, программно-целевой метод, оценка, эффективность, программа.

 

Lisnichuk O.A., Medvidchuk L.O. PROGRAM-TARGET METHOD IN PLANNING OF STATE BUDGET

Purpose. The aim of the article is the development of proposals for improving the methodology of program-targeted planning in the process of managing the State Budget of Ukraine.

Methodology of research. The following methods of economic research are used in the article: comparative analysis, causal analysis, expert survey – in determining the effectiveness of the National Target Program “Drinking Water of Ukraine for 2011-2020”; tabular and graphical methods – for visual visualization of the analysed / obtained data; abstract and logical – in formulating conclusions from the study.

Findings. It is established that the total number of state targeted programs is reduced in recent years in Ukraine, respectively, and the amount of their funding is reduced, and the quality of their development and implementation remains low. It is substantiated that the program-targeted approach in Ukraine is unalterable, as it most fully and consistently allows in practice to implement the principles of state budget planning.

At the same time, certain restrictions in the use of program-targeted planning have been identified. The method of evaluating the effectiveness of budget programs at all stages of the budget process is proposed, which can be a supplement to existing methodological approaches to realistically assess the implementation of a program, correct planned results, clarify goals and basic parameters of state programs of social and economic development of Ukraine.

Originality. Scientific and methodological approaches to assessing the effectiveness of budget programs have been further developed; in particular, proposals have been developed to improve the methodology of program-targeted planning in the process of managing the State Budget of Ukraine.

Practical value. The results of the conducted study can be the basis for improving the current methodology for assessing the effectiveness of budget programs in Ukraine, as well as identifying opportunities for European practice of program-targeted budget planning.

Key words: state budget, planning, program-target method, evaluation, efficiency, program.


Ключові слова


Ключові слова: державний бюджет, планування, програмно-цільовий метод, оцінка, ефективність, програма.

Повний текст:

PDF

Посилання


Федосов В. М., Юрій С. І. Бюджетна система : монографія. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 871 с.

Бюджетний кодекс України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2010. № 50-51. ст. 572.

Варцаба В. І. Траньович Ю. П. Програмно-цільовий метод як інструмент вдосконалення бюджетного планування. Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Економіка. 2014. Вип. 3. С. 100-102.

Державне фінансове регулювання економічних перетворень / І. Я. Чугунов, А. В. Павелко, Т. В. Канєва та ін. ; за заг. ред. А. А. Мазаракі. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. 376 с.

Логвінов П. В. Програмно-цільове бюджетування в умовах децентралізації державних фінансів : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. Київ, 2017. 222 с.

Мигович Т. М., Мороз Р. Я., Тимків Н. А. Бюджетне планування в умовах децентралізації. Молодий вчений. 2018. № 10(1). С. 356-360.

Микитюк І. С. Бюджетне планування як елемент управління бюджетом. Економічний вісник університету. 2014. Вип. 22(1). С. 230-234.

Про державні цільові програми : Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2004. № 25. ст. 352.

Про Загальнодержавну цільову програму "Питна вода України" на 2011-2020 роки : Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2005. № 15. ст. 243.

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм : Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 № 608. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0608201-11#Text (дата звернення: 04.10.2020).

Про стан виконання державних цільових програм у 2018 році. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=DerzhavniTsiloviProgrami (дата звернення: 04.10.2020).

Про схвалення Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2002 р. № 538-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/538-2002-%D1%80#Text (дата звернення: 06.10.2020).

Сергієнко Н. В. Програмно-цільовий метод і проблематика його впровадження в бюджетний процес місцевих бюджетів. Державне будівництво. 2013. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2013_2_19 (дата звернення: 04.10.2020).

Тарасюк М. В. Бюджетне планування в Україні. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2018. № 2. С. 19-31.

Щодо оптимізації процесів бюджетного прогнозування та планування в Україні : Аналітична записка / Національний інститут стратегічних досліджень. URL: https://niss.gov.ua/en/node/1110 (дата звернення: 06.10.2020).

Clifton Ju., Fernández-Gutiérrez M., Howlett M. Assessing public services from the citizen perspective: what can we learn from surveys? 2020. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17487870.2020.1795444 (дата звернення: 01.11.2020).

Dowler E., Green J., Bauer M. W., Gasperoni G. Assessing public perception: issues and methods. In: Health, Hazard and Public Debate: Lessons for Risk Communication From the Bse/Cjd Saga. Switzerland : Geneva, WHO, 2006. P. 40-60.

Rixon D., Duguid F. Financial and Non-financial Indicators. International Symposium on Co-operative Accounting and Reporting: Co-operative Socio-economic Transformation, (London, 25-26 June 2018). London, 2018.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.7-8.17

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024