РЕІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ: СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ

Наталія Степанівна Ситник, Юлія Володимирівна Шушкова

Анотація


Ситник Н.С., Шушкова Ю.В. РЕІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ: СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ

Мета. Теоретичне обґрунтування сутності реіндустріалізації економіки на основі технологічної модернізації.

Методика дослідження. В ході дослідження було використано низку методів наукового пошуку. Зокрема, для узагальнення понять «індустріалізація», «реіндустріалізація» та «модернізація» було використано абстрактно-логістичний метод; для одержання висновків, виходячи з аналізованої теоретичної бази, – методи індукції і дедукції; гносеологічний та критико-діалектичний методи дали змогу сформулювати авторське визначення сутності реіндустріалізації економіки на основі технічної модернізації.

Результати дослідження. Досліджено погляди вітчизняних та зарубіжних науковців щодо визначення сутності понять «індустріалізація», «реіндустріалізація» та «модернізація». Сформульовано авторське визначення поняття «реіндустріалізація економіки на основі технологічної модернізації». Доведено, що розуміння реіндустріалізації економіки на основі технологічної модернізації саме в цьому аспекті закладає перспективи для подальшого розроблення цієї проблематики в межах вітчизняної науки державного регулювання національної економіки.

Наукова новизна результатів дослідження. Сформульовано авторське визначення реіндустріалізації економіки на основі технологічної модернізації як процесу відновлення та зростання темпів індустріального розвитку внаслідок оновлення (на інноваційних засадах) техніко-технологічних потужностей економічної системи країни, активного впровадження інституційних реформ та структурних змін, відбудови реального сектору економіки із метою створення потужного індустріального базису, основи майбутнього ефективного соціально-економічного розвитку національної економіки.

Практична значущість результатів дослідження. Розроблені теоретичні положення реіндустріалізації економіки на основі технологічної модернізації можуть бути використані як основа для впровадження цих процесів на рівні економіки України.

Ключові слова: індустріалізація; реіндустріалізація; модернізація; технологічна модернізація; реіндустріалізація економіки на основі технологічної модернізації.

 

Сытник Н.С., Шушкова Ю.В. РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ: СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОНЯТИЯ

Цель. Теоретическое обоснование сущности реиндустриализации экономики на основе технологической модернизации.

Методика исследования. В ходе исследования были использованы ряд методов научного поиска. В частности, для обобщения понятий «индустриализация», «реиндустриализация» и «модернизация» использован абстрактно-логистический метод, для получения выводов, исходя из рассматриваемой теоретической базы – методы индукции и дедукции; гносеологический и критико-диалектический методы позволили сформулировать авторское определение сущности реиндустриализации экономики на основе технологической модернизации.

Результаты исследования. Исследованы взгляды отечественных и зарубежных ученых по определению сущности понятий «индустриализация», «реиндустриализация» и «модернизация». Сформулировано авторское определение понятия «реиндустриализация экономики на основе технологической модернизации». Доказано, что понимание реиндустриализации экономики на основе технологической модернизации именно в этом аспекте закладывает перспективы для дальнейшей разработки этой проблематики в рамках отечественной науки государственного регулирования национальной экономики.

Научная новизна результатов исследования. Сформулировано авторское определение реиндустриализации экономики на основе технологической модернизации как процесса восстановления и роста темпов индустриального развития в результате обновления (на инновационных началах) технико-технологических мощностей экономической системы страны, активного внедрения институциональных реформ и структурных изменений, восстановления реального сектора экономики с целью создания мощного индустриального базиса, основы будущего эффективного социально-экономического развития национальной экономики.

Практическая значимость результатов исследования. Разработанные теоретические положения реиндустриализации экономики на основе технологической модернизации могут быть использованы как основа для внедрения этих процессов на уровне экономики Украины.

Ключевые слова: индустриализация; реиндустриализация; модернизация; технологическая модернизация; реиндустриализация экономики на основе технологической модернизации.

 

Sytnyk N.S., Shushkova Yu.V. REINDUSTRIALIZATION OF ECONOMY ON THE BASIS OF TECHNOLOGICAL MODERNIZATION: AN ESSENTIAL CHARACTERISTIC OF THE CONCEPT

Purpose. The aim of the article is theoretical substantiation of the essence of economic reindustrialization on the basis of technological modernization.

Methodology of research. The following scientific search methods are used during the study. In particular, the abstract and logistic method is used to summarize the concepts of “industrialization”, “reindustrialization” and “modernization”; to draw conclusions based on the analyzed theoretical base – methods of induction and deduction; epistemological, critical and dialectical methods made it possible to formulate the author's definition of the essence of economic reindustrialization on the basis of technical modernization.

Findings. The views of domestic and foreign scientists on the definition of the concepts of “industrialization”, “reindustrialization” and “modernization” are investigated. The author defines the concept of “economic re-industrialization on the basis of technological modernization”. It is proved that understanding of economic reindustrialization on the basis of technological modernization in this aspect lays prospects for further development of this problem within the framework of national science of state regulation of national economy.

Originality. The author defines the author's definition of economic reindustrialization on the basis of technological modernization as a process of renewal and growth of industrial development rates due to the renewal (on innovative basis) of technological and technological capacities of the country's economic system, active implementation of institutional reforms and structural changes, restoration of the real sector of economy in order to create a powerful industrial base, the basics of future effective social and economic development of the national economy.

Practical value. The developed theoretical provisions of economic reindustrialization on the basis of technological modernization can be used as a basis for implementation of these processes at the level of the Ukrainian economy.

Key words: industrialization; reindustrialization; modernization; technological modernization; economic re-industrialization on the basis of technological modernization.

 


Ключові слова


Ключові слова: індустріалізація; реіндустріалізація; модернізація; технологічна модернізація; реіндустріалізація економіки на основі технологічної модернізації.

Повний текст:

PDF

Посилання


Кіндзерський Ю. В. Промисловість України: стратегія і політика структурно-технологічної модернізації : монографія. НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2013. 536 с.

Левицький В. Дискурс про індустріалізацію. Людинознавчі Студії. Серія: Філософія. 2015. № 32. С. 182-199.

Арон Р. Этапы развития социологической мысли / под об. ред. П. С. Гуревича. Москва : Прогресс, 1992. 608 с.

Бодрунов С. Д. Реиндустриализация экономики и проблема импортозамещения: роль и задачи информационной индустрии. Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова. 2015. № 4 (82). С. 127-132.

Ковалёв С. Г. Возможности неоиндустриального развития России в современных геополитических условиях. Интеграция производства, науки и образования и реиндустриализация российской экономики: сб. мат-лов межд. конгресса. Москва : ЛЕНАНД, 2015. С. 127-139.

Ярошевич В. И. Современны мировые тенденции развития промышленности. Белорусский экономический журнал. 2017. № 2. С. 21-36.

Miller J. Walton T., Kovacic W., Rabkin J. Industrial Policy: reidustrialization through competition or coordinated action. Yale Journal on Regulation. 1984. T. 2. № 1. P. 1-37.

Hospers G. Rectructurig Europe’s Rustbelt. Tse Case of The German Ruhrgebiet. Intereconomics. 2004. № 3. P. 147-156.

The Reindustrialisation Hospers of the United States. Euler Hermes Economic Outlook. Special Report – Paris, Eulet Hermes. 2013. P. 1-36.

Prisecaru P. Reindustrialisation policy. Knowledge Horizont. Economics. 2014. T.6. № 2. P. 21-25.

Heymann E., Vetter S. Europe’s re-industrialisation. EU Monitor. EU Integration. Frakfurt am Main: Deutsche Bank AG, 2013. P. 1-12.

Сумина Е. В., Зябликов Д. В. Потребность в инновационном региональном развитии в целях диверсификационного экономического роста Сибири в условиях реиндустриализации. Весник СибГАУ. 2015. T. 16. № 2. С. 515-522.

Ляшенко В. І., Котов Є. В. Україна ХХІ: неоіндустріальна держава або «крах проекту?» : монографія. Київ : Інститут економіки промисловості, 2015. 96 с.

Aghion Ph., Growth P. The economics of Growth. England : The MIT Press Cambridge, 2009. 475 p.

Федулова Л. І. Технологічна модернізація промисловості України. Київ : Ін-т економіки та прогнозування, 2008. 472с.

Ковальчук Е. А. Методология и инструментарий стратегического управления модернизацией промышленных предприятий в условиях инновационной экономики : автореф. дис. … доктора эк. наук: 08.00.05. Санкт-Петербург, 2011. 40 с.

Петрович Й. М., Лушак Н. С. Сутнісна характеристика поняття модернізації підприємства в системі економічних категорій. Вісник Національного університету Львівська політехніка. 2012. № 748. С. 199-206.

Бурлака В. Г. Структурні складові технологічної конкурентоспроможності промисловості України в умовах світової фінансової кризи. Актуальні проблеми економіки. 2011. № 7(121). С. 68-74.

Пащенко Ю. П. Концептуальні аспекти модернізації економічної системи. Агросвіт. 2010. № 10. С. 45-53.

Иноземцев Л. В. Что такое модернизация и готова ли к ней Россия? Модернизация России: условия, предпосылки, шансы: 6 сб. ст. и мат. ; Центр исследований постиндустриального общества. 2009. № 1. С. 6-15.

Економічна енциклопедія: у 3-х т. / за ред. С. В. Мочерного та ін. Київ : Академія, 2001. Т. 2. 468 с.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2019.5-6.3

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024