ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СФЕРИ СОЦІАЛЬНОГО ВЛАШТУВАННЯ ДІТЕЙ

Андрій Миколайович Алілуйко, Світлана Миколаївна Миколюк, Наталія Андріївна Стефурак

Анотація


Алілуйко А.М., Миколюк С.М., Стефурак Н.А. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СФЕРИ СОЦІАЛЬНОГО ВЛАШТУВАННЯ ДІТЕЙ

Мета. Дослідити можливість використання методу аналізу ієрархій для здійснення управлінських рішень щодо вдосконалення діяльності держави по соціальному влаштуванню дітей.

Методика дослідження. В процесі дослідження використані методи загальнонаукових та емпіричних прийомів, що ґрунтуються на системному підході. Крім цього для вирішення поставлених завдань, використовувались такі методи наукового пізнання: методи аналізу і спостереження використано для групування основних чинників впливу на прийняття рішень, метод оцінок для опрацювання експертної інформації, метод аналізу ієрархій для розв’язування задач планування та прийняття рішень.

Результати дослідження. Визначено та досліджено сімейні форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Сформовано критерії, які враховуються при виборі форм влаштування дитини. Методом аналізу ієрархій за даними експертних оцінок серед фахівців сфери соціального влаштування дітей встановлено, що економічні чинники є найвагомішими при виборі батьками форм влаштування дітей. Обґрунтовано необхідність впровадження нових економічних методів управлінської діяльності сфери соціального влаштування дітей.

Наукова новизна результатів дослідження. Запропоновано застосування методу аналізу ієрархій для дослідження багатокритеріальної задачі управління в сфері соціального влаштування дітей щодо вибору пріоритетних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Визначено першочергові кроки в оновленій моделі соціального влаштування дітей у різні форми виховання, враховуючи економічний аспект.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження є підґрунтям для вдосконалення організаційно-економічних механізмів управлінської діяльності у сфері соціального влаштування дітей.

Ключові слова: метод аналізу ієрархій; управлінська діяльність; соціальне влаштування дітей; діти-сироти та діти; позбавлені батьківського піклування.

 

Алилуйко А.Н., Миколюк С.Н., Стефурак Н.А. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ

Цель. Исследовать возможность использования метода анализа иерархий для осуществления управленческих решений относительно совершенствования деятельности государства по социальному устройству детей.

Методика исследования. В процессе исследования использованы методы общенаучных и эмпирических приемов, основанных на системном подходе. Кроме этого для решения поставленных задач, использовались такие методы научного познания: методы анализа и наблюдения использованы для группировки основных факторов влияния на принятие решений, метод оценок для обработки экспертной информации, метод анализа иерархий для решения задач планирования и принятия решений.

Результаты исследования. Определены и исследованы семейные формы устройства детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Сформированы критерии, которые учитываются при выборе форм устройства ребенка. Методом анализа иерархий по данным экспертных оценок среди специалистов сферы социального устройства детей установлено, что экономические факторы являются важнейшими при выборе родителями форм устройства детей. Обоснована необходимость внедрения новых экономических методов в управленческой деятельности сферы социального устройства детей.

Научная новизна результатов исследования. Предложено применение метода анализа иерархий для исследования многокритериальной задачи управления в сфере социального устройства детей по выбору приоритетных форм устройства детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Определены первоочередные шаги в обновленной модели социального устройства детей в различные формы воспитания учитывая экономический аспект.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования являются основой для совершенствования организационно-экономических механизмов управленческой деятельности в сфере социального устройства детей.

Ключевые слова: метод анализа иерархий; управленческая деятельность; социальное устройство детей; дети-сироты и дети; лишенные родительской опеки.

Alliluiko A.M., Mykoliuk S.M., Stefurak N.A. APPLICATION OF THE METHOD OF ANALYSIS OF HIERARCHIES IN THE MANAGEMENT ACTIVITY OF THE SPHERE OF SOCIAL ARRANGING CHILDREN

Purpose. The aim of the article is to investigate the possibility of using the method of hierarchy analysis to make managerial decisions to improve the state’s activities in the social arrangement of children.

Methodology of research. Methods of general and empirical techniques based on the systematic approach are used in the research process. In addition, the following methods of scientific cognition are used to solve the tasks: analysis and observation methods are used to group the main factors influencing decision-making, the assessment method for processing expert information and the method of hierarchy analysis to solve planning and decision-making tasks.

Findings. Family forms of placement of orphans and children deprived of parental care have been identified and investigated. The criteria that are taken into account when choosing forms of arrangement of the child are formed. The method of analysis of hierarchies according to expert estimates among experts in the field of social placement of children has established that economic factors are the most important in choosing parents forms of child placement. The necessity of introduction of new economic methods of management activity of the sphere of social arrangement of children is substantiated.

Originality. It is suggested to use the method of hierarchy analysis to study the multi-criteria management problem in the field of social placement of children with regard to the choice of priority forms of placement of orphans and children deprived of parental care. The priority steps in the updated model of social placement of children in different forms of education, taking into account the economic aspect, are identified.

Practical value. The obtained results of the study are the basis for improving the organizational and economic mechanisms of managerial activity in the field of social organization of children.

Key words: method of hierarchy analysis; managerial activity; social arrangement of children; orphans and children deprived of parental care.

 


Ключові слова


Ключові слова: метод аналізу ієрархій; управлінська діяльність; соціальне влаштування дітей; діти-сироти та діти; позбавлені батьківського піклування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Виховання моральної самосвідомості зростаючої особистості в позакласній діяльності загальноосвітніх навчальних закладів: монографія / І. Д. Бех та ін. Харків: Друкарня Мадрид, 2016. 176 с.

Бурлака О. Види соціальної допомоги дітям – сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 11. С. 89–93.

Докторович М. О. Система виховної роботи в дитячих будинках та інтернатних установах: навч. посіб. Київ: Ленвіт, 2012. 175 с.

Комплексна допомога бездоглядним та безпритульним дітям: метод. посіб. / О. В. Безпалько та ін. ; за ред. І. Д. Звєрєвої, Ж. В. Петрочко. Київ: Калита, 2010. 376 с.

Кривачук Л. Ф. Сімейні форми влаштування дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування. Теорія та практика державного управління, 2011. Вип. 3 (34). С. 193–203.

Кузьміна О. В. Аналіз особливостей життєдіяльності й побуту дітей в умовах інтернатної установи. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2014. № 9. С. 264–273.

Наточій А. М. Теоретичні основи виховання моральних і соціальних цінностей у підлітків сучасних загальноосвітніх шкіл-інтернатів України. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. 2014. Iss. 19, No II (9). P. 90-93.

Порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми: постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. №1751 Київ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1751-2001-%D0%BF (дата звернення: 25.04.2019).

Прожитковий мінімум в Україні по соціальним та демографічним групам. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/wagemin (дата звернення: 25.04.2019).

Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование. Организация систем: пер. с англ. Москва. Радио и связь, 1991. 224 с.

Старцева В. П. Роль сім’ї та школи-інтернату як соціальних інститутів в соціалізації дітей-сиріт у наукових дослідженнях. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова : Серія 19. Корекційна педагогіка і спеціальна психологія. 2013. Вип. 23. С. 237-240.

Султанова Н. В. Діяльність інтернатних закладів освіти в Україні (друга половина ХХ століття): навч. посіб. Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2017. 167 с.

Шнипко О. С. Модернізація фінансово-організаційних механізмів надання соціальних послуг вразливим категоріям дітей. Фінанси України. 2013. № 12. С. 42–52.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024