ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРІОРИТЕТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Андрій Михайлович Кацан

Анотація


Кацан А.М. ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРІОРИТЕТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мета. Розкрити тенденції та пріоритети інвестиційної діяльності на основі удосконалення теоретичних, науково-методичних та практичних аспектів розвитку. Для досягнення мети поставлено наступні завдання: аналіз сучасних тенденцій та обґрунтування пріоритетів; дослідження сучасних трендів та технологій, джерел інвестування; узагальнення пропозицій щодо розробки ефективної інформаційно-аналітичної системи.

Методика дослідження. В процесі дослідження використано систему загальнонаукових і спеціальних методів, що дозволили систематизувати, уніфікувати та визначити обсяги, пріоритети та джерела інвестування подальшого економічного розвитку. До них відносяться методи: теоретичного узагальнення наукових підходів визначення пріоритетів інвестування та порівняння темпів росту, аналізу й синтезу інвестування за сферами економічної діяльності, абстрагування та конкретизації організаційно-економічного механізму розподілу освоєних капітальних інвестицій за джерелами фінансування, статистичні для розкриття динаміки обсягів капітальних інвестицій.

Результати дослідження. Оцінено динаміку обсягів та структури інвестицій, а також обґрунтовано джерела інвестування. Відповідно до основного принципу ринкової економіки визначено, що підтримка держави в інвестиційних процесах дуже обмежена і має ситуаційний характер, рішення щодо обсягів, джерел залучення інвестицій та їх використання зумовлює потребу розробки та впровадження організаційно-економічного механізму активізації інвестиційних процесів та ефективного менеджменту.

Наукова новизна результатів дослідження. Обґрунтовано запровадження організаційно-економічного механізму активізації інвестиційних процесів та залучення інвестицій в економіку – для ефективного соціально спрямованого розвитку аграрного сектору з метою стабільного забезпечення населення якісною та безпечною місцевою сільськогосподарською продукцією, а промисловості – сільськогосподарською сировиною; нарощування обсягів виробництва та розширення ринків збуту сільськогосподарської продукції та продуктів переробки з високою доданою вартістю та економічною ефективністю.

Практична значущість результатів дослідження. Визначені пріоритети виконання намічених заходів залучення інвестицій в економіку та запровадження організаційно-економічного механізму активізації інвестиційних процесів, що дозволить нарощувати обсяги інвестування та підвищувати рівень забезпечення та інвестиційної привабливості, конкурентоспроможності підприємств і продукції та сприятиме економічному розвитку аграрної сфери.

Ключові слова. інвестиції; пріоритети; умови; привабливість; безпека; ефективність.

 

Кацан А.М. ТЕНДЕНЦИИ И ПРИОРИТЕТЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель. Раскрыть тенденции и приоритеты инвестиционной деятельности на основе совершенствования теоретических, научно-методических и практических аспектов развития. Для достижения цели поставлены следующие задачи: анализ современных тенденций и обоснование приоритетов; исследование современных трендов и технологий, источников инвестирования; обобщение предложений по разработке эффективной информационно-аналитической системы.

Методика исследования. В процессе исследования использована система общенаучных и специальных методов, которые позволили систематизировать, унифицировать и определить объемы, приоритеты и источники инвестирования дальнейшего экономического развития. К ним относятся методы: теоретического обобщения научных подходов определения приоритетов инвестирования и сравнения темпов роста, анализа и синтеза инвестирования по сферам экономической деятельности, абстрагирования и конкретизации организационно-экономического механизма распределения освоенных капитальных инвестиций по источникам финансирования, статистические для раскрытия динамики объемов капитальных инвестиций.

Результаты исследования. Оценено динамику объемов и структуры инвестиций, а также обоснованы источники инвестирования. Согласно основному принципу рыночной экономики определено, что поддержка государства в инвестиционных процессах весьма ограничена и имеет ситуационный характер, решение относительно объемов, источников привлечения инвестиций и их использования обусловливает необходимость разработки и внедрения организационно-экономического механизма активизации инвестиционных процессов и эффективного менеджмента.

Научная новизна результатов исследования. Обосновано введение организационно-экономического механизма активизации инвестиционных процессов и привлечение инвестиций в экономику – для эффективного социально направленного развития аграрного сектора с целью стабильного обеспечения населения качественной и безопасной местной сельскохозяйственной продукцией, а промышленности – сельскохозяйственным сырьем; наращивания объемов производства и расширения рынков сбыта сельскохозяйственной продукции и продуктов переработки с высокой добавленной стоимостью и экономической эффективностью.

Практическая значимость результатов исследования. Определены приоритеты выполнения намеченных мероприятий привлечение инвестиций в экономику и введение организационно-экономического механизма активизации инвестиционных процессов, что позволит наращивать объемы инвестирования и повышать уровень обеспечения и инвестиционной привлекательности, конкурентоспособности предприятий и продукции и способствовать экономическому развитию аграрной сферы.

Ключевые слова: инвестиции; приоритеты; условия; привлекательность; безопасность; эффективность.

 

Katsan A.M. TRENDS AND PRIORITIES OF INVESTMENT ACTIVITY

Purpose. The aim of the article is to reveal trends and priorities of investment activity on the basis of improvement of theoretical, scientific and methodical, practical aspects of development. The following tasks are set to achieve the goal: analysis of current trends and justification of priorities; research of modern trends and technologies, sources of investment; generalization of proposals for the development of an effective information and analytical system.

Methodology of research. In the course of the research the system of general scientific and special methods is used that allowed to systematize, unify and define the volumes, priorities and sources of investment for further economic development. These include theoretical generalization of scientific approaches for determining investment priorities and comparing growth rates, analyzing and synthesizing investment in the spheres of economic activity, abstracting and specifying the organizational and economic mechanism for the distribution of capital investment capital by sources of funding, statistics for revealing the dynamics of capital investment volumes.

Findings. The dynamics of volumes and structure of investments are estimated, as well as the sources of investment are substantiated. In accordance with the basic principle of a market economy it is determined that state support in investment processes is very limited and of a situational nature, decisions on volumes, sources of investment attraction and their use necessitates the development and implementation of an organizational and economic mechanism for activating investment processes and effective management.

Originality. The introduction of organizational and economic mechanism of activization of investment processes and attraction of investments into the economy is substantiated for effective socially oriented development of the agrarian sector in order to ensure the stable provision of quality and safe local agricultural products to the population, and the industry – agricultural raw materials; increasing production volumes and expanding markets for agricultural products and products of high value-added processing and economic efficiency.

Practical value. The priorities of implementation of the planned measures of attraction of investments into the economy and implementation of the organizational and economic mechanism of activation of investment processes, which will allow to increase the volume of investment and increase the level of security and investment attractiveness, competitiveness of enterprises and products, and will promote the economic development of the agrarian sector.

Key words: investments; priorities; conditions; attractiveness; safety; efficiency.


Ключові слова


Ключові слова. інвестиції; пріоритети; умови; привабливість; безпека; ефективність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку; інформаційно-аналітичний зб. / за ред. П. Т. Саблука та ін. Київ: ННЦ «ІАЕ», 2005. 92 с.

Варченко О. М., Липкань О. В. Методичні підходи до оцінки інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств. URL: http://ie.at.ua/IE_2016/InnEko_3-4_2016.pdf (дата звернення: 01.10.2018).

Вініченко І. І., Сидоров І. П. Організаційно-економічний механізм управління інвестиційним процесом в аграрному виробництві. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/18_2017/3.pdf (дата звернення: 01.10.2018).

Економічна статистика. Економічна діяльність. Капітальні інвестиції. Державна служба статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 01.10.2018).

Інформація про хід виконання у 2017 році програми залучення інвестицій в економіку Хмельницької області на 2011-2020 роки. Рішення обласної ради від 14 червня 2018 року. URL: http://km-oblrada.gov.ua/rishennya-devyatnadcyatoi-chergovoi-ses/ (дата звернення: 01.10.2018).

Кісіль М. І. Теоретико-методологічні засади оцінок ефективності агробізнесу. Київ: ННЦ «ІАЕ», 2015. 36 с.

Коденська М. Ю. Інвестиційні пріоритети в аграрно-промисловому виробництві. Економіка АПК, 2010. № 5. С. 49-53.

Кожем’якіна M. M. Інвестиційне забезпечення як основа розвитку аграрної економіки України. Економіка АПК, 2009. № 12. С. 68–73.

Лупенко Ю. О., Стецюк П. А., Войтюк А. В. Вітчизняний та зарубіжний досвід земельно-іпотечного кредитування. Київ: ННЦ ІАЕ, 2015. 50 с.

Пархомець М. К. Активізація інвестиційної діяльності в АПК. Інноваційна економіка, 2012. № 9 [35]. С. 3-8.

Програма розвитку агропромислового комплексу Хмельницької області на 2017-2021 роки. Рішення обласної ради від 23 березня 2017 року. URL: https://www.apr.adm-km.gov.ua/Pro-programu-rozvitku-agropromislovogo-kompleksu-Hmelnitskoi-oblastI-na-2017-2021-roki (дата звернення: 01.10.2018).

Стратегічні напрями розвитку сільськогосподарського виробництва України (методичні підходи та розрахунки) / Ю. О. Лупенко, В. Я. Месель-Веселяк, О. Ю. Грищенко, Ю. В. Волосюк; за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. Київ: ННЦ «ІАЕ», 2016. 25 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


© Інноваційна економіка 2006 – 2020