ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ВПЛИВУ СТАНДАРТІВ НА МІЖНАРОДНУ ТОРГІВЛЮ

Ганна Валеріївна Давиденко

Анотація


Давиденко Г.В. ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ВПЛИВУ СТАНДАРТІВ НА МІЖНАРОДНУ ТОРГІВЛЮ

Мета. Узагальнення теорії та практики функціонування технічного регулювання та стандартів у міжнародній торгівлі, а також визначення їх впливу на виробників та споживачів.

Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є фундаментальні положення сучасної економічної теорії, наукові праці вчених, нормативні та законодавчі акти України з питань стандартизації та міжнародної торгівлі. У процесі дослідження на основі історичного підходу був проаналізований загальний розвиток теорій міжнародної торгівлі та використання стандартів, а також використаний метод аналізу та синтезу для виявлення впливу стандартів на розвиток міжнародної торгівлі, абстрагування та узагальнення, порівняння та аналогія під час зіставлення отриманих дослідниками результатів та встановлення можливості їхнього використання для виконання аналогічних досліджень щодо стандартизації міжнародної торгівлі.

Результати дослідження. Встановлено, що міжнародна торгівля є важливою та історично першою формою міжнародних економічних відносин, проте у сучасних умовах на її розвиток впливають різні торгівельні бар’єри і призвело своєю чергою до тенденції, коли нетарифне регулювання посіло вагоме місце в міжнародній торгівлі. Визначено, що досвід Європейського союзу показує нам основні принципи технічного регулювання, а законодавча база країн-членів спирається на національні закони про стандартизацію, оцінку відповідності та акредитацію. Виявлено, що стандарти полегшують міжнародну торгівлю, забезпечуючи сумісність і функціональну сумісність компонентів, продуктів і послуг і приносять користь виробникам і споживачам у плані зниження витрат, підвищення продуктивності та безпеки. Обґрунтовано, що неможливо визначити чи стандарти мають позитивний, чи негативний вплив на міжнародну торгівлю, з одного боку їх впровадження може мати позивний вплив на технологічно розвинені сектори і одночасно негативний вплив на сировинний сектор. Саме тому гармонізація та взаємне визнання стандартів є вкрай важлива, оскільки може суттєво зменшити негативний вплив на торгівлю.

Наукова новизна результатів дослідження. У статті вперше розглянуто в комплексі теоретичні положення впровадження стандартів і технічних регуляторів у міжнародну торгівлю та показано шляхи їхньої гармонізації у вітчизняному законодавстві та практиці.

Практична значущість результатів дослідження. Аналіз теоретичних положень впливу стандартів на розвиток міжнародної торгівлі допоможе майбутнім дослідникам краще усвідомити проблеми використання міжнародних стандартів та виявити місце і роль державних і громадських структур у цьому процесі.

Ключові слова: стандарти; технічні бар’єри; технічне регулювання; міжнародна торгівля; гармонізація.

 

Дaвыденко А.В. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ВЛИЯНИЯ СТАНДАРТОВ НА МЕЖДУНАРОДНУЮ ТОРГОВЛЮ

Цель. Обобщение теории и практики функционирования технического регулирования и стандартов в международной торговле, а также определение их влияния на производителей и потребителей.

Методика исследования. Теоретической и методологической основой исследования являются фундаментальные положения современной экономической теории, научные труды ученых, нормативные и законодательные акты Украины по вопросам стандартизации и международной торговли. В процессе исследования на основе исторического подхода было проанализировано общее развитие теорий международной торговли и использования стандартов, а также использован метод анализа и синтеза для выявления влияния стандартов на развитие международной торговли, абстрагирование и обобщение, сравнение и аналогия при сопоставлении полученных исследователями результатов и установление возможности их использование для выполнения аналогичных исследований по стандартизации международной торговли.

Результаты исследования. Установлено, что международная торговля является важной и исторически первой формой международных экономических отношений, однако в современных условиях на ее развитие влияют разные торговые барьеры и это привело, в свою очередь, к тенденции, когда нетарифное регулирование заняло важное место в международной торговле. Определено, что опыт Европейского союза показывает нам основные принципы технического регулирования, а законодательная база стран-членов опирается на национальные законы о стандартизации, оценке соответствия и аккредитации. Выявлено, что стандарты облегчают международную торговлю, обеспечивая совместимость и функциональную совместимость компонентов, продуктов и услуг и приносят пользу производителям и потребителям в плане снижения издержек, повышения производительности и безопасности. Обосновано, что невозможно определить, имеют ли стандарты позитивное или негативное влияние на международную торговлю, с одной стороны их внедрения может иметь положительное влияние на технологически развитые сектора и одновременно негативное влияние на сырьевой сектор. Именно поэтому гармонизация и взаимное признание стандартов крайне важна, поскольку может существенно уменьшить негативное влияние на торговлю.

Научная новизна результатов исследования. В статье впервые рассмотрены в комплексе теоретические положения внедрения стандартов и технических регуляторов в международной торговле и показаны пути их гармонизации в отечественном законодательстве и практике.

Практическая значимость результатов исследования. Анализ теоретических положений воздействия стандартов на развитие международной торговли поможет будущим исследователям лучше понять проблемы использования международных стандартов и выявить место и роль государственных и общественных структур в этом процессе.

Ключевые слова: стандарты; технические барьеры; техническое регулирование; международная торговля; гармонизация.

 

Davydenko H.V. THEORETICAL ASPECT OF THE INFLUENCE OF STANDARDS ON INTERNATIONAL TRADE

Purpose. The aim of the article is to generalize the theory and practice of functioning of technical regulation and standards in international trade, as well as to determine their impact on producers and consumers.

Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the research is the fundamental provisions of modern economic theory, scientific works of scientists, normative and legislative acts of Ukraine on standardization and international trade. The general development of theories of international trade and the use of standards is analyzed in the process of research on the basis of the historical approach, as well as the method of analysis and synthesis used to identify the influence of standards on the development of international trade, abstraction and synthesis, comparison and analogy when comparing the results obtained by researchers and establishing the possibility their use for conducting similar studies on the standardization of international trade.

Findings. It is established that international trade is an important and historically the first form of international economic relations, but in the current conditions, various barriers to trade are affected by its development and led to a tendency for non-tariff regulation to play an important role in international trade. It has been determined that the experience of the European Union shows us the basic principles of technical regulation, and the legislative base of the member states is based on national laws on standardization, conformity assessment and accreditation. It has been found that standards facilitate international trade, ensuring compatibility and interoperability of components, products and services, and bring benefits to producers and consumers in terms of cost savings, productivity and security. It is substantiated that it is impossible to determine whether standards have a positive or negative impact on international trade; on the one hand, their implementation can have a positive impact on technologically advanced sectors and, at the same time, have a negative impact on the raw materials sector. That is why harmonization and mutual recognition of standards are extremely important as it can significantly reduce the negative impact on trade.

Originality. The theoretical positions of the introduction of standards and technical regulators in international trade are considered in the article for the first time in the complex and the ways of their harmonization in the national legislation and practice are shown.

Practical value. The analysis of the theoretical provisions of the impact of standards on the development of international trade will help future researchers better understand the problems of using international standards and identify the place and role of government and public structures in this process.

Key words: standards; technical barriers; technical regulation; international trade; harmonization.


Ключові слова


Ключові слова: стандарти; технічні бар’єри; технічне регулювання; міжнародна торгівля; гармонізація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Технічні бар’єри та санітарні та фітосанітарні заходи в міжнародній торгівлі: види, тенденції розвитку, регулювання. Посібник державного службовця / За ред. І. В. Бураковського, К. Кравчука, В. Мовчан та ін. Київ, 2015. 243 с.

Салухіна Н. Г., Язвінська О. М. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг: підручник. Київ: Центр учбової літератури, 2010. 336 с.

Торгівельна політика: порівняльно-правове дослідження відповідності законодавства України acquis communautaire Європейського Союзу. URL: https://old.minjust.gov.ua/file/23518.docx (дата звернення: 22.10.2018).

Іванов Л., Янушкевич Д. Технічні бар’єри у міжнародній торгівлі. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2016. № 2. С. 15–30.

Okun-Kozlowicki J. Standards and Regulations: Measuring the Link to Goods Trade. URL: https://www.trade.gov/td/osip/documents/osip_standards_trade_full_paper_2016.pdf (дата звернення: 22.10.2018).

What is a technical regulation? URL: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/about-the-20151535/what-is-a-technical-regulation/ (дата звернення: 22.10.2018).

The aim of the 2015/1535 Procedure. URL: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/about-the-20151535/the-aim-of-the-20151535-procedure/ (дата звернення: 22.10.2018).

Technical regulations and standards. URL: http://www.opentradegate.se/Procedures/Technical-requirements-for-products/Technical-regulations-and-standards/ (дата звернення: 22.10.2018).

What is a European Standard (EN)? URL: https://www.cencenelec.eu/standards/ DefEN/Pages/default.aspx (дата звернення: 22.10.2018).

Віткін Л. Світовий досвід та стратегія розвитку систем технічного регулювання. Стандартизація. Сертифікація. Якість. 2013. № 4. С. 3-11.

Шевченко О. О. Історія економіки та економічної думки: сучасні економічні теорії: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 280 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2021