ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Юлія Олександрівна Волощук, Віталій Ростиславович Волощук

Анотація


Волощук Ю.О., Волощук В.Р. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Мета. Обґрунтування сутності і механізмів фінансового забезпечення інноваційного розвитку агропромислових підприємств.

Методика дослідження. Для виконання визначених завдань дослідження та досягнення поставленої мети використано діалектичний метод наукового пізнання, системний і логічний підходи. У процесі дослідження застосовано загальнонаукові методи: економіко-статистичний – для узагальнити тенденції інноваційної діяльності в Україні; табличний – для наочного відображення результатів дослідження; абстрактно-логічний – при формуванні висновків.

Результати дослідження. Визначено тенденції і узагальнено особливості здійснення інноваційних процесів, обґрунтовано інструменти і джерела фінансування інноваційної діяльності агропромислових підприємств. Систематизовано основні напрями підвищення ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств, до яких віднесено необхідність розробки оптимальної інноваційної стратегії розвитку та прийняття оптимальних управлінських рішень. Виявлено низький рівень конкурентоспроможності галузей у порівнянні з західними країнами та обґрунтовано його причини.

Встановлено, що для підвищення рівня конкурентоспроможності галузей підприємств необхідно: захистити права інвесторів та відкрити доступ до кредитування малого та середнього бізнесу через спеціальні фонди; створити інноваційно-інвестиційну інфраструктуру; запровадити механізм громадської апробації інвестиційних проектів на агропромислових підприємствах; інтегрувати інвестиційне законодавство; створити національну систему страхування інвестиційних ризиків при реалізації довгострокових проектів; інтегрувати до європейського інвестиційного простору та адаптація законодавчої бази до МСАА; законодавчо закріпити процедуру злиття та поглинання підприємств з метою залучення інвестицій, а також забезпечити належний рівень регулювання цих процесів для уникнення монополізації іноземними інвесторами провідних галузей національної економіки; проводити аудит спеціальних режимів інвестиційної діяльності та здійснювати уточнення концепції їх застосування; створити нормативно-правову базу відносин щодо участі іноземних інвесторів; законодавчо закріпити можливості реорганізації корпоративних і пайових фондів.

Наукова новизна результатів дослідження. Набули подальшого розвитку інструменти здійснення інноваційних процесів, виділення тенденцій і джерел фінансування інноваційної діяльності агропромислових підприємств та здатності системи забезпечувати грошовими ресурсами інноваційний розвиток для подальшого зростання вітчизняної економіки, а також розробка і систематизація законодавчої бази у сфері інновацій та інвестицій; регулювання масових інновацій та детермінант залучення іноземних інвестицій і визначення напрямів активізації інноваційно-інвестиційної діяльності агропромислових підприємств.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження можуть бути використані підприємствами та бізнесом для відновлення активних інвестиційних процесів щодо інноваційної діяльності підприємств, а також для забезпечення ефективного захисту прав інвесторів.

Ключові слова: інвестиції; інновації; фінансування; наукові розробки; інноваційно-інвестиційна діяльність; держава.

 

Волощук Ю.А., Волощук В.Р. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Цель. Обоснование сущности и механизмов финансового обеспечения инновационного развития агропромышленных предприятий.

Методика исследования. Для выполнения определенных задач исследования и достижения поставленной цели использованы диалектический метод научного познания, системный и логический подходы. В процессе исследования применены общенаучные методы: экономико-статистический – для обобщения тенденции инновационной деятельности в Украине; табличный – для наглядного отображения результатов исследования; абстрактно-логический – при формировании выводов.

Результаты исследования. Определены тенденции и обобщены особенности осуществления инновационных процессов, обоснованы инструменты и источники финансирования инновационной деятельности агропромышленных предприятий. Систематизированы основные направления повышения эффективности инновационно-инвестиционной деятельности предприятий, к которым отнесены необходимость разработки оптимальной инновационной стратегии развития и принятия оптимальных управленческих решений. Выявлен низкий уровень конкурентоспособности отраслей по сравнению с западными странами и обоснованно его причины.

Установлено, что для повышения конкурентоспособности отраслей предприятий необходимо: защитить права инвесторов и открыть доступ к кредитованию малого и среднего бизнеса через специальные фонды; создать инновационно-инвестиционную инфраструктуру; ввести механизм общественной апробации инвестиционных проектов на агропромышленных предприятиях; интегрировать инвестиционное законодательство; создать национальную систему страхования инвестиционных рисков при реализации долгосрочных проектов; интегрировать в европейское инвестиционное пространство и адаптация законодательной базы в МСАА; законодательно закрепить процедуру слияния и поглощения предприятий с целью привлечения инвестиций, а также обеспечить надлежащий уровень регулирования этих процессов во избежание монополизации иностранными инвесторами ведущих отраслей национальной экономики; проводить аудит специальных режимов инвестиционной деятельности и осуществлять уточнение концепции их применения; создать нормативно-правовую базу отношений относительно участия иностранных инвесторов; законодательно закрепить возможности реорганизации корпоративных и паевых фондов.

Научная новизна результатов исследования. Получили дальнейшее развитие инструменты осуществления инновационных процессов, выделения тенденций и источников финансирования инновационной деятельности агропромышленных предприятий и способности системы обеспечивать денежными ресурсами инновационное развитие для дальнейшего роста отечественной экономики, а также разработка и систематизация законодательной базы в сфере инноваций и инвестиций; регулирования массовых инноваций и детерминант привлечения иностранных инвестиций и определения направлений активизации инновационно-инвестиционной деятельности агропромышленных предприятий.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования могут быть использованы предприятиями и бизнесом для восстановления активных инвестиционных процессов по инновационной деятельности предприятий, а также для обеспечения эффективной защиты прав инвесторов.

Ключевые слова: инвестиции; инновации; финансирование; научные разработки; инновационно-инвестиционная деятельность; государство.

 

Voloshchuk Yu.O., Voloshchuk V.R. FINANCIAL SUPPORT FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRO-INDUSTRIAL ENTERPRISES

Purpose. The aim of the article is to substantiate the essence and mechanisms of financial support of innovative development of agro-industrial enterprises.

Methodology of research. The dialectical method of scientific knowledge, systemic and logical approaches is used to accomplish certain tasks of research and achieve the set goal. In the process of research, the following general scientific methods are used: economics and statistics – to generalize the trends of innovation activity in Ukraine; tabular – for visual display of research results; abstract and logical – when forming conclusions.

Findings. The tendencies and generalizations of the peculiarities for implementation of innovative processes are determined, the tools and sources of financing of innovative activity of agro-industrial enterprises are substantiated. The main directions of increasing the efficiency of innovation and investment activity of enterprises, which include the necessity of developing an optimal innovation strategy for development and making optimal managerial decisions, are systematized. The low level of competitiveness of the industries is revealed in comparison with the western countries and the reasons for it are substantiated.

It is established that in order to increase the competitiveness of the branches of enterprises it is necessary to: protect investors’ rights and open access to lending to small and medium-sized businesses through special funds; create innovation and investment infrastructure; to introduce the mechanism of public testing of investment projects in agro-industrial enterprises; integrate investment law; to create a national system of insurance of investment risks in the implementation of long-term projects; integrate into the European investment area and adapt the legal framework to the MCAA; to establish the merger and acquisition procedure of enterprises legislatively in order to attract investments, as well as to ensure the proper level of regulation of these processes in order to avoid monopolization of foreign investors by leading branches of the national economy; to conduct an audit of the special modes of investment activity and to clarify the concept of their application; create a regulatory framework for relations with foreign investors; to legislatively establish the possibility of reorganization of corporate and unit funds.

Originality. The tools for the implementation of innovative processes have further developed, the allocation of trends and sources of funding for innovative activities of agribusiness enterprises and the ability of the system to provide financial resources for innovative development for the further growth of the domestic economy, as well as the development and systematization of the legislative framework in the field of innovation and investment; regulation of mass innovations and determinants of attraction of foreign investments and determination of directions of activation of innovation and investment activity of agro-industrial enterprises.

Practical value. The obtained results of the research can be used by enterprises and business to restore active investment processes in relation to the innovation activity of enterprises, as well as to ensure the effective protection of investors’ rights.

Key words: investments; innovations; financing; scientific developments; innovation and investment activity; state.


Ключові слова


Ключові слова: інвестиції; інновації; фінансування; наукові розробки; інноваційно-інвестиційна діяльність; держава.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 13.12.1991 р. № 848-VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/848-19 (дата звернення: 23.07.2018)

Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки: Закон України від 11.07. 2001 р. № 2623-III. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2623-14 (дата звернення: 22.07.2018).

Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків: Закон України від 16.07.1999 р. № 991-XIV. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/991-14 (дата звернення: 22.07.2018).

Про інноваційну діяльність: Закон України від 4.07.2002 р. № 40-IV. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15 (дата звернення: 23.07.2018).

Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 р. № 1560-XII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1560-12 (дата звернення: 25.07.2018).

Про Державне агентство з інвестицій та розвитку: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.2010 р. № 356-2010-п. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/356-2010-%D0%BF (дата звернення: 25.07.2018).

Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2012-2016 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2012 р. № 294-2012-п. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/294-2012-%D0%BF (дата звернення: 24.07.2018).

Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2017-2021 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1056. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249657691 (дата звернення: 24.07.2018).

Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон України від 05.12.2012 р. № 3715-VI. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3715-17 (дата звернення: 22.07.2018).

План заходів з реалізації Концепції реформування державної політики в інноваційній сфері на 2015-2019 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів від 4.06.2015 р. № 575-2015-р. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/575-2015-%D1%80 (дата звернення: 24.07.2018).

Квасницька Р. С., Ардашкіна Н. С. Особливості інноваційної діяльності підприємств у сучасних умовах. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. № 6. С. 247-251.

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 4.08.2018).

Михайлов М. Г. Стратегічні напрями матеріально-технічного забезпечення аграрних підприємств. Агросвіт. URL: http://www.agrosvit.info/?op=1&z=2544&i=1 (дата звернення: 15.07.2018).

Матеріально-технічне забезпечення сільського господарства України: посіб. / Ю. О. Лупенко та ін.; за ред. Ю. О. Лупенка та О. В. Захарчука. Київ: ННЦ ІАЕ, 2015. 144 с.

Охотнікова О. М., Єфименко М. М. Основні напрями інноваційного розвитку України: стан та перспективи. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2012. № 4. С. 15-22.

Згуровський М. Точка біфуркації для України. Дзеркало тижня. 2007. Вип. 49. 21-28 грудня. URL: https://dt.ua/SCIENCE/tochka_bifurkatsiyi_dlya_ukrayini.html (дата звернення: 15.07.2018).

Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: навч. посібник. 2-ге вид., перероб. і доп. Суми: Університетська книга, 2005. 324 с.

Петрович Й.М. Управління діяльністю організаційно-виробничих систем: навч. посібник. Київ: Знання, 2013. 510 с.

Покотилова В.І. Ефективні системи управління інноваційними процесами. Економіка АПК. 2009. № 5. С. 42-48.

Україна 2030. Доктрина збалансованого розвитку. Видання друге. Львів. Кальварія, 2017. 164 с.

Іванишин В.В. Лізинг та його розвиток в Україні. Київ: Знання України, 2002. 57 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2023