МАРКЕТНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКХ ПІДПРЄМСТВ НА РНКУ СОНЯШНКУ

Тетяна Володимирівна Куліш

Анотація


Куліш Т.В. МАРКЕТНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКХ ПІДПРЄМСТВ НА РНКУ СОНЯШНКУ

Мета. Визначення основних аспектів формування маркетингової товарної політики сільськогосподарських підприємств на ринку соняшнику з врахуванням факторів маркетингового середовища.

Методика дослідження. В процесі дослідження використані загальнонаукові та спеціальні методи дослідження при: визначенні актуальності формування ефективної маркетингової товарної політики в сільськогосподарських підприємствах; дослідженні факторів макромаркетингового середовища на ринку соняшнику; оцінці впливу факторів мікромаркетингового середовища на ринку соняшнику; обґрунтуванні альтернатив формування маркетингової товарної політики сільськогосподарських підприємств на ринку соняшнику.

Результати дослідження. Проаналізовано фактори макро- та мікросередовища ринку насіння соняшнику. Визначено можливості та загрози маркетингового середовища. Виявлено основні альтернати формування товарної політики сільськогосподарських підприємств на ринку соняшнику. Визначено, що для підвищення ефективності вирощування та реалізації насіння соняшника є необхідним: державне регулювання експортно-імпортних операцій; удосконалення регіонального розміщення посівів, застосування відповідних засобів захисту, додержання вимог чергування посівів соняшнику в полях сівозміни, впровадження високоврожайних гібридів, залучення необхідних для розвитку галузі коштів та матеріальних ресурсів.

Наукова новизна результатів дослідження. Для обґрунтування маркетингової товарної політики сільськогосподарських підприємств з врахуванням факторів маркетингового середовища використано експертну оцінку факторів, сутність якої полягає у відборі факторів, оцінки ступеня їх впливу, бальної оцінки та виявлення альтернатив реалізації можливостей чи подолання загроз.

Практична значущість результатів дослідження. В результаті аналізу сильних та слабких сторін альтернатив виявили, що найбільш доцільним для формування товарної політики сільськогосподарських підприємств на ринку соняшнику є розширення асортименту продуктів переробки насіння соняшнику та впровадження органічного виробництва насіння соняшнику, що є досить актуальним в останні роки.

Ключові слова: маркетингова товарна політика; маркетингове середовище; макросередовище; мікросередовище; альтернативи.

 

Кулиш Т.В. МАРКЕТНГОВАЯ ТОВАРНАЯ ПОЛТКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРЯТЙ НА РЫНКЕ ПОДСОЛНЕЧНКА

Цель. Целью исследования является определение основных аспектов формирования маркетинговой товарной политики сельскохозяйственных предприятий с учетом факторов маркетинговой среды.

Методика исследования. Для достижения поставленной цели в работе были поставлены и решены следующие задачи:  определение актуальности формирования эффективной маркетинговой товарной политики в сельскохозяйственных предприятиях; исследование факторов макромаркетинговой среды на рынке подсолнечника; оценка влияния факторов микромаркетинговой среды на рынке подсолнечника; обоснование альтернатив формирования маркетинговой товарной политики сельскохозяйственных предприятий на рынке подсолнечника.

Результаты исследования. В результате исследования проанализированы факторы макро и микросреды рынка семян подсолнечника, определены возможности и угрозы маркетинговой среды, выявлены основные альтернативы формирования товарной политики сельскохозяйственных предприятий на рынке подсолнечника. Определено, что для повышения эффективности выращивания и реализации семян подсолнечника необходимо: государственное регулирование экспортно-импортных операций; совершенствование регионального размещения посевов, применения соответствующих средств защиты, соблюдение требований чередование посевов подсолнечника в полях севооборота, внедрение высокоурожайных гибридов, привлечение необходимых для развития отрасли средств и материальных ресурсов.

Научная новизна результатов исследования. Для обоснования маркетинговой товарной политики сельскохозяйственных предприятий с учетом факторов маркетинговой среды использована экспертная оценка факторов, сущность которой заключается в отборе факторов, оценки степени их влияния, балльной оценки и выявления альтернатив реализации возможностей или преодоления угроз.

Практическая значимость результатов исследования. В результате анализа сильных и слабых сторон альтернатив определено, что наиболее целесообразным для формирования товарной политики сельскохозяйственных предприятий на рынке подсолнечника является расширение ассортимента продуктов переработки подсолнечника и внедрение органического производства семян подсолнечника.

Ключевые слова: маркетинговая товарная политика; маркетинговая среда; макросреда; микросреда; альтернативы.

 

Kulish T.V. MARKETING COMMODITY POLICY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES ON THE MARKET OF SUNFLOWER

Purpose. The purpose of the study is to identify the main aspects formation of agricultural enterprises marketing policy, taking into account marketing environment factors.

Methodology of research. To achieve this goal, the following tasks were set and solved in the work: determining the relevance of effective marketing commodity policy formation for agricultural enterprises; research of macro-marketing environment factors in the sunflower market; the evaluation influence of micro-marketing environment factors on the sunflower market; substantiation of alternatives for marketing commodity policy formation for agricultural enterprises in the sunflower market.

Findings. As a result of the research, the macro and microenvironment factors of the sunflower seed market were analyzed, the opportunities and threats to the marketing environment were identified, and the main alternatives to the commodity policy formation for agricultural enterprises in the sunflower market were identified.

Originality. To substantiate the marketing policy of agricultural enterprises, taking into account the marketing environment factors, we use an expert assessment of factors, the essence of which is to select factors, assess their impact, score and identify alternatives to realizing opportunities or overcoming threats. It is determined that in order to increase the efficiency of growing and selling sunflower seeds it is necessary: state regulation of export-import operations; the improvement regional placement of crops, the use of protection appropriate means, the strict adherence to the requirements of alternating sunflower crops in the fields of crop rotation, the introduction of high-yield hybrids, attracting the necessary funds for development of the industry and material resources.

Practical value. As a result of the strengths and weaknesses analysis, the alternatives determined that the most appropriate for commodity policy formation of agricultural enterprises in the sunflower market is to expand the range of sunflower processing products and introduce organic production of sunflower seeds.

Key words: marketing product policy; marketing environment; macro environment; microenvironment; alternatives.


Ключові слова


Ключові слова: маркетингова товарна політика; маркетингове середовище; макросередовище; мікросередовище; альтернативи.

Повний текст:

PDF

Посилання


Діченко А. Л. Умови формування маркетингової товарної політики сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2016. № 7. С. 39-43.

Діченко А. Л. Особливості, чинники формування та функції маркетингової товарної політики сільськогосподарських підприємств як складової аграрного маркетингу. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. № 6. C. 153-157.

Ларіна Я. С. Визначальні тенденції та чинники маркетингового середовища підприємств на ринку соняшникової олії. Агросвіт. 2012. № 8. С. 7-10.

Легеза Д. Г. Влияние маркетинговых факторов на конкурентоспособность предприятий Украины. Вестник Кыргызского Национального университета им. Ж. Баоасагина. 2015. № 6. С. 115-127.

Легеза Д. Г. Управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств на регіональному рівні. Економіка та підприємництво: зб. наук. праць / ДВНЗ "Київський нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". 2015. № 34-35, ч. 2. С. 166-179.

Маркетингова товарна політика: посібник / Є. Крикавський, І. Дейнега, О. Дейнега, Р. Патора. Львів: Львівська політехніка, 2012. 330 с.

Олексенко Р. І., Краскова І. О., Поліщук М. М. Функції та роль маркетингу в сучасних умовах господарювання. Ефективна економіка. 2011. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=777. (дата звернення: 18.12.2017).

Старостіна А. О. Маркетингові дослідження національних і міжнародних ринків: підручник. Київ: ТОВ «Лазарит-Поліграф», 2012. 480 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024